Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia na kierunku koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną. Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego.

Więcej informacji: www.gp.uni.lodz.pl


ATUTY KIERUNKU:

 • elastyczny i interdyscyplinarny system kształcenia dopasowany do zainteresowań studentów oraz do potrzeb rynku,
 • współpraca dydaktyczna i naukowa z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, dająca możliwość wyjazdów na studia i staże,
 • możliwość pogłębiania swoich zainteresowań w kołach naukowych działających w ramach kierunku Gospodarka Przestrzenna – SPATIUM.

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • Inteligentne miasto i region
 • Menadżer w sektorze publicznym
 • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • Zarządzanie zintegrowane
Istotnym elementem programu kształcenia są samodzielnie wybierane przez studenta przedmioty monograficzne, również w języku obcym, umożliwiające pogłębienie i poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z różnych obszarów gospodarki przestrzennej.

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Podstawy gospodarki przestrzennej, Ekonomika miast i regionów, Samorząd terytorialny, Polityka gospodarcza i społeczna, Planowanie infrastruktury technicznej, Gospodarka nieruchomościami, Finanse samorządowe, Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy, Rysunek techniczny i planistyczny, Planowanie przestrzenne, Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania regionem.

Kierunek otrzymał ocenę wyrózniającą PKA w roku 2017 w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Plany studiów dostępne są na stronie


WIEDZA - ABSOLWENT:

 • rozumie i potrafi tłumaczyć procesy rozwoju i gospodarowania w przestrzeni, potrafi objaśnić mechanizmy i determinanty procesów ekonomicznych i społecznych;
 • umie opisać komplementarność procesów rozwoju i scharakteryzować przebieg, skalę i konsekwencje zmian zachodzących w przestrzeni w różnych wymiarach: lokalnych, regionalnych, globalnych;
 • potrafi wybrać i zaproponować metody i narzędzia pozwalające opisać i interpretować zjawiska i procesy oraz tendencje i kierunki zmian w rozwoju lokalnym/ regionalnym;
 • posiada podstawową wiedzę o relacjach między instytucjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. 

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT:

 • przygotowany jest do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju;
 • potrafi prognozować zjawiska i procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne oraz dokonać doboru i zastosować poznane instrumenty i narzędzia polityki rozwoju w konkretnych sytuacjach (GIS, techniki modelowe, rysunek planistyczny, itp.);
 • umie konstruować strategie i plany rozwoju miast i regionów oraz analizować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki konkurencyjności jednostek terytorialnych w kontekście globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską;
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku obcym) do analizowania podstawowych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych;
 • posiada umiejętność przygotowania raportów z prac własnych oraz wystąpień (prezentacji) w języku polskim i obcym. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT:

 • rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy i rozwoju własnych kompetencji, wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością oraz zdolnością do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • staje się świadomym aktorem rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego, ma świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów.

UKOŃCZENIE STUDIÓW POZWALA ABSOLWENTOM NA PODJĘCIE PRACY NA WIELU STANOWISKACH W RÓŻNYCH SEKTORACH GOSPODARKI M.IN. W.:

 • jednostkach administracji rządowej (także centralnej) i samorządowej (gmin, powiatów, województw), 
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego, 
 • firmach doradczo – konsultacyjnych, różnych podmiotach otoczenia biznesu, 
 • instytucjach zajmujących się współpracą regionalną (także w wymiarze europejskim), instytucjach i agendach UE. 
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz europejskim, 
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, 
 • firmach komercyjnych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne, 
 • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.


REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 150
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za studia niestacjonarne - 3800 zł/za rok  uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 150 osób,
 • limit przyjęć na studia niestacjonarne: 35 osób,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia nie tylko na kierunku Gospodarka Przestrzenna, ale i na innych kierunkach. Po ukończeniu studiów absolwent ma również możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź