Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

EKONOMIA EKOBIZNES

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

EKONOMIA EKOBIZNES

Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

ATUTY KIERUNKU:

 • kierunek EKONOMIA EKOBIZNES jest odpowiedzią na wizję rozwoju Polski i Unii Europejskiej do 2020 roku, zgodnie z którą istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów specjalizujących się w problematyce ekonomiki ochrony środowiska, przygotowanych do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na zielony wzrost gospodarczy,
 • wiedza w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych w połączeniu ze studiami w zakresie ekonomii daje unikatowy profil absolwenta i podstawę rozwoju kariery w nowej i poszukiwanej profesji ekonomisty ochrony środowiska,
 • kompetencje niezbędne do wykorzystania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które przyczyniają się do minimalizowania negatywnego wpływu oddziaływania gospodarki na środowisko decydują o szczególnych walorach absolwenta tej specjalności na rynku pracy przez swe ogromne znaczenie dla realizacji priorytetów rozwoju UE do 2020 i duży potencjał przyszłościowy.

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Mikroekonomię, Makroekonomię, Gospodarkę a środowisko, Ekonomię integracji europejskiej, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zrównoważony rozwój, Współpracę międzynarodową w ochronie środowiska, Rynki towarów i usług środowiskowych, Ekologię, Gospodarkę odpadami i wodno-ściekową, Gospodarkę komunalną.

Plany studiów dostępne są na stronie

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU EKONOMIA EKOBIZNES:

 • uzyskuje dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu nauk ekonomicznych, w tym ekonomiki ochrony środowiska, w szczególności rozumie złożone zależności między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym,
 • dysponuje wiedzą umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych i rozumie mechanizmy ekonomiczne zachodzące we współczesnych gospodarkach,
 • wie, jak wykorzystać zawód ekonomisty w krajowych i międzynarodowych jednostkach, w których występują problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego,
 • jest w stanie korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy niezbędne w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, zna i wykorzystuje podstawowe metody ilościowe i programy informatyczne w rozwiązywaniu celów bieżących i strategicznych,
 • potrafi interpretować przepisy dotyczące funkcjonowania i finansowania różnych podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwania przez nich funduszy na realizację inwestycji, zwłaszcza dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • dla potrzeb pracodawcy/klienta może planować oraz realizować różnorodne zadania i projekty, pozyskiwać informacje, analizować i doradzać w sprawach związanych z koniecznością przestrzegania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach,
 • jest przygotowany do posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • rozumie zależności miedzy etyką a gospodarką i zna zasady etyki zawodowej,
 • posiada przygotowanie do aktywnego udziału w grupie realizującej określone cele społeczno-ekonomiczne, ma świadomość ekonomicznych, środowiskowych i społecznych skutków podejmowanych decyzji,
 • wykazuje aktywność w podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz otwartość na świat i innych ludzi.

 ABSOLWENT KIERUNKU EKONOMIA EKOBIZNES MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, 
 • organizacjach non-profit o charakterze typowo ekonomicznym i finansowym,
 • ministerstwach (np. gospodarki, środowiska, rozwoju regionalnego, rolnictwa),
 • ośrodkach badawczych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, 
 • funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
 • krajowych i regionalnych zarządach gospodarki wodnej, 
 • urzędach melioracji wodnej, 
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • firmach szkoleniowych lub firmach handlowych, które w zorientowaniu swojej działalności na ochronę środowiska przyrodniczego upatrują możliwości własnego rozwoju,

absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 90
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka

OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

 


 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • realizowane są w formie studiów stacjonarnych 
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 90 miejsc
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź