Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO

Studia na kierunku EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO uczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi - w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska.
Program kształcenia kierunku EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, integruje treści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Kształcimy w sposób nowoczesny, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne (blended learning). W procesie kształcenia dominują aktywne formy zajęć dydaktycznych (prace projektowe, ćwiczenia symulacyjne, konwersatoria, ćwiczenia terenowe). Przedmioty ułożone są w moduły tematyczne, co ułatwia studentom przyswajanie i integrację wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.
Na pierwszym roku studiów zajęcia zogniskowane są wokół czterech podstawowych bloków tematycznych: Ekonomika sektora publicznego, Socjologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Ekologia miasta. Drugi rok kształcenia koncentruje się na integracji wiedzy oraz rozwoju umiejętności praktycznych, w takich modułach tematycznych jak: Gospodarka miejska, Zrównoważony rozwój miasta, Rewitalizacja miast, Zarządzanie i marketing miasta. Trzeci rok zarezerwowany jest na profesjonalizację wiedzy i umiejętności w ramach samodzielnie wybranej przez studenta, jednej z trzech pracowni specjalistycznej.

Więcej informacji: www.ekomiasto.uni.lodz.pl

ATUTY KIERUNKU:

 • Kierunek  EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO - studia o unikalnym, praktycznym profilu, co oznacza, że ponad 60% zajęć prowadzonych jest przez praktyków, w instytucjach i przedsiębiorstwach miejskich, wśród potencjalnych pracodawców;
 • Kierunek EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO oferuje aktywne formy i metody nauczania, co oznacza, że dominują zajęcia o charakterze projektowym i laboratoryjnym, dzięki czemu student potrafi wykorzystać innowacyjną wiedzę i zdobyte kompetencje w praktycznym działaniu;
 • Kierunek  EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, powstał w wyniku współpracy pracowników naukowych i instytucji samorządów miejskich w województwie łódzkim. Kształci specjalistyczną kadrę w dziedzinach bezpośrednio odpowiadających na zapotrzebowanie miejskich rynków pracy.

SPECJALNOŚCI:

Na trzecim roku studiów EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO student pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne dokonuje wyboru jednej z trzech pracowni specjalistycznych o profilu: gospodarczym, społecznym lub środowiskowym:

 • Pracownia specjalistyczna: Zintegrowany rozwój miasta – profil gospodarczy - pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kształtowania polityki gospodarczej miasta, przedsiębiorczości i innowacyjności i procesów metropolizacji. Student doskonali swoje umiejętności i kompetencje poprzez prace projektowe realizowane w obszarze gospodarczym pod opieką wysokiej klasy specjalistów - praktyków miejskich.
 • Pracownia specjalistyczna: Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczny - pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kształtowania polityki społecznej i jakości życia w mieście, bezpieczeństwa i wykorzystania systemów informacyjno-komunikacyjnych na rzecz mieszkańców. Student doskonali swoje umiejętności i kompetencje poprzez prace projektowe realizowane w obszarze społecznym pod opieką wysokiej klasy specjalistów - praktyków miejskich.
 • Pracownia specjalistyczna: Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy - pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kształtowania polityki ekologicznej miasta, instrumentów ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązywania konfliktów środowiskowych. Student doskonali swoje umiejętności i kompetencje poprzez prace projektowe realizowane w obszarze środowiskowym pod opieką wysokiej klasy specjalistów - praktyków miejskich.

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Strategie rozwoju i marketing miast, Projekty rewitalizacyjne, Aktywizacja i partycypacja społeczna, Ekologistyka i transport zrównoważony, Samorząd terytorialny i administracja publiczna, Prawo administracyjne i zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Ekonomika miasta, Statystyka w badaniach miejskich, Ruchy miejskie i organizacje pozarządowe, Ekosystem miasta, Wycena środowiska, Systemy informacji przestrzennej, Budowanie i zarządzanie zintegrowanymi projektami miejskimi, Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta, Technologie mobilne w zarządzaniu środowiskiem.

Plany studiów dostępne są na stronie

WIEDZA - ABSOLWENT:

W ramach wiedzy specjalistycznej absolwent kierunku EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO:

 • posiada wiedzę umożliwiająca objaśnianie mechanizmów i determinantów procesów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych,
 • posiada wiedzę o strukturach i instytucjach: społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, ochrony środowiska,
 • rozumie procesy rozwoju i gospodarowania w przestrzeni miejskiej, w kontekście współczesnych teorii ekonomicznych i społecznych, w tym ekonomii środowiska,
 • posiada zdolność uchwycenia relacji między gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania organizmów miejskich oraz równoważenia rozwoju w różnych sferach,
 • posiada wiedzę z zakresu kształtowania zintegrowanej polityki rozwoju miasta w kontekście procesów integracji europejskiej,
 • posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania i analizy danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje miejskie (publiczne, pozarządowe i prywatne) oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT:

W ramach zdobytych umiejętności absolwent kierunku EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO potrafi:

 • analizować procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne i środowiskowe,
 • wybrać i zastosować metody i narzędzia pozwalające kształtować zjawiska i procesy miejskie,
 • przygotować koncepcję i zarządzać projektami miejskimi,
 • przygotowywać strategiczne plany i programy rozwoju,
 • stosować marketingowe narzędzia zarządzania projektami miejskimi,
 • formułować własne opinie na podstawie analizy pozyskanych danych oraz krytycznie ocenić skuteczność proponowanych rozwiązań,
 • podjąć działania praktyczne na rzecz miasta oraz zastosować innowacyjne i kreatywne rozwiązania na rzecz kształtowania środowiska miejskiego,
 • wykorzystać metody badań społecznych oraz metody i narzędzia statystyczne i ekonometryczne do identyfikacji, oceny i prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i środowiskowych,
 • umiejętnie stosować fachowe słownictwo w języku obcym umożliwiające korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych krajów.

KOMPETENCJE - ABSOLWENT:

W ramach nabywanych kompetencji absolwent kierunku EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO:

 • staje się świadomym aktorem rozwoju miasta i społeczeństwa obywatelskiego w duchu idei zrównoważonego rozwoju,
 • zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystuje w sposób odpowiedzialny i etyczny,
 • posiada kompetencje pozwalające pracować samodzielnie i w zespole, przyjmując w nim różne role,
 • cechuje się asertywną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności realizowanych projektów,
 • umie dokonywać wyboru i określać priorytety w działaniu,
 • charakteryzuje się przedsiębiorczością i kreatywnością w działaniu, jest otwarty na zmiany, posiada umiejętność podejmowania wyzwań związanych z innowacyjnym zarządzaniem miastem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • posiada świadomość i potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji.

MODEL PRAKTYCZNY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO STWARZA ABSOLWENTOWI SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W:

 • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w działach związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi;
 • administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i regionalnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, rozwoju transportu, planowania przestrzennego;
 • przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które wprowadzają nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, w firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, w przedsiębiorstwach przeprowadzających audyty energetyczne budynków, pracowniach projektowania urbanistycznego, firmach doradczych i konsultingowych wyspecjalizowanych w doradztwie dla samorządów, oraz agencjach public relations, wyspecjalizowanych w promocji samorządów miejskich;
 • sektorze społecznym, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc stacjonarne: 90
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 • studia o profilu praktycznym pierwszego stopnia, trwają 3 lata (6 semestrów)
 • forma studiów: stacjonarne
 • poziom studiów: I stopień
 • limit przyjęć na studia: 90 osób
 • studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, po zaliczeniu którego absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć naukę na studiach II stopnia, kursach i studiach podyplomowych.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź