| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii OgólnejWojciech Woźniak
pokój: A113

tel.: +48 42 635-54-50
e-mail: wwozniak@uni.lodz.pl

Kariera naukowa


2003 - magister
2012 - doktor

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Podstawy socjologii, Socjologia
 • Zróżnicowanie społeczne, Socjologia
 • Socjologia sportu, zajęcia do wyboru, Socjologia
 • Reklama, media, polityka, zajęcia do wyboru, Socjologia
 • Wprowadzenie do socjologii, Praca socjalna
 • Wprowadzenie do polityki społecznej, Praca socjalna
 • Zróżnicowanie i nierówności społeczne, Praca socjalna
 • Nierówności społeczne, Praca socjalna
 • Social inequalities, ERASMUS

Współpraca z zagranicą w zakresie dydaktyki


 • University of Turku, Finlandia, marzec-kwiecień 2014 (wykłady w ramach ERASMUS Staff Teaching Assignments)
 • School for Advanced Social Studies, Nova Gorica, Słowenia, międzynarodowa szkoła letnia: “Global Trends in Everyday Life: Challenges of Rationalization”, sierpień-wrzesień 2012
 • Justus Liebig University of Giessen, Niemcy, grudzień 2011 (w ramach bilateralnej wymiany z Uniwersytetem Łódzkim)
 • University of Tampere, Finlandia, marzec-kwiecień 2011 (wykłady w ramach ERASMUS Staff Teaching Assignments)
 • Free University Berlin, Niemcy, luty 2011 (wykład gościnny w ramach Ringvorlesung des Osteuropa-Instituts: Osteuropa als Forschungsgegenstand: Vielfalt der Perspektiven)
 • University of Tartu, Estonia, maj 2010 (wykłady w ramach ERASMUS Staff Teaching Assignments)

Działalność badawcza


 • 2013 - Członek zespołu badawczego w projekcie badawczym "Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury", finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik projektu: E. Rokicka
 • 2013 - Badanie własne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy: Nierówności społeczne i polityka społeczna w politycznej debacie przed i w trakcie kryzysu gospodarczego. Longitudinalna analiza polskiego dyskursu politycznego
 • 2013 (w toku) - Badanie własne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy: Zagadnienia ekonomiczne i społeczne w optyce mediów. Empiryczne badanie opinii dziennikarzy
 • 2011 (w toku) - Realizacja autorskiego projektu badawczego “Fiński model społeczno-gospodarczy”, którego efektem ma być monografia pod w/w tytułem. Zbieranie materiałów (przeprowadzanie wywiadów i kwerenda biblioteczna) miało miejsce w marcu/kwietniu 2011 oraz kwietniu 2014 roku podczas pobytów dydaktycznych w Uniwersytetach w Tampere oraz w Turku w ramach ERASMUS Staff Teaching Assignments oraz pobytów studyjnych w Sami Education Institute w Ivalo oraz Turku City Education Department finansowanych z grantów „Wizyty Studyjne” w ramach programu międzysektorowego Life Long Learning Komisji Europejskiej
 • 2012-2013 - Badanie własne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy: Manchester wschodu i Manchester północy – dwie drogi transformacji społeczno-gospodarczej miast postindustrialnych. Czy doświadczenia fińskiego Tampere mogą być inspiracją dla Łodzi?
 • 2011-2012 - Członek zespołu badawczego w projekcie badawczym "Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie", finansowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Kierownik projektu: E. Rokicka
 • 2010-2011 - Członek polskiego zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie badawczym FESTOS (Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies) realiyowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, koordynowanego przez Interdisciplinary Center for Technology Analysis and Forecasting. Kierownik projektu: Yair Sharan
 • 2010-2012 - Członek zespołu realizującego socjologiczny moduł projektu "Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego", nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-061/09; kierownik: P. Starosta; Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2
 • 2004-2007 - Research fellow w międzynarodowym projekcie badawczym PROFIT (Policy Responses Overcoming Factors in the Integenerational Inheritance of Inequalities, nr projektu: CIT2-CT-2004-506245). Członek zespołu koordynującego projekt. Koordynator projektu: W. Warzywoda-Kruszyńska
 • 2003-2004 - Sekretarz projektu w międzynarodowym projekcie rynku pracy: Job Rotation w województwie łódzkim, finansowanym ze środków PHARE, kierowanym przez SPI Consult, Berlin.
 • 2002-2003 - Udział w realizacji etapu empirycznego oraz opracowaniu części wyników badania w ramach grantu KBN: Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Kierownik projektu: J. Lisek-Michalska

Publikacje


  Książki:
 1. Woźniak W. (2012), Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 256

  Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:
 1. Woźniak W. (w druku) Industrial heritage and football in the imagined identity of Upper Silesians [w:] S. Roberts (red.) Sport, Media and Regional Identity, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
 2. Woźniak W. (2015) Od redaktora: Sport w dyskursie, dyskurs sportu, Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XI, nr 2;
  http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume30/PSJ_11_2_Wozniak_wstep.pdf
 3. Woźniak W. (2015) Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych, Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XI, nr 2;
  http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume30/PSJ_11_2_Wozniak.pdf
 4. Woźniak W. (2014) Perception of inequality by the general public and political elites, s. 217-231 [w:] D. Eissel, J. Leaman, E. Rokicka (red.) Welfare state et risk. Rising Inequality in Europe, Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag;
  http://www.springer.com/economics/public+finance/book/978-3-319-01480-7
 5. Woźniak W. (2014) From underclass to Homo sovieticus: Human constraints towards modernization, Praktyka Teoretyczna, nr 3 (13), s. 171-202;
  http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/from-underclass-to-homo-sovieticus/
 6. Woźniak W. (2014) Homogeneity of focus groups as a pathway to successful research findings? Methodological notes from the fieldwork, Przegląd Socjologii Jakościowej, vol X, nr. 1, 6-23;
  http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume25/PSJ_10_1_Wozniak.pdf
 7. Woźniak W. (2014) Nierówności społeczne i ich dziedziczenie jako problem strukturalny i polityczny [w:] B. Kłos, J. Szymańczak (red.) Nierówności społeczne w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 73-94;
  http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/6813/Wozniak_Dziedziczenie_nierownosci-libre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2014) Dziecko, rodzina i państwo w polskiej debacie welfare. Analiza przypadku w perspektywie paniki moralnej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, vol. 50, 43-68;
  http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/7000/03rek-wozniak.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Woźniak W. (2013) Sport Mega Events and the need for critical sociological research. The case of Euro 2012, Przegląd Socjologiczny, vol. 62 (4): 31-50
 10. Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2013), Children Pushed Aside: Moral Panic over Families and the State in Contemporary Poland [w:] Ch. Krinsky (red.) The Ashgate Research Companion to Moral Panics, Farnham, Burlington: Ashgate
 11. Woźniak W. (2013), Nierówności w publicznej debacie. Zmierzch neoliberalnej mitologii? Władza sądzenia, nr 2: 45-54;
  http://wladzasadzenia.pl/2013/2/nierownosci-w-publicznej-debacie-zmierzch-neoliberalnej-mitologii.pdf
 12. Woźniak W. (2013), Polish Football under Transition: Catch-Up Modernisation Gone Wrong, s. 117-128 [w:] D. Hynes, A. Kiernan (red.) Football and its Communities 2012, Oxford: Inter-Disciplinary Press
 13. Woźniak W. (2013) Decentralizacja administracji publicznej a lokalna polityka społeczna. Instytucje kultury jako podmiot działań a rzecz społecznej inkluzji, s. 90-108 [w:] E. Rokicka, P. Kruczkowska (red.) Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
 14. Woźniak W. (2013) Łodzianie w pracy i praca w Łodzi po dwóch dekadach przemian gospodarczych [w:] E. Rokicka (red.) Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 55-72
 15. Woźniak W. (2013) O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy analitycznej dla badań nad zjawiskiem przemocy okołofutbolowej [w:] D. Antonowicz, R. Kossakowski, T. Szlendak, Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior
 16. Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2013) Pan Gumby, Dyplomowany Księgowy i Sir John. Brytyjskie klasy społeczne w zwierciadle Monty Pythona, s. 185-200 [w:] P. Żuk (red.) Społeczno kulturowy Avatar. Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych, Warszawa: Oficyna Naukowa
 17. Woźniak W. (2013) Zawodowe amatorstwo? Futbol w okresie PRL w relacjach polskich piłkarzy, s. 537-550 [w:] M. Kazimierczak, J. Kosiewicz (red.) Sport i turystyka. Uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 18. Woźniak W. (2013) Instytucja kultury jako miejsce pracy. Wnioski z wywiadów swobodnych, s. 146-178 [w:] E. Rokicka, P. Kruczkowska (red.) Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
 19. Woźniak W. (2012) Użycie i nadużycie nauk społecznych. Przypadek merytokracji, s. 97-120 [w:] P. Żuk (red.) Wiedza, władza, ideologia. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Warszawa: Scholar
 20. Woźniak W. (2011) Najlepsi na świecie? O fenomenie siatkówki i jej kibiców w Polsce [w:] Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.) Socjologiczne zmagania ze sportem, Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM (przedrukowany również jako: Najlepsi na świecie? O fenomenie siatkówki i jej kibiców w Polsce, s. 193-215 [w:] T. Sahaj (red.) Od fana do chuligana, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego: Poznań)
 21. Woźniak W. (2010) Zwalczanie ubóstwa, czy zwalczanie ubogich? O wizerunku biednego w polskim dyskursie publicznym, [w:] Podziały klasowe i nierówności społeczne - refleksje społeczne 20 lat po zmianie systemowej, Oficyna naukowa, s. 197-212
 22. Woźniak W. (2009) Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych współzależnościach i potrzebie ich badania, Problemy Polityki Społecznej, nr 12, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN;
 23. Woźniak W. (2008) "Lokalne partnerstwo na rzecz przezwyciężania bezrobocia i wykluczenia społecznego młodzieży - ZAUG, dobra praktyka z Giessen (Niemcy)", Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 33-36;
 24. Woźniak W. (2008) "Super Output Areas oraz Indeks Wielowymiarowej Deprywacji - poprzez rzetelną diagnozę do skutecznych działań?", Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 38-39;
 25. Woźniak W. (2008) "System edukacyjny jako instrument wyrównania szans. Przypadek Finlandii", Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 36-38;
 26. Woźniak W., Drabowicz T. (2008) "Mezospołeczne determinanty dziedziczenia nierówności społecznych. Analiza porównawcza zasobów w badanych miastach", Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 12-16;
 27. Woźniak W., Rek-Woźniak M. (2008) "Międzygeneracyjna transmisja nierówności społecznych jako problem polityczny z perspektywy polskich parlamentarzystów", w: Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw. Pabianice: Omega-Praksis;
 28. Woźniak W. (2008) "Międzygeneracyjna transmisja nierówności społecznych - bariera w osiągnięciu spójności społecznej i terytorialnej. Doświadczenia z porównawczych badań terenowych w 8 krajach Unii Europejskiej", w: Polityka spójności. Ocena i wyzwania. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 29. Woźniak W., Petelewicz M, Rek-Woźniak M. (2008) "Policy learning", European Studies on Inequalities and Social Cohesion vol. 3-4: 155-175;
 30. Woźniak W. (2008) "Rola systemu edukacyjnego w wyrównywaniu szans młodych ludzi. Przypadek Finlandii i Polski", w: Badania w pracy socjalnej/społecznej - przegląd dokonań i perspektywy. (Marynowicz - Hetka E., Granosik M., Wolska - Prylińska D., red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 31. Woźniak W. (2008) "Top level actors speak about social policy and intergenerational inheritance of inequalities", Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 75-96;
 32. Woźniak W. (2007) Ludzie biedni w opinii elity lokalnej Tomaszowa Mazowieckiego. Doświadczenia z badań terenowych [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.) Enklawy życia społecznego, s. 267-284. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
 33. Woźniak W. (2007) Dziedziczenie nierówności społecznych w percepcji elit politycznych. Porównawcze studium przypadku [w:] J. Klebaniuk (red.) Oblicza nierówności społecznych, s. 267-284, Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA
 34. Woźniak W. (2007) Inheritance of social inequalities as perceived by political actors in Finland, Poland and Estonia [w:] N. Genov (red.) Comparative Research in the Social Sciences, s. 65-77. Paris-Sofia: International Social Science Council, Research Centre: Regional and Global Development
 35. Woźniak W. (et al.) (2007), Scientific description of PROFIT project results in comparative perspective., European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 3-4, s. 40-78, Łódź University Press
 36. Woźniak W. (2007) (et. al) Perception of intergenerational inheritance of inequalities in Poland. Przegląd socjologiczny, tom LVI/2, s. 189-197, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 37. Woźniak W. (2006) Rola systemu edukacyjnego w kreowaniu i utrwalaniu nierówności społecznych [w:] P. Szukalski (red.) Szansa na sukces. Recepty współczesnych Polaków, s. 151-168. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 38. Rek M. Woźniak W. (2006) Polityka wobec dziedziczenia nierówności społecznych. Opinie polskich parlamentarzystów. Zeszyt naukowy 4: Socjologia, s. 108-124. Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 39. Woźniak W. (2006) (et. al) On policy responses overcoming the transmission of inequalities in Tomaszów Mazowiecki. European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 3-4, s. 143-188, Łódź University Press
 40. Woźniak W. (2006) (et. al) Intergenerational inheritance of Inequalities. Poland. Report based on interviews with political actors. European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1-2, s. 169-204, Łódź University Press
 41. Rek M. Woźniak W. (2005) Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei inkluzji społecznej [w:] J. Grotowska - Leder, K. Faliszek (red.) Inkluzja społeczna. Diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań, s. 137-154. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
 42. Woźniak, W. (2005) Comments on the Bulgarian and Polish reviews of the literature. European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1, s. 99-107, Łódź University Press
 43. Woźniak W. (2005) (et. al) Research on intergenerational transmission of inequalities and policy responses in Poland. European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1, s. 51-94, Łódź University Press
 44. Grondas M., Prorok L., Woźniak W. (2003) Plan działań gminy Z na rzecz przeciwdziałania międzygeneracyjnej transmisji biedy [w:] W. Warzywoda - Kruszyńska (red.) Bieda w gminach: diagnoza i praktyka, s. 65-75. Raport z badań. Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

  Recenzje:
 1. Woźniak W. (2012) Recenzja książki: Genov N., Global Trends in Eastern Europe, Farnham: Ashgate, 2010 [w:] Przegląd Socjologii Jakościowej, vol. 8, issue 32
 2. Woźniak W. (2011) Journal of Contemporary European Studies, vol. 19, issue 2,London: Routledge. Recenzja książki: Hardy J., Polish Migration to the UK in the 'New' European Union, Farnham: Ashgate, 2009
 3. Woźniak W. (2011) Qualitative Sociology Review, vol. 7, issue 1, Recenzja książki: Dubois V., The Bureaucrat and the Poor. Encounters in French Welfare Offices, Farnham: Ashgate, 2010
 4. Woźniak W. (2010) Recenzja książki: Jane Hardy, Poland"s New Capitalism, London, New York: Pluto Press, 2009, [w:] Journal of Contemporary European Studies, vol. 18, issue 1
 5. Woźniak W. (2009) Wartości i polityka społeczna w porównawczej perspektywie. Recenzja książki: Wim van Oorschot, M. Opielka, B. Pfau-Effinger, Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective, Cheltenham UK, Northampton USA: Edward Elgar, 2008, [w:] Problemy polityki społecznej, nr 12: 233-240
 6. Woźniak W. (2008) Recenzja książki: Berthoud R., Iacovou M. (red.) Social Europe: living standards and welfare states, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2004 [w:] European Journal of Social Work, vol. 11, no 1: 73-76
 7. Woźniak W. (2007) Recenzja książki: Zeff E. E., Pirro E. B., The European Union and the Member States (2nd end.) Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2004 [w:] Journal of Contemporary European Studies, vol.15, issue 3

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • "Societies in Transition: Progression or Regression?", British Sociological Association Annual Conference, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Wielka Brytania, 15-17 kwietnia, 2015. Referat: Social Inequalities and Redistribution in Political Debate before and during the Economic Crisis: Longitudinal Analysis of Political Discourse in Poland
 • "Crisis and resistance in Central and Eastern Europe", Uniwersytet Warszawski, Debatte Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Warszawa, Polska, 22-23 listopada, 2014. Referat: Acceptance, negligente, concern (?) On social inequalities in Polish parties’ manifestos
 • "In the frame? Public and Political Discourses of Migration", University of Limerick, Limerick, Irlandia, 24-25 kwietnia, 2014. Referat: Brain drain, inevitable consequence of globalization or a perfect solutions for improving economic indicators? Post-accession migration in political discourse in Poland
 • "Polska-Rosja: następne pokolenia. Minimalizacja konfliktów międzynarodowych w środowiskach młodzieżowych", Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, MGIMO – Moscow State Institute for International Relations, 21 września, 2013. Referat: Modernizacja, kontrola, stan wyjątkowy. Euro 2012 jako wydarzenie i narzędzie polityczne
 • "Social Policy and Economic Development", European Social Policy Analysis Network, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 5-7 września 2013. Referat: Deservingness, polarization and political agenda. Inequalities and poverty in manifestos of political parties in Poland
 • "Football 150 Conference", University of Central Lancashire, DeMontfort University of Leicester, Football Association, Manchester, Wielka Brytania, 2-4 września 2013. Referat: False amateurs, real successes and a longing look towards the West. On football behind the iron curtain
 • Sport, Media and Regional Identity, University of Chester, Warrigton, Wielka Brytania, 19 czerwca 2013. Referat: Coal Mines, 'familoks' and 'fusbal' - On the role of the 'beautiful game' in Silesians' national and regional identity
 • "Revisiting Moral Panics: a critical examination of 21st century social issues and anxieties. Moral Panics and children & youth", Economic and Social Research Council, University of Bath, Bath, Wielka Brytania 17 maja 2013. Referat: Moral Panic that Never Was? Child Protection in one of the Most Religious European Countries (wspólnie z Magdaleną Rek-Woźniak)
 • "Engaging Sociology", British Sociological Association Annual Conference, London, Wielka Brytania, 3-5 kwietnia 2013. Referat: Catch-Up Modernization, Sport and Socio-Economic (Ir)Rationality: The First Eastern European Sport Mega Event and its Aftermath in Polish Sport, Politics and Economy
 • International Summer School: "Global Trends in Everyday Life: Challenges of Rationalization", School for Advanced Social Studies, Nova Gorica, Slovenia, 27 sierpnia-4 września 2012. Wykład: From "People's Game" to Global Business: Commercialization of Football and Resistance against the Tyranny of the Market
 • "Football and Community", Metropolitan Manchester University, Manchester, Wielka Brytania, 1 czerwca 2012. Referat: From "people's game" to "modern football". Football's pathway to the West as perceived and commissioned by Polish public
 • "Sociology in an Age of Austerity", British Sociological Association Annual Conference, Leeds University, Leeds, Wielka Brytania, 11-13 kwietnia 2012. Referat: Deindustrialization of the city, depolitization of policy, destruction of community and inhabitants left behind. The tale of one city from Central-Eastern Europe
 • "Discourse-Communication-Conversation", Communication Research Centre, Loughborough University, Loughborough, Wielka Brytania, 21-23 marca 2012. Referat: Inequality is inevitable, inequality is acceptable, polarization is welcomed. Social inequalities in Polish political discourseSustainability and transformation in European Social Policy, European Social Policy Analysis Network, University of Valencia, 8-10 września 2011, Valencia, Hiszpania; referat: "'Totalitarian state', "social workers as baby snatchers" and "children snitching on parents"". On the ambiguities of Polish discourse on the law against domestic violence? (wspólnie z Magdaleną Rek-Woźniak)
 • Sustainability and transformation in European Social Policy, European Social Policy Analysis Network, University of Valencia, 8-10 września 2011, Valencia, Hiszpania; referat: "'Totalitarian state', "social workers as baby snatchers" and "children snitching on parents"". On the ambiguities of Polish discourse on the law against domestic violence” (wspólnie z Magdaleną Rek-Woźniak)
 • Sociology of surprises, Westermarck Society (Finnish Sociological Association), University of Tampere, 24-25 marca 2011, Tampere, Finlandia, referat: "Racism, orientalism, othering - who is "the other" in contemporary Poland. On stigmatization and exclusion in homogenous country"
 • Moral Panics in Contemporary World, Brunel University, 10-12 grudnia 2010, Londyn, Wielka Brytania; referat: "What destroys Polish family? Law against domestic violence as a trigger for moral panic. On the ambiguities of public discourse in Poland" (wspólnie z Magdaleną Rek-Woźniak)
 • Promoting Polish-German Cooperation in European Studies, European University Viadrina, 26-28 listopada 2010, Frankfurt nad Odrą, Niemcy; referat: 'Inequality and exclusion in postcommunist societies' (wspólnie z Ewą Rokicką i Dieterem Eisselem)
 • Monty Python Conference, Uniwersytet Łódzki, 27-28 października 2010, Łódź; referat: 'Mr Gumby, Chartered Accountant and Sir John. Social structure in sociological mirror of the Pythons' (wspólnie z Magdaleną Rek-Woźniak)
 • Social policy and the global crisis: consequences and responses, European Social Policy Analysis Network, 2-4 września 2010, Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry; referat: 'War against poverty or war against the poor? How the public discourse in Poland shapes attitudes towards social policy objectives'
 • Socio-economic integration in Europe in the period of global crisis, VI International Summer School, 9-23 lipca 2010, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Łódź; warsztat: 'Inequalities in Europe: Reasons, Consequences, Solutions'
 • Inequalities & Social Justice, British Sociological Association Annual Conference, Caledonian University, 6-8 kwietnia 2010, Glasgow, Szkocja; referat: 'Same problems, different approaches: poverty and inequalities in public discourse in Poland as compared to United Kingdom'
 • Changing societies in the context of European Union Enlargement, The European Consortium for Sociological Research, 11-12 grudnia 2009, Paryż, Francja; referat: 'Income inequalities as a social phenomenon and political topic in Poland' (wspólnie z prof. E. Rokicką)
 • The Future of Social Sciences and Humanities, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences and Policies, 22-23 października 2009, Bruksela, Belgia; referat: 'Use and abuse of social sciences in the policy-making process. Lessons from the past, warnings for the future'
 • Comparative Research in the Social Sciences and Social Policies, V Session of the International Social Science Council/UNESCO Summer School, 3-9 września 2009,Sofia, Bułgaria, wykład: 'Policy oriented research projects in social sciences and their policy relevance'
 • V International Summer School Socio-economic integration in Europe in the period of global crisis, 20-29 lipca 2009, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology; moderacja panelu: 'Social policy in the era of global economic crisis. What role for the state in the economy?'
 • Centre for Research in Social Policy, 25th Anniversary International Conference: Beyond Social Inclusion: Towards a More Equal Society?, Loughborough University, 22-23 stycznia 2009, Loughborough, Wielka Brytania; wystąpienie panelowe (keynote speech): 'Child Poverty and Inequalities in Public Discourse in UK and Poland'
 • Midterm Conference of International Sociological Association, Working Group 5: Famine and Society. "Poverty and Marginalization in Globalized World", Uniwersytet Łódzki, Polska, 5-7 czerwca 2008; referat: Poor People from Medium-Sized Town in Poland as Perceived by Local Elites
 • 2nd Conference on Qualitative Research Methods, HANKEN Swedish School of Economics and Business Administration, University of Vaasa, Vaasa, Finland, 20-21 maja 2008; referat: Homogeneity of focus groups as a pathway to successful research findings. Story from the fieldwork
 • ESPAnet Young Researchers Workshop "The European Social Model and Beyond", University of Goettingen, Getynga, 6-8 of December 2007; referat: European politicians speak about social inequalities. PROFIT project: report from the fieldwork
 • "Change and Resistance. An International Conference on Social Transformations and Education", Uniwersytet Gdański i University of Wolverhampton, Gdańsk, 15-17 czerwca 2007; referat: Political Decisions and Their Social Costs. Estonia, Finland and Poland: Three Ways Out from Soviet Dominance
 • "Education, Employment, Europe", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22 września 2006; referat: Will Euros Combat Unemployment? EU Funded Programmes and their Impact on Polish Labour Market
 • IV Session of the International Summer School: Comparative Research In Social Sciences: Field Studies, UNESCO/ International Social Science Council, Sofia, 7-17 września 2006; wykład: Inheritance of Social Inequalities as Perceived by Political Elites in Estonia, Finland and Poland
 • 6th European Gender Research Conference: "Gender and Citizenship in a Multicultural Context", Uniwersytet Łódzki, Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2006; referat: Polish accession to the European Union: creating new opportunities or petrifying status quo for Polish women?
 • 7th European Sociological Association Conference: "Rethinking Inequalities", Toruń, 9-12 września, 2005; referat: Inheritance of Inequalities as a Challenge for Policy-Making. Perception of Polish MP (wspólnie z Magdaleną Rek)
 • III Session of the International Summer School, UNESCO, International Social Science Council: Comparative Research in the Social Sciences: Operationalizations, Sofia, 02-12 września, 2004; referaty: "The PROFIT project in 6th European Framework Programme" oraz "European Research Area - opportunity or threat for scientists?"

Członkowstwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych


 • Westermarck Society (Finnish Sociological Association) - od 2011 roku
 • BSA (Brytyjskie Towarzystwo Socjologiczne) - od 2010 roku
 • ISA (Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne) - od 2008 roku
 • ESPANET (European Social Policy Analysis Network) - od 2007 roku
 • ESA (European Sociological Association) - w latach 2005-2009
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne - w latach 2003-2012
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego