Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

EKONOMIA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.

Zdobywane podczas studiów na kierunku EKONOMIA wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.

ATUTY KIERUNKU:

 • ukończenie studiów na kierunku EKONOMIA umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych działających we współczesnych gospodarkach, a także wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie poznanych narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej,
 • studia na kierunku EKONOMIA kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym,
 • zawarte w programie studiów kierunku EKONOMIA przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu,
 • kierunek EKONOMIA wyróżnia się możliwością szerokiego wyboru specjalności.

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • Ekobiznes
 • Inwestycje kapitałowe
 • Kierowanie małą i średnią firmą
 • Kreowanie kompetencji menedżerskich
 • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii

 

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in: mikroekonomię, makroekonomię, matematykę, statystykę opisową, ekonometrię, rachunkowość, ekonomię integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomię rynku pracy, controlling, zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

Kierunek otrzymał ocenę wyrózniającą PKA w roku 2017 w kategorii Umiędzynarodowienie

Plany studiów dostępne są na stronie

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU EKONOMIA:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych,
 • rozumie mechanizmy ekonomiczne działające we współczesnych gospodarkach,
 • zna narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych,
 • potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne, społeczne i finansowe oraz wskazać przyczyny i skutki podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,
 • jest w stanie sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych oraz weryfikować poprawność uzyskanych rezultatów i analiz oraz interpretować je,
 • może formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów,
 • wykazuje samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań oraz kreatywność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań,
 • nabywa zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno-ekonomiczne,
 • wykazuje aktywność w podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz otwartość na świat i innych ludzi.

 ABSOLWENT KIERUNKU EKONOMIA MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • organizacjach non-profit, głównie na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zarówno w kraju jak i za granicy,

przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 240
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r.pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za studia niestacjonarne - 3800 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • realizowane są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 240 miejsc,
 • limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 miejsc,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź