Sobota, 20 stycznia 2018, tydzień nieparzysty (03)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ANALITYKA SPOŁECZNA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

ANALITYKA SPOŁECZNA

Innowacyjny kierunek łączący wiedzę naukową z praktyką życia społecznego. Kierunek interdyscyplinarny, nastawiony na rozwijanie różnorodnych kompetencji, pozwala zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz wypracować umiejętność jej skutecznego zastosowania. Analityka społeczna to diagnozowanie problemów, prognozowanie zjawisk społecznych, projektowanie rozwiązań i wdrażanie zmian we wszystkich sferach życia społecznego.  

ATUTY KIERUNKU:

 • jedyny taki kierunek w Polsce, innowacyjny, starannie przygotowany i odpowiadający na zapotrzebowanie rynku,
 • nacisk na praktykę, umiejętność wykorzystania wiedzy i narzędzi analitycznych, prognostycznych i wdrożeniowych wobec wyzwań współczesnego świata,
 • ciekawy, różnorodny program studiów łączący dorobek wielu nauk: socjologii, psychologii, ekonomii, politologii i dziedzin pokrewnych,
 • gruntowane przygotowanie w zakresie prowadzenia pracy badawczej, analitycznej i doradczej, tworzenia ekspertyz, projektów i ich wdrażania,
 • wybitni wykładowcy: naukowcy i praktycy pełniący na co dzień rolę ekspertów, koordynatorów, badaczy i doradców w wielu instytucjach publicznych i organizacjach.

MODUŁY SPECJALIZACYJNE:

 • Biografia, społeczeństwo i kultura. Problemy komunikacji i tożsamości
 • Diagnoza i rozwój środowiska lokalnego
 • Kultura w społeczeństwie
 • Praktyka badawcza
 • Problemy społeczne – perspektywa globalna i regionalna
 • Research medialny
 • Społeczne problemy polityki
 • Zjawiska społeczne w organizacjach i sferze biznesu

 

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Współczesne problemy społeczne, Projektowanie badań społecznych, Wywiady i analiza tekstu, Sondaże i badania opinii, Podstawy ekonomii, Psychologia, Interakcje i działania społeczne, Kultura i wielokulturowość, Podstawy badań społecznych

Plany studiów dostępne są na stronie

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU ANALITYKA SPOŁECZNA BĘDZIE:

 • znał podstawowe koncepcje, teorie i metody rozwijane na gruncie socjologii, ekonomii, psychologii, politologii i prawa wyjaśniające zasadnicze sfery życia społecznego,
 • miał wiedzę na temat najważniejszych zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie,
 • potrafił opisywać, interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne zachodzące w różnych sferach życia,
 • umiał wskazywać tendencje w przebiegu zjawisk społecznych oraz kierunki zmian w życiu społecznym i organizacyjnym,
 • posiadał wiedzę na temat funkcjonowania sfery publicznej, gospodarczej i politycznej w społeczeństwie,
 • potrafił monitorować, analizować i prognozować trendy kulturowe, społeczne, organizacyjne,
 • poszukiwał innowacyjnych zastosowań posiadanej wiedzy i umiejętności na rzecz doskonalenia i zmiany różnych sfer życia społecznego oraz dążył do wyjaśniania nowych, nieznanych zjawisk społecznych,
 • rozumiał uwarunkowania i istotę działań przedsiębiorczych, organizacyjnych i rozwojowych w różnych sferach rzeczywistości społecznej,
 • posiadał umiejętność projektowania i realizacji badań, łączących różnorodne ilościowe i jakościowe techniki i narzędzia badawcze w celu uzyskania optymalnych efektów badawczych,
 • potrafił wykorzystywać w pracy analitycznej metodykę projektu, narzędzia planistyczne i ewaluacyjne,
 • umiał opracowywać raporty badawcze, opracowania naukowe oraz ekspertyzy i rekomendacje oparte na wynikach analiz,
 • posiadał umiejętności w zakresie prowadzenia doradztwa, w tym współpracy z podmiotami zainteresowanymi prowadzonym projektem analitycznym,
 • poszukiwał rozwiązań dla identyfikowanych problemów organizacyjnych i społecznych oraz sposobów zmiany i doskonalenia działań, w które jest zaangażowany.

 ABSOLWENT KIERUNKU ANALITYKA SPOŁECZNA MOŻE PODJĄĆ PRACĘ JAKO:

 • konsultant i koordynator projektów społecznych, zmian organizacyjnych, wdrożeń rozwojowych w różnych sferach życia,
 • doradca, autor eskpertyz i prognoz społeczno-kulturowych,
 • specjalista ds. badań społecznych i rynkowych,
 • koordynator i doradca w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego organizacji,
 • ekspert analiz społecznych w instytucjach bezpieczeństwa publicznego

ORAZ:

 • w instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych i pozarządowych,
 • w mediach, ośrodkach naukowych, firmach doradczych, działach rozwojowych i projektowych, działach kadr, stowarzyszeniach i fundacjach, organach administracji rządowej i samorządowej.

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc studia stacjonarne: 35
Orientacyjny limit miejsc studia niestacjonarne: 35
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
język polski, geografia, historia, WOS 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
język polski, geografia, historia, WOS


OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 26 z dnia 21.12.2006 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł

Opłata za zajęcia w przypadku studiów niestacjonarnych - 3800 zł uiszczana jest przez studenta na przypisane mu indywidualne wirtualne konto bankowe w ustalonych terminach.  Studentom, którzy całość czesnego wpłacą do 15 października przysługuje 5% bonifikata. Wpłacając czesne w dwóch ratach do 15 października i 25 lutego, student może ubiegać się o 2,5% bonifikatę. Istnieje również możliwość zapłaty za zajęcia w 7 ratach: 15 października; 15 listopada; 15 grudnia; 25 lutego; 15 marca; 15 kwietnia; 15 maja.

 • studia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limit przyjęć na studia stacjonarne: 35 miejsc,
 • limit przyjęć na studia niestacjonarne: 35 miejsc,
 • studia kończą się egzaminem licencjackim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i kursach,
 • studia niestacjonarne - wysokość czesnego 3 800 PLN za rok.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź
pok. A-22 
email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.plrekrutes@uni.lodz.pl
tel.: (48) 42 635-5132

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź