Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Jest to nowoczesny kierunek studiów ekonomicznych, zorientowany na wykształcenie kompetentnych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych, który otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, świadczącą o spełnianiu w sposób wyróżniający kryteriów jakości kształcenia.

 Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria uzyskuje nie tylko gruntowną wiedzę z ekonomii oraz rozumienia mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, ale przede wszystkim poznaje i nabywa kompetencje w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z użytkowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej.

ATUTY KIERUNKU:

 • rozwijanie szczególnych i ogólnych umiejętności analitycznych w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych na różnym poziomie ogólności życia gospodarczego. Oznacza to ukierunkowanie studiów na proces poznania obserwowanej rzeczywistości, a w tym na kształtowanie umiejętności syntetyzowania wiedzy oraz systemowego postrzegania złożonych procesów i zjawisk zachodzących nie tylko w gospodarce, ale także jej pojedynczych podmiotach, 
 • aplikacyjny charakter studiów zorientowany na otwartość, elastyczność, kreatywność i samodoskonalenie się w zakresie nowych trendów nauki studiowanych dyscyplin wiedzy i informatycznych technologii oraz autokrytycyzm i odpowiedzialność za głoszone sądy i podejmowane decyzje, 
 • możliwość kształtowania własnej ścieżki naukowego rozwoju poprzez wybór specjalności i tych z bogatej oferty zajęć, które odpowiadają własnej ciekawości odkrywania świata, pasjom i zainteresowaniom, 
 • wysoka konkurencyjność absolwenta kierunku Informatyka i ekonometria wobec kontrkandydatów wywodzących się z innych kierunków studiów nie tylko na krajowym, ale także zagranicznym rynku pracy wynikająca ze swobodnego wyboru oferowanych specjalności w połączeniu z gwarantowaną znajomością specjalistycznej terminologii w języku angielskim (na poziomie biegłości B2).

SPECJALNOŚCI:

 • Informatyka ekonomiczna i multimedia
 • Ekonometria
 • Metody analizy danych
 • Optymalizacja decyzji menedżerskich

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Algebra liniowa, Algorytmika i programowanie komputerów, Analiza matematyczna, Badania operacyjne, Bazy danych, Ekonometria, Programowanie obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, Projektowanie systemów informatycznych, Statystyka opisowa i ekonomiczna, Statystyka matematyczna.

Plany studiów dostępne są na stronie

WIEDZA - ABSOLWENT:

 • na temat podstawowych problemów funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej najważniejszych podmiotów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, rynków produktów i czynników produkcji,
 • niezbędna do formalizowania problemów ekonomicznych przy użyciu aparatu matematyczno-statystycznego wykorzystywanego w kompleksowych analizach gospodarki narodowej oraz w prowadzeniu podstawowych analiz polityki gospodarczej,
 • dotycząca czynników wpływających na stan koniunktury w gospodarce, działanie podstawowych instrumentów polityki ekonomicznej państwa i ich rolę w oddziaływaniu na wzrost gospodarczy, bezrobocie i inflację,
 • podstawowe paradygmaty programowania, zalety i wady języków programowania,
 • z zakresu innych nauk społecznych (socjologii, psychologii, demografii, finansów, rachunkowości, zarządzania, prawa i etyki) i ich relacji do ekonomii.
 • dziedzina nauk matematycznych z jej dwoma dyscyplinami, tj.: matematyką wraz z zastosowaniami w ekonomii oraz informatyką z szerokim spektrum jej praktycznego wykorzystania,
 • matematyka a w jej ramach m.in.: analizę matematyczną, algebrę, rachunek prawdopodobieństwa, jej pochodne tj. statystykę opisową, ekonomiczną, matematyczną, matematykę finansową i ubezpieczeniową oraz zastosowania matematyki w ekonomii, tj. ekonometryczne modele opisowe i podstawowe metody optymalizacyjne (badania operacyjne),
 • nurty informatyki dotyczące m.in.: informatyki ekonomicznej, baz danych, programowania komputerów czy projektowania systemów informatycznych,
 • socjologia i psychologia z dziedziny nauk społecznych, a z dziedziny nauk prawnych podstawy prawa, etykę w biznesie i ochronę własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT POTRAFI:

 • rozpoznać i zdefiniować, zaplanować i zorganizować prosty, analityczny projekt badawczy wraz z doborem efektywnej metody badania precyzyjnie określiwszy przedmiot, podmiot, cel i zakres analizy,
 • sformalizować (w języku matematyki i ekonometrii) zapis podstawowego problemu ekonomicznego, dobrać adekwatne metody analityczne jego rozwiązania wspomaganego stosownym oprogramowaniem, a następnie wszechstronnie i krytycznie zinterpretować uzyskane wyniki,
 • praktycznie wykorzystać podstawowe paradygmaty programowania, dostrzec zalety i wady języków programowania, rozumieć zagadnienia informatyki, a w szczególności problematykę związaną z bazami danych, oprogramowaniem czy technologiami przetwarzania danych, tworzyć, przeszukiwać i modyfikować (dodawać/usuwać elementy) struktury danych oraz ocenić przydatność wybranych metod projektowania systemu informatycznego w zależności od potrzeb informacyjnych firmy/instytucji,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku,
 • dzięki zajęciom z przedmiotów kierunkowych w języku angielskim korzystać ze specjalistycznej literatury międzynarodowej, a więc przygotować prace dyplomowe oparte nie tylko na publikacjach polskojęzycznych.

KOMPETENCJA SPOŁECZNE - ABSOLWENT:

 • systemowe postrzeganie złożonych zjawisk zachodzących w gospodarce i w dowolnym jej podmiocie,
 • kreatywność przy rozwiązywaniu potrzeb informacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym oraz otwartość na najnowsze osiągnięcia krajowe i międzynarodowe dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych,
 • zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności w kontekście świadomości potrzeby pracy zespołowej,
 • świadomość konieczności ciągłego poszerzania wiedzy i samodoskonalenia oraz aktywność w podnoszeniu kwalifikacji.

 

ABSOLWENT KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA MOŻE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE W:

 • podmiotach gospodarki 
 • centrach podejmowania decyzji lub firmach konsultingowych i outsourcingowychna na stanowiskach analityka ekonomicznego, statystycznego i finansowego
 • agencjach marketingowych, 
 • urzędach statystycznych, 
 • ośrodkach przetwarzania informacji, 
 • bankach, instytucjach finansowych czy towarzystwach ubezpieczeniowych,

odpowiedzialnych i atrakcyjnych zawodach jak: analityk informacji ekonomicznej, w tym informacji obarczonej ryzykiem i niepewnością, analityk statystyczny,  analityk i inżynier finansowy, analityk ryzyka bankowego, logistyk, programista, analityk systemowy,  projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu lub jako właściciel własnej firmy.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 90 osób,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę może kontynuować na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź