Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ANALITYKA GOSPODARCZA

Powrót do listy kierunków
O KIERUNKUUZYSKANE KOMPETENCJEPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIAREKRUTACJA I OPŁATYINFORMACJE PRAKTYCZNE

ANALITYKA GOSPODARCZA

Jest kierunkiem kładącym nacisk na zastosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Spośród innych kierunków naszego Wydziału wyróżnia się stosunkowo obszernym zakresem wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i statystyki, a zwłaszcza ekonometrii. Kształcenie obejmuje także wyjątkową ofertę w zakresie umiejętności posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem. Pozwala to studentom rozwinąć  wysoko cenione wśród pracodawców umiejętności analityczne.

ATUTY KIERUNKU:

 • jest to kierunek unikatowy, którego program został opracowany przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,
 • analityka gospodarcza w Uniwersytecie Łódzkim jest pierwszym w Polsce ekonomicznym kierunkiem zamawianym,
 • kierunek jest wspierany przez projekt „Analityka gospodarcza – studia z przyszłością”, współfinansowany przez Unię Europejską. Obecny nabór nie jest co prawda objęty wsparciem Projektu, ale dwa lata doświadczeń pozwoliły na wypracowanie wielu mechanizmów wspomagających studia, np. bogate kontakty z pracodawcami umożliwiają studentom znalezienie atrakcyjnych praktyk zawodowych, czy też uruchomienie koła naukowego,
 • zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym, a także w specjalnym laboratorium analityka.

SPECJALNOŚCI:

Obecnie na kierunku analityka gospodarcza nie funkcjonują specjalności. Istnieją natomiast bloki (moduły) zajęć do wyboru, które pozwalają stworzyć indywidualną ścieżkę rozwoju. Są to m.in.:

 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Metody analizy inwestycji finansowych
 • Metody badań rynkowych
 • Praktyczne problemy optymalizacji
 • Zastosowania badań operacyjnych 
 • Zastosowania informatyki

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Badania operacyjne, Informatyka ekonomiczna i techniki informatyczne, Analiza matematyczna, Ekonomia, Ekonometria i prognozowanie, Projektowanie systemów informatycznych, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Inwestycje na rynkach finansowych, Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych.

Plany studiów dostępne są na stronie

W TRAKCIE NAUKI STUDENT UZYSKUJE WIEDZĘ W ZAKRESIE:

 • podstawowych pojęć i mechanizmów mikro-, mezo- i makroekonomicznych,
 • pojęć i twierdzeń matematycznych niezbędnych do modelowania zjawisk w ekonomii i finansach,
 • celów, założeń i metod analiz statystyczno-ekonometrycznych,
 • metod wielowymiarowej analizy zależności przyczynowo-skutkowych,
 • metod informatycznych stosowanych w analizach gospodarczych.

NABYWA PRZY TYM UMIEJĘTNOŚCI:

 • zbierania danych statystycznych oraz ich analizy,
 • wyrażania myśli oraz prowadzenia analiz w języku matematyki,
 • weryfikacji hipotez ekonomicznych z użyciem metod statystyczno-matematycznych,
 • ekonometrycznego modelowania procesów gospodarczych oraz zastosowania wyników badania w praktyce,
 • oceny i interpretacji wskaźników ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa, sektora i całej gospodarki,
 • analizy i optymalizacji decyzji gospodarczych,
 • zastosowania narzędzi informatycznych w celu wspomagania i automatyzacji procesu analitycznego - umiejętność praktycznego wykorzystania pakietów komputerowych, takich jak Matlab, Eviews i SPSS (ten ostatni potwierdzony certyfikatem), a także zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego.

CO RÓWNIEŻ WAŻNE, W TRAKCIE STUDIÓW KSZTAŁTOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

 • aktywna postawa poszukiwania wiedzy o gospodarce oraz metodach analizy danych,
 • gotowość do wyrażania myśli i prowadzenia analiz gospodarczych w języku sformalizowanym,
 • zdolność do współpracy w ramach zespołu analitycznego,
 • wysokie standardy etyczne,
 • świadomość konieczności ustawicznego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA MOŻE:

 • pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie,
 • pracować jako członek zespołu analitycznego,
 • podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej oraz samorządowej, głównie na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zarówno w kraju jak i zagranicą,
 • prowadzić samodzielną działalność gospodarczą,
 • podjąć pracę w instytucjach rynku finansowego oraz w firmach consultingowych. 

REKRUTACJA

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które w wymaganym czasie zarejestrują się na rekrutacja.uni.lodz.pl, przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub przez osoby trzecie, dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

Orientacyjny limit miejsc: 60
Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób

Przedmioty wymagane na maturze:

Kategoria przedmiotu Przedmioty

1
maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka
2
maksymalnie jeden (wymagany) 
język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka 
3
maksymalnie dwa (nie wymagane) 
język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka

Kandydaci na kierunek Analityka gospodarcza winni znać język angielski w stopniu średniozaawansowanym.

OPŁATY

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 70 zł należy wnieść na konto indywidualne wygenerowane w czasie rejestracji elektronicznej.

Opłata rekrutacyjna jest:

 • bezzwrotna w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji ze studiów
 • zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 41 z dnia 16.12.2015 r. pobiera się opłaty za legitymację elektroniczną oraz po ukończeniu studiów za dyplom. Opłat tych należy dokonywać na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 
07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 17,00 zł
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów: 60,00 zł
Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski: 40,00 zł


 • studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów),
 • forma studiów: stacjonarne,
 • poziom studiów: I stopień,
 • limity przyjęć to 60 osób,
 • studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, po zaliczeniu którego absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć naukę na studiach II stopnia, kursach i studiach podyplomowych.

KONTAKT

mgr Małgorzata Śliwińska
tel.: (48) 42 635 51 32

email: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

ul. Rewolucji 1905r. 41 90-214 Łódź

pok.A-22 (parter)

Przejdź do rekrutacji
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź