Czwartek, 22 marca 2018, tydzień parzysty (12)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKU UZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia pierwszego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

Więcej informacji: www.inwestycje.uni.lodz.pl

ATUTY KIERUNKU:

 • kierunek INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI oferuje unikatowy program zajęć, odwzorowujący trendy edukacyjne  w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich,
 • istotną część programu studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności podnoszących konkurencyjność absolwenta na rynku pracy,
 • zajęcia prowadzone są przez cenioną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości.

SPECJALNOŚCI

W ramach kierunku nie funkcjonują specjalności, w programie studiów można jednak wyodrębnić następujące obszary tematyczne:

 • inwestowanie,
 • urbanistyczno-środowiskowe uwarunkowania inwestycji,
 • procesy deweloperskie,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw.

Plany studiów dostępne są na stronie

W RAMACH WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ ABSOLWENT:

 • rozumie specyfikę nieruchomości jako przedmiotu inwestowania i zarządzania,
 • zna mechanizmy funkcjonowania różnych rynków nieruchomości, obopólne związki sektora nieruchomości z rynkiem finansowym i z gospodarką,
 • dostrzega wzajemne relacje zachodzące pomiędzy podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi a gospodarowaniem przestrzenią,
 • rozumie szczególne zasady włączania nieruchomości do portfela inwestycyjnego,
 • potrafi określić rolę interwencjonizmu publicznego na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mieszkaniowego.

W RAMACH ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT:

 • umie sporządzać projekt operatu szacunkowego,
 • potrafi przygotować projekt planu zarządzania nieruchomością jako wizji wieloaspektowego rozwoju nieruchomości,
 • jest w stanie przeprowadzić rachunek oceny ekonomicznej efektywności inwestycji,
 • posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia,
 • potrafi korzystać z rozwiązań informatycznych umożliwiających swobodne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

W RAMACH NABYWANYCH KOMPETENCJI ABSOLWENT:

 • rozumie potrzebę dalszego rozwoju i kontynuacji procesu uczenia,
 • wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi kreatywnie rozwiązywać pojawiające się problemy,
 • staje się świadomym uczestnikiem procesu rozwoju lokalnego,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz odpowiednio określać priorytety służące realizacji zdefiniowanych zadań.

MODEL KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI STWARZA ABSOLWENTOWI SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA W:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości,
 • organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • biurach pośrednictwa obrotu,
 • jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości,
 • bankach, instytucjach finansowych, konsultingowych,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 26 z dnia 21.12.2006 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 • studia I stopnia  trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia: 90 osób,
 • studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, po zaliczeniu którego absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć naukę na studiach II stopnia, kursach i studiach podyplomowych.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska
tel.: (48) 42 6355132
email: rekrutes@uni.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź
pokój E006 (Centrum Informatyczno-Ekonometryczne)

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź