Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INFORMATYKA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA są zorientowane na wykształcenie kompetentnych, otwartych na nowoczesne technologie informatyczne specjalistów, świadomych zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych. Program studiów dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu instytucjach. W związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii, socjologii, psychologii, ochrony własności intelektualnej i ryzyka finansowego, poznają zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w ekonomii i informatyce. 

ATUTY KIERUNKU:

 • dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatycznych w różnorodnych instytucjach. 
 • w związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu. 
 • podjęcie studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym jest szczególnie trafnym wyborem w przypadku osób twórczych, posiadających umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, potrafiących podejmować szybkie decyzje. 
 • program nauczania jest przygotowany w taki sposób, aby poza wiedzą typowo informatyczną przybliżyć zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnego biznesu. Element ten wyróżnia kierunek Informatyka realizowany na naszym Wydziale spośród wielu innych ofert na łódzki rynku edukacyjnym. 
 • studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przygotowują do profesjonalnego przeprowadzenia analizy istniejącego systemu informacyjnego i formułowania potrzeb dotyczących jego zmian, poprawnego wykonania projektu informatycznego i jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, testowania opracowanej aplikacji oraz wdrożenia do eksploatacji i bieżącej konserwacji.

SPECJALNOŚCI:

 • Analityka systemów informatycznych
 • Bazy danych
 • Programowanie aplikacji biznesowych  

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Struktury danych i algorytmy, Systemy operacyjne, Technologie sieciowe, Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym, Bazy danych, Inżynieria oprogramowania, Systemy informatyczne i ich projektowanie, Architektury systemów komputerowych, Programowanie VBA, Komputerowe metody optymalizacji, Podstawy technologii internetowych.

Plany studiów dostępne są na stronie

 

ZASÓB WIEDZY ZDOBYTEJ PRZEZ ABSOLWENTA OBEJMUJE M.IN.:

 • koncepcje, zasady i teorie właściwe dla informatyki, zwłaszcza w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania, działania systemów operacyjnych, techniki konstrukcji i analizy algorytmów, a także różnych języków programowania, architektury systemów komputerowych, technologii sieciowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, grafiki komputerowej,
 • zakres matematyki wyższej, w tym zagadnienia analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) oraz metod numerycznych,
 • metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu informatyki, przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych; podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania, w tym procesów wytwarzania oprogramowania, projektowania, narzędzi i środowiska wytwarzania oprogramowania (m.in. narzędzi do analizy wymagań i modelowania, UML), narzędzi do testowania, wersjonowania, utrzymywania oprogramowania,
 • społeczne aspekty informatyki oraz zagadnienia etyczne, prawne i ekonomiczne związane z zawodem informatyka (w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych), zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka, zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, 
 • zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki oraz nauk ekonomicznych, relacje między instytucjami zajmującymi się projektowaniem systemów informatycznych w skali krajowej i międzynarodowej, zależności między elementami systemu informatycznego w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i społecznych.

WYMIENIONE ZAGADNIENIA PRZEKŁADAJĄ SIĘ M.IN. NA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTÓW:

 • samodzielna analiza prostych problemów informatycznych, poprawne rozumowanie matematyczne, formułowanie definicji i twierdzeń, analiza i rozwiązywanie prostych zadań związanych z informatyką, analiza funkcjonalności prostego systemu informatycznego, dobór odpowiedniego szablonu modelowania w zależności od specyfiki procesu biznesowego oraz stopnia szczegółowości prezentacji procesu, 
 • analiza ilościowa w oparciu o narzędzia informatyczne, formułowanie na jej podstawie wniosków jakościowych, planowanie i wykonywanie prostych badań doświadczalnych lub obserwacji w obszarze systemów informatycznych oraz analiza ich wyników, umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej,
 • umiejętność biegłego programowania w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania, efektywne posługiwanie się oprogramowaniem istniejącym – systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi,
 • wyciąganie wniosków i formułowanie opinii.

POSTAWY I KOMPETENCJE SPOŁECZNE NABYTE PRZEZ ABSOLWENTA TO M.IN.:

 • gotowość do nieustannego adaptowania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności do zmian zachodzących w informatyce, 
 • umiejętność pracy w zespole zarówno w roli wykonawcy projektu jak i osoby zarządzającej nim,
 • otwartość na nowoczesne rozwiązania pojawiające się w informatyce, świadomość konieczności ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie,
 • świadomość znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób oraz potrzeby popularyzacji osiągnięć informatyki
 • umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących Informatyki.

ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU INFORMATYKA MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, 
 • innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje potwierdzone stażami i etatami w uznanych firmach polskich oraz w międzynarodowych korporacjach. Już podczas studiów mają możliwość nawiązania współpracy m.in. z firmami takimi jak: Oracle, Accenture, Comarch, czy SAP.


REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 90
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za studia niestacjonarne - 3800 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 90 osób,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę może kontynuować na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach,

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź