Środa, 15 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Studia I stopnia (licencjackie)

ANALITYKA GOSPODARCZA jest kierunkiem kładącym nacisk na zastosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Spośród innych kierunków naszego Wydziału wyróżnia się stosunkowo obszernym zakresem wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i statystyki, a zwłaszcza ekonometrii. Kształcenie obejmuje także wyjątkową ofertę w zakresie umiejętności posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem. Pozwala to studentom rozwinąć  wysoko cenione wśród pracodawców umiejętności analityczne.

Kierunek BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

Ideą kierunku EKOMIASTO jest połączenie ekonomicznego i ekologicznego myślenia o mieście. Kształcimy specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiących tworzyć wizje i plany ich rozwoju oraz decydować o ich przyszłości. EKOMIASTO łączy zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii i ochrony środowiska miejskiego. Jest  to nowy kierunek studiów prowadzony wspólnie przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Bachelor in Economics is an undergraduate program taught fully in English at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. The program gives students thorough knowledge of economics, allowing them to understand the mechanisms behind contemporary economies and to gain skills necessary to solve problems that can be encountered in everyday business practice.

Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Zdobywane podczas studiów na kierunku EKONOMIA wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych: ekonomii jako fundamentalnej dla tego kierunku oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak: finanse, nauki o zarządzaniu, prawo, socjologia.

Kierunek EKONOMIA EKOBIZNES powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ekonomii ochrony środowiska, przygotowanych zarówno w zakresie teorii, jak i umiejętności i kompetencji praktycznych do działalności we współczesnej gospodarce - inteligentniejszej i bardziej przyjaznej środowisku, ukierunkowanej m.in. na zrównoważony rozwój, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, technologii środowiskowych oraz innowacji ekologicznych, w szczególności w zielonych sektorach gospodarki.

Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA EKOBIZNES na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii oraz ekonomiki ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

Studia na kierunku EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO uczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia praktyczne, co oznacza że ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi - w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska.

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ prowadzony jest przez Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

Kierunek FINANSE MIĘDZYNARODOWE kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, istotny nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej.

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną. Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA są zorientowane na wykształcenie kompetentnych, otwartych na nowoczesne technologie informatyczne specjalistów, świadomych zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych. Program studiów dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu instytucjach. W związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii, socjologii, psychologii, ochrony własności intelektualnej i ryzyka finansowego, poznają zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w ekonomii i informatyce. 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA jest to nowoczesny kierunek studiów ekonomicznych, zorientowany na wykształcenie kompetentnych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych, który otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, świadczącą o spełnianiu w sposób wyróżniający kryteriów jakości kształcenia. Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria uzyskuje nie tylko gruntowną wiedzę z ekonomii oraz rozumienia mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, ale przede wszystkim poznaje i nabywa kompetencje w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z użytkowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

Kierunek LOGISTYKA prowadzony jest przez Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, czyli dyscyplin stanowiących fundament dla analizy funkcjonowania dowolnego podmiotu w gospodarce. Na tym tle prezentowana jest logistyka, z uwzględnieniem zarówno teoretycznych aspektów charakteryzujących jej istotę, jak też aplikacje rozwiązań systemowych. Ważną rolę w programie odgrywają treści związane z opisem i zastosowaniem sformalizowanych metod wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie przedsięwzięć logistycznych. Nie mniej ważne jest poznanie systemów informatycznych usprawniających funkcjonowanie sfery logistyki w pojedynczym przedsiębiorstwie lub też umożliwiających organizowanie ścisłej współpracy podmiotów tworzących łańcuch dostaw.

Studia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (MSG) to studia o profilu ekonomicznym. Kształcą przyszłych specjalistów z zakresu biznesu i finansów międzynarodowych. Oferta dydaktyczna obejmuje zajęcia dające solidne podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, a także szereg nowoczesnych i ciekawych przedmiotów specjalnościowych, związanych z funkcjonowaniem gospodarki światowej, finansów międzynarodowych (rynków walutowych, giełd, funduszy) oraz korporacji transnarodowych (zarządzania i marketingu, budowania globalnych sieci biznesowych, metod analizy strategicznej). Szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne w formie konwersatoriów, case study i spotkań z praktykami.    


PRACA SOCJALNA jest umiejscowiona w obszarze nauk społecznych. Kierunek jest ściśle związana z innymi dyscyplinami obszaru nauk społecznych: z  socjologią, pedagogiką, psychologia, polityką społeczną, a także prawem, ekonomią, zarządzaniem. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację analizowanych zjawisk. Praca Socjalna mając profil ogólno akademicki jest dyscypliną łączącą bardzo mocno teorię z praktyką działania służb społecznych i lokalnej administracji publicznej oraz kształci pracowników, zdolnych do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w działaniach prowadzonych z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Celem kierunku Praca Socjalna studia I stopnia jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i przekształcania rzeczywistości społecznej w celu przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

Studia pierwszego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.

SOCJOLOGIA należy do obszaru i dziedziny nauk społecznych i jest ściśle związaną z wieloma dyscyplinami tego obszaru nauk, głównie z psychologia, polityka społeczną, ekonomią, zarządzaniem. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację zjawisk społecznych. Socjologia ma profil ogólno akademicki i jest dyscypliną łączącą teorię z praktyką społeczną w zakresie działania instytucji  administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, a także biznesu i kultury. Kształci pracowników w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej do diagnozowania i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych na poziomie krajowym i lokalnym. Celem kierunku Socjologia jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i wyjaśniania rzeczywistości społecznej.


Legenda:


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź