Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia na kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, istotny nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej.

Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Dysponują bardzo konkretnymi umiejętnościami pozwalającymi im sprawnie funkcjonować w w/w obszarach. Spośród innych kierunków ekonomicznych kierunek Finanse międzynarodowe wyróżnia wyraźne położenie nacisku na kształcenie w zakresie tematycznym finansów i inwestycji w wymiarze międzynarodowym.

 W ramach kierunku proponowane są dwie specjalności: 

 • Inwestycje na rynkach międzynarodowych
 • Korporacje transnarodowe – zarządzanie i finanse

Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe jest wyposażony w unikatowe i wysoce pożądane umiejętności, które pozwolą mu nie tylko odnaleźć się na krajowym, ale także międzynarodowym rynku pracy (np. honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Thomson Reuters Eikon Certification – do egzaminu przygotowują unikatowe zajęcia Akademia Thomson Reuters).

ATUTY KIERUNKU:

 • Uniwersytet Łódzki jest jedyną uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek FINANSE MIĘDZYNARODOWE;
 • Na kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE realizowane są zajęcia unikatowe w skali Polski – Akademia Thomson Reuters i Dealing room. Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego taką możliwość oferuje tylko Uniwersytet Gdański; studenci mogą uzyskać prestiżowy, honorowany na całym świecie Thomson Reuters Eikon Certification;
 • Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, istotny nacisk położony jest na aktywne formy zajęć, podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej, znacząca część zajęć odbywa się w laboratoriach komputerowych dysponujących najnowocześniejszym oprogramowaniem; 
 • Program kształcenia na kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE powstał w efekcie konsultacji prowadzonych z przedstawicielami rynku pracy, w tym szczególnie z funduszem private equity „Avallon” – największym funduszem tego typu w województwie łódzkim; najlepsi studenci kierunku będą mieli możliwość odbycia praktyk w „Avallon”;
 • Studia na kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE oferują „twarde” umiejętności w obszarze finansów międzynarodowych, w tym szczególnie inwestycji na rynkach międzynarodowych i finansów korporacji transnarodowych;
 • Zajęcia na kierunku prowadzone są nie tylko przez kadrę naukową, ale także przez praktyków i ekspertów.

SPECJALNOŚCI:

 • inwestycje na rynkach międzynarodowych - student pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie realizowania inwestycji na rynkach międzynarodowych, w tym szczególnie dokonywania analiz: fundamentalnej, technicznej, portfelowej i projektów inwestycyjnych, a także finansów przedsiębiorstw międzynarodowych i strategii inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych. Student uczestniczy w zajęciach Akademia Thomson Reuters i Dealing room, może przystąpić do egzaminu Thomson Reuters Eikon. Zajęcia realizowane są głównie w laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania.
 • korporacje transnarodowe – zarządzanie i finanse - student pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania korporacjami transnarodowymi oraz finansowych aspektów ich działania. Student uczestniczy w zajęciach dotyczących finansowych, organizacyjnych i marketingowych uwarunkowań funkcjonowania korporacji transnarodowych, a także sieci biznesowych oraz procesów fuzji i przejęć. Zajęcia realizowane są głównie w formie konwersatoriów, student przygotowuje prace projektowe. Student zapoznaje się ze specyfiką funkcjonowania korporacji transnarodowych na przykładach realnie działających przedsiębiorstw, co ułatwia mu poruszanie się na tym rynku jako przyszłym rynku pracy.

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych, matematyka finansowa, prawo finansowe, finanse behawioralne, zarządzanie międzynarodowe, rynki finansowe – mechanizmy i instrumenty, zarządzanie ryzykiem finansowym, podstawy inwestowania, podstawy finansów międzynarodowych, podstawy analizy finansowej, marketing instytucji i usług finansowych, integracja walutowa w Europie, międzynarodowe przepływy inwestycji, etyka na rynkach finansowych.

Plany studiów dostępne są na stronie

Zapraszamy na stronę kierunku

WIEDZA - ABSOLWENT:

W ramach wiedzy specjalistycznej absolwent kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE posiada wiedzę:

 • z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym międzynarodowej integracji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji walutowej w Europie,
 • o podstawach prawa, szczególnie prawa finansowego,
 • dotyczącą funkcjonowania rynków finansowych i finansów behawioralnych,
 • z zakresu zarządzania międzynarodowego, w tym zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania procesem inwestycyjnym i produkcyjnym, zarządzania innowacyjnego;
 • specjalistyczną dotyczącą zasad funkcjonowania korporacji transnarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich finansów, powiązań, strategii ekspansji i inwestowania na rynku globalnym;
 • w obszarze statystyki i ekonometrii, w tym podstaw analizy finansowej,
 • z zakresu inwestycji na międzynarodowych rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego przepływu inwestycji,
 • dotyczącą zarządzania ryzykiem finansowym,
 • o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania i analizy danych w zakresie dokonywania inwestycji i funkcjonowania korporacji transnarodowych.

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT:

W ramach zdobytych umiejętności absolwent kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE potrafi:

 • analizować procesy i zjawiska zachodzące na rynkach finansowych, w tym szczególnie międzynarodowych,
 • dokonać analizy projektów inwestycyjnych na międzynarodowych rynkach finansowych,
 • wybrać i zastosować metody i narzędzia pozwalające zarządzać ryzykiem finansowym,
 • dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa międzynarodowego,
 • przygotować koncepcję planu marketingowego dla instytucji finansowych,
 • wykorzystać metody i narzędzia statystyczne i ekonometryczne do identyfikacji, oceny i prognozowania zjawisk zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych,
 • wykorzystać metody i narzędzia statystyczne i ekonometryczne do identyfikacji i oceny funkcjonowania korporacji transnarodowych,
 • umiejętnie stosować fachowe słownictwo w języku angielskim z zakresu finansów międzynarodowych.

Umiejętności w określonych obszarach zostają poszerzone w zależności od wybranej w toku kształcenia specjalności.

KOMPETENCJE - ABSOLWENT:

W ramach nabywanych kompetencji absolwent kierunku FINANSE MIĘDZYNARODOWE:

 • staje się świadomym uczestnikiem procesów zachodzących w obszarach działania międzynarodowych rynków finansowych i korporacji transnarodowych,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne w sposób odpowiedzialny i etyczny,
 • posiada kompetencje pozwalające pracować samodzielnie i zespołowo,
 • cechuje się asertywną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności realizowanych projektów,
 • umie dokonywać wyboru i określać priorytety w działaniu,
 • charakteryzuje się przedsiębiorczością i kreatywnością w działaniu, jest otwarty na zmiany, posiada umiejętność podejmowania wyzwań,
 • posiada świadomość i potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji.

ZE WZGLĘDU NA UNIKATOWE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W TOKU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FINANSE MIĘDZYNARODOWE ABSOLWENT MA SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W:

 • instytucjach finansowych, w tym bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych, firmach inwestycyjnych, biurach maklerskich, itp.
 • instytucjach funkcjonujących w infrastrukturze rynku finansowego: na giełdzie papierów wartościowych, krajowym depozycie papierów wartościowych, agencjach ratingowych, itp.,
 • przedsiębiorstwach krajowych działających na rynkach międzynarodowych, prowadzących wymianę handlową i usługową z zagranicą, podejmujących działalność inwestycyjną na rynkach krajowym i zagranicznym;
 • administracji szczebla centralnego, w banku centralnym i w ministerstwach, np. finansów, spraw zagranicznych, gospodarki;
 • korporacjach transnarodowych, szczególnie w ich działach finansowych, ale również innych obszarach aktywności korporacji – znając specyfikę powiązań globalnych sieci biznesowych;
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych, jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, itp.;
 • instytucjach naukowo-badawczych, polskich i zagranicznych.

 

 

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc stacjonarne: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 • studia o profilu ogólnoakademickim pierwszego stopnia, trwają 3 lata (6 semestrów)
 • forma studiów: stacjonarne
 • poziom studiów: I stopień
 • limit przyjęć na studia: 90 osób
 • studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, po zaliczeniu którego absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć naukę na studiach II stopnia, kursach i studiach podyplomowych.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska
tel.: (48) 42 6355132
email: rekrutes@uni.lodz.pl
ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214 Łódź
pokój E006 (Centrum Informatyczno-Ekonometryczne)

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź