Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ prowadzony jest przez Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Zapotrzebowanie na wysoko wy­kwalifikowaną kadrę o profilach propo­nowanych na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

ATUTY KIERUNKU:

 • bardzo duże doświadczenie dydaktyczne – studia z zakresu Finansów i Rachunkowości (wcześniej - Finansów i Bankowości) prowadzone są na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od kilkunastu lat.
 • absolwenci tego kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, bankach oraz z w administracji publicznej. Zakładają także (i z powodzeniem prowadzą) własne firmy.
 • dostosowywanie programu studiów do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców – dba o to specjalnie powołana Rada Konsultacyjna przy Instytucie Finansów UŁ, której członkami są wykładowcy, przedstawiciele pracodawców, otoczenia biznesu oraz oświaty i wychowania, a także studenci.
 • kadrę dydaktyczną stanową przede wszystkim wykładowcy Instytutu Finansów UŁ, a także inni nauczyciele akademiccy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Część z nich łączy pracę naukowo-dydaktyczną z działalnością gospodarczą. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w różnych organizacjach naukowych i gospodarczych, są laureatami wielu nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
 • ponadto część zajęć prowadzona jest przez przedstawicieli praktyki. Dzięki temu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki w ramach poszczególnych modułów i przedmiotów.
 • studenci mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach finansowych. Współpraca Wydziału oraz Instytutu z biznesem umożliwia im także przygotowywanie prac dyplomowych o bardzo dużym walorze aplikacyjnym – opracowując tematy prac studenci rozwiązują problemy zgłaszane przez podmioty gospodarcze, korzystają z ich zaplecza technologicznego i informacyjnego. Dzięki temu zdobywają cenne doświadczenie oraz zwiększają swoje szanse na zdobycie bardzo dobrej pracy.

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne):

 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Bankowość
 • Decyzje finansowe
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Strategie podatkowe
 • Usługi i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 SPECJALNOŚCI (studia niestacjonarne):

 • Bankowość
 • Decyzje finansowe
 • Strategie podatkowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Mikroekonomia, Podstawy finansów, Podstawy rachunkowości, Makroekonomia, Finanse publiczne, Rynki finansowe, Rachunkowość finansowa, Bankowość, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza, Analiza finansowa, Finanse instytucji finansowych.

Plany studiów dostępne są na stronie

 

WIEDZA - ABSOLWENT:

 • ma podstawową wiedzę o finansach jako dyscyplinie naukowej oraz o miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązaniach z  innymi dyscyplinami naukowymi,
 • posiada podstawową wiedzę o systemie finansowym państwa i o  poszczególnych jego elementach oraz o roli sytemu finansowego w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, a także o relacjach między systemami finansowymi i instytucjami finansowymi w skali krajowej i międzynarodowej, 
 • ma wiedzę o normach i regułach (finansowych, prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących system finansowy i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,
 • ma wiedzę o kategoriach finansowych i zna metody ich badania umożliwiające zrozumienie natury zjawisk finansowych
 • ma wiedzę o procesach zmian systemu finansowego oraz jego elementów, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT:

 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych,
 • potrafi prognozować procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z wykorzystaniem właściwych dla finansów i rachunkowości standardowych metod, technik i narzędzi,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej,
 • prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu finansów i rachunkowości.

KOMPETENCJE - ABSOLWENT:

 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, konsekwentnie dąży do realizacji indywidualnych i zespołowych działań,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o znaczeniu działania w sposób profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • dokonuje samooceny własnych kompetencji, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów i rachunkowości do działań kreatywnych i przedsiębiorczych,
 • potrafi współdziałać i pracować w zespole, aktywnie uczestniczy w grupie przyjmując w niej rożne role, jest otwarty na współpracę i budowę relacji.

ABSOLWENT KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOSĆ CECHUJE SIĘ ZNAJOMOŚCIĄ ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH I RACHUNKOWYCH. JEST PRZYGOTOWANY DO PODEJMOWANIA PRACY W INSTYTUCJACH TAKICH JAK:

 • banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie,
 • firmy leasingowe, zakłady ubezpieczeń,
 • firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego,
 • działy finansowe przedsiębiorstw (w tym korporacji międzynarodowych),
 • administracja publiczna różnych szczebli (w szczególności administracja skarbowa),
 • organizacje społeczne i polityczne.

 

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc stacjonarne: 180
Orientacyjny limit miejsc niestacjonarne: 150
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za studia niestacjonarne - 3800 zł/za rok  uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • trwają 3 lata (6 semestrów),
 • realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
 • poziom studiów: I stopień
 • limit przyjęć na studia stacjonarne wynosi 180 osób rocznie, na studia niestacjonarne – 150 osób,
 • studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej oraz egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę może kontynuować na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach.
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź