Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Kierunek Bankowość i finanse cyfrowe powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie. 

Studia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

ATUTY KIERUNKU:

 • unikatowy, interdyscyplinarny program kształcenia, łączący kwalifikacje z zakresu finansów z kompetencjami cyfrowymi, uwzględniający potrzeby rynku pracy,
 • program kształcenia na kierunku wpisuje się w politykę Polski i Unii Europejskiej w obszarze rozwoju gospodarki cyfrowej (priorytety określa „Europejska agenda cyfrowa”),
 • studia realizowane we współpracy z Partnerami Merytorycznymi, wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu: mBank SA i Accenture Sp. z o.o.,
 • możliwość wyboru ścieżki rozwoju: w zakresie nowoczesnej bankowości i innych obszarów sektora finansowego (specjalność „Bankowość 3.0”) lub zastosowań informatyki w finansach (specjalność „IT w finansach”),
 • program studiów koncentruje się na praktycznych efektach kształcenia: umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności i wykreowanie pożądanych postaw oczekiwanych na rynku pracy,
 • przygotowanie do egzaminów na wybrane certyfikaty z zakresu bankowości i informatyki,
 • zajęcia prowadzone przez cenioną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz pracowników mBank SA i Accenture Sp. z o.o.

SPECJALNOŚCI:

 • Bankowość 3.0,
 • IT w finansach.

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Bankowość, Finanse przedsiębiorstw, Rynki i produkty finansowe, Rachunkowość, Analiza finansowa, Gospodarka cyfrowa, Techniki informatyczne, Struktury danych i algorytmy, Warsztaty medialne.

Plany studiów dostępne są na stronie

 WIEDZA - ABSOLWENT:

 • ma wiedzę dotyczącą subdyscyplin w ramach finansów i rozumie ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego,
 • ma podstawową wiedzę w zakresie kształtowania się zjawisk ekonomicznych i finansowych w skali kraju i świata, w tym w zakresie powiązań między gospodarką realną a systemem finansowym oraz współzależności między instytucjami finansowymi,
 • zna metody i narzędzia badania oraz analizy zjawisk i stosunków finansowych, prognozowania i przeprowadzania symulacji finansowych,  w tym techniki pozyskiwania ilościowych i jakościowych danych i informacji, pozwalające opisywać systemy i instytucje finansowe oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,
 • zna cele i strukturę oraz sposób funkcjonowania systemu finansowego, ma wiedzę o procesach zmian systemu finansowego oraz jego elementów, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
 • zna usługi i produkty finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne) i zasady ich analizy,
 • zna metody podejmowania decyzji dotyczących finansów przez podmiot gospodarczy oraz osobę indywidualną.

UMIEJĘTNOŚCI – ABSOLWENT POTRAFI:

 • prawidłowo interpretować zjawiska finansowe, analizować przedsięwzięcia gospodarcze według kryteriów finansowych, a na podstawie uzyskanych wyników rekomendować odpowiednie rozwiązania,
 • pozyskać dane i informacje z literatury, baz danych, baz wiedzy, Internetu i innych źródeł, ocenić ich wiarygodność, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie,
 • wykonywać analizy ilościowe w odniesieniu do podejmowania decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe,
 • samodzielnie analizować proste problemy informatyczne z wykorzystaniem technik algorytmicznych,
 • prawidłowo posługiwać się normami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi) w rozwiązywaniu zadań z zakresu finansów i informatyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT:

 • potrafi projektować i wykonywać powierzone zadania dotyczące kwestii finansowych, występując w różnych rolach w grupie osób,
 • potrafi identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy związane z uczestnictwem w życiu gospodarczym, w tym z wykonywaniem zawodów w dyscyplinach finanse i informatyka,
 • potrafi projektować i wykonywać powierzone zadania dotyczące kwestii finansowych, występując w różnych rolach w grupie osób, krytycznie ocenia działania swoje i osób współpracujących i przyjmuje odpowiedzialność za ich skutki,
 • bierze odpowiedzialność za przekazywane i udostępniane informacje.


PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE STWARZA ABSOLWENTOWI SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA W:

 • bankach i innych instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO ZAWODÓW:

 • po specjalności „Bankowość 3.0”: pośrednika finansowego, referenta bankowości, projektanta pakietów usług finansowych, menedżera produktu, opiekuna /doradcy klienta, pracownika obsługi klienta, analityka biznesowego, eksperta funkcjonalnego, asystenta kierownika projektu;
 • po specjalności „IT w finansach”: analityka systemów informatycznych, konsultanta do spraw systemów informatycznych, specjalisty do spraw oprogramowania systemów informatycznych, specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych.

 

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 100
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
matematyka, informatyka
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł


 • studia I stopnia  trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia: 100 osób,
 • studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, po zaliczeniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może podjąć naukę na studiach II stopnia, kursach i studiach podyplomowych.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź