| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Egzamin licencjacki

Prace dyplomowe na WE-S UŁ
Praca dyplomowa - wymogi formalne
Zasady organizacji egzaminu licencjackiego na WE-S

Druki oświadczeń do pracy dyplomowej
Druk nr 1
Druk nr 2
Druk nr 3
SOCJOLOGIA - Studia I stopnia

Plan studiów stacjonarnych (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Moduły specjalizacyjne
uruchomione w roku akad. 2015/2016
- studia stacjonarne I stopnia, III rok


SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA


Moduł realizowany jest przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania. Jego celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej problematyki zarządzania organizacjami. Przedmioty mieszczące się w module zostały tak pomyślane, aby student miał szanse poznać nie tylko zagadnienia teoretyczne (krytyczna socjologia organizacji, interpretatywna socjologia organizacji, funkcjonalna teoria organizacji, organizacja jako proces, symbolizm organizacyjny, itp.), ale w szczególności nauczył się praktycznie je wykorzystywać. Moduł ten ma przygotować studentów do wejścia na rynek pracy i pozwolić im sprawnie poruszać się w każdej organizacji. Student wyposażony zostanie w narzędzia i procedury umożliwiające badanie i tworzenie min. kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, tożsamości i wizerunku organizacji, procesów komunikowania i Public Relations, systemów motywacyjnych w tym systemów wynagrodzeń, systemów szkoleniowych oraz procesów PR. Moduł pozwala zapoznać się z umiejętnościami związanymi z zarządzaniem potencjałem społecznym w organizacjach. Dostarcza także wiedzy metodologicznej i umiejętności metodycznych odnośnie diagnozy procesów zarządzania i procesów pracy (etnografia organizacyjna, analiza wizualnych aspektów pracy i organizacji, badanie karier zawodowych i biografii pracowniczych, itp.).

Siatka modułu
2015/2016 - Socjologia Organizacji i Zarządzania


SOCJOLOGIA PŁCI I RODZAJU - Gender Studies


Celem modułu jest przygotowanie studentów do aplikacji w badaniach społeczeństwa podejścia genderowego jako koncepcji teoretyczno-metodologicznej. Studenci zdobędą wiedzę na temat roli, jaką odgrywa płeć kulturowa w różnych obszarach społecznej rzeczywistości, na temat kształtowania tożsamości płci i jej znaczenia w życiu jednostki. Analizując różne przejawy nierówności płci, poznają, kluczowe dla współczesnych społeczeństw, zagadnienia równości oraz poszanowania i promowania różnorodności społecznej jako wartości. Poznają także zasady polityk równościowych oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Uczestnicy zajęć zdobędą również wiedzę na temat nowych ruchów społecznych jako zbiorowych podmiotów działających na rzecz społecznej zmiany, w tym: ruchu kobiet i ruchu feministycznego, społecznych ruchów na rzecz mężczyzn oraz na rzecz mniejszości seksualnych.

Siatka modułu
2015/2016 - Socjologia płci i rodzaju - Gender Studies


SKĄD SIĘ BIORĄ DEWIANCI? Zachowania dewiacyjne a poczucie bezpieczeństwa w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznej


Celem realizowanego modułu jest dobra znajomość wśród studentów zagadnień socjologii norm, dewiacji i kontroli społecznej i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa, a także nabycie przez uczestników modułu umiejętności metodologicznych, pozwalających na dokonywania diagnoz w zakresie zjawisk dewiacyjnych i poczucia bezpieczeństwa.
Efekty uczenia:

W zakresie wiedzy:
- Student w sposób satysfakcjonujący posługuje się pojęciami i koncepcjami teoretycznymi norm, dewiacji i kontroli społecznej.
- Posiada wiedzę o metodach i technikach stosowanych w badaniach w zakresie diagnozy poczucia bezpieczeństwa i zjawisk dewiacyjnych.
- Posiada wiedzę o statystycznych metodach analizy wyników ilościowych, gdy podejmuje badania oparte na znacznej liczbie badanych osób.

W zakresie umiejętności:
- Umie obserwować i interpretować zjawiska dewiacyjne.
- Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk dewiacyjnych.
- Rozumie i potrafi wskazać czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa.

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
- Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych nad zjawiskami dewiacyjnymi i poczuciem bezpieczeństwa.
- Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych, non profit nad zjawiskami dewiacyjnymi i poczuciem bezpieczeństwa.
- Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, także w trakcie prowadzenia badań.


Siatka modułu
2015/2016 - Skąd się biorą dewianci? Zachowania dewiacyjne a poczucie bezpieczeństwa w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznejO F E R T A
Modułów specjalizacyjnych dla kierunku SOCJOLOGIA
- studia stacjonarne I stopnia


METODOLOGICZNO-BADAWCZY
Celem zajęć modułowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w obszarze metodologii badań społecznych – zarówno akademickich, jak i marketingowych. Uczestnik zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry Metod i Technik Badań Społecznych otrzyma wiedzę w zakresie: stosowania różnych typów badań (np. case study, focus group interview, badania ewaluacyjne, międzynarodowe badania porównawcze), badania rozmaitych zjawisk społecznych (m.in. badania: stereotypów, reklamy, procesów zbiorowych, opinii publicznej i rynku, public relations), jak również organizacji i funkcjonowania komercyjnych instytucji badawczych. Ponadto nabędzie umiejętności samodzielnej analizy zebranych danych, w szczególności analizy statystycznej prowadzonej z wykorzystaniem profesjonalnego programu SPSS. Wybór modułu metodologiczno-badawczego warto polecić studentom zainteresowanym kwestiami metodologicznymi i metodycznymi w socjologii, zwłaszcza tym planującym związanie swojej zawodowej przyszłości z firmami badawczymi lub realizacji własnych badań. Zajęcia modułowe pomyślane są w taki sposób, aby dostarczyć słuchaczom solidnych podstaw teoretycznych, ale przede wszystkim, aby wyposażyć ich w umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego zaprojektowania, realizowania badań oraz analizowania ich wyników, jak również do krytycznego odbioru wyników innych badań.

Siatka modułu
Metodologiczno-badawczy


SOCJOLOGIA DOBROBYTU - CYWILIZACJA DOBREGO SAMOPOCZUCIA


Celem modułu jest osiągnięcie następujących efektów kształcenia:
- dostarczenie wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji (kulturowych, politycznych, gospodarczych, społecznych) globalnego kapitalizmu,
- dostarczenie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w II dekadzie XXI wieku,
- dostarczenie wiedzy o przyczynach i skutkach procesów zmian struktur i instytucji gospodarki rynkowej w ostatnich kilku dekadach (w wymiarze globalnym i krajowym),
- ukształtowanie umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych),
- ukształtowanie umiejętności prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w skali globalnej i krajowej.


Siatka modułu
Socjologia dobrobytu - cywilizacja dobrego samopoczucia


CODZIENNOŚĆ W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI


Metafora Zygmunta Baumana opisująca współczesność stanowi motyw przewodni modułu. Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy dotyczącej różnych przejawów społecznej egzystencji ludzi w ich codziennym życiu. W pierwszym semestrze zaproponowano dwa wykłady wprowadzające studentów w teoretyczny kontekst poruszanych zagadnień. Pozostałe zajęcia odnoszą się do szerokiego spektrum zjawisk życia codziennego, takich jak: praca zawodowa, sport, styl życia, seksualność, media, popkultura, kuchnia, sytuacja jednostek w cyklu życia, konsumpcjonizm. Opis i interpretacja wybranych obszarów i kontekstów, w których toczy się życie codzienne pozwoli na poszukiwanie prawidłowości i reguł funkcjonowania człowieka i zbiorowości we współczesnym świecie.

Siatka modułu
Codzienność w płynnej nowoczesności


SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA


Moduł realizowany jest przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania. Jego celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej problematyki zarządzania organizacjami. Przedmioty mieszczące się w module zostały tak pomyślane, aby student miał szanse poznać nie tylko zagadnienia teoretyczne (krytyczna socjologia organizacji, interpretatywna socjologia organizacji, funkcjonalna teoria organizacji, organizacja jako proces, symbolizm organizacyjny, itp.), ale w szczególności nauczył się praktycznie je wykorzystywać. Moduł ten ma przygotować studentów do wejścia na rynek pracy i pozwolić im sprawnie poruszać się w każdej organizacji. Student wyposażony zostanie w narzędzia i procedury umożliwiające badanie i tworzenie min. kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, tożsamości i wizerunku organizacji, procesów komunikowania i Public Relations, systemów motywacyjnych w tym systemów wynagrodzeń, systemów szkoleniowych oraz procesów PR. Moduł pozwala zapoznać się z umiejętnościami związanymi z zarządzaniem potencjałem społecznym w organizacjach. Dostarcza także wiedzy metodologicznej i umiejętności metodycznych odnośnie diagnozy procesów zarządzania i procesów pracy (etnografia organizacyjna, analiza wizualnych aspektów pracy i organizacji, badanie karier zawodowych i biografii pracowniczych, itp.).

Siatka modułu
Socjologia Organizacji i Zarządzania


JEDNOSTKA I KULTURA WSPÓŁCZESNA. PROBLEMY KOMUNIKACJI I ROZUMIENIA


Przedmioty mieszczące się w module dotyczą zasadniczych problemów badawczych, składających się na obszar socjologii kultury. Dotyczą głównie prac empirycznych i analiz teoretycznych związanych z badaniami komunikowania i jego efektów. W module mieszczą się trzy grupy zajęć. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia związane z komunikowaniem masowym, instytucjonalnym oraz interpersonalnym. Druga dotyczy zagadnień metodologicznych, w szczególności technik zaawansowanego opracowywania danych uzyskiwanych drogą wywiadu narracyjnego oraz materiałów autobiograficznych i ikonograficznych. Natomiast trzecia związana jest z funkcjami komunikowania w powstawaniu i zmianach tożsamości i pamięci zbiorowej. Konwersatoria składające się na moduł wprowadzają w problematykę teoretyczną, informują o miejscu procesów komunikowania w życiu współczesnych społeczeństw, dostarczają także wiedzy z zakresu technik badawczych przydatnych w analizach komunikowania.

Siatka modułu
Jednostka i kultura współczesna. Problemy komunikacji i rozumienia


SOCJOLOGIA PŁCI I RODZAJU - Gender Studies


Celem modułu jest przygotowanie studentów do aplikacji w badaniach społeczeństwa podejścia genderowego jako koncepcji teoretyczno-metodologicznej. Studenci zdobędą wiedzę na temat roli, jaką odgrywa płeć kulturowa w różnych obszarach społecznej rzeczywistości, na temat kształtowania tożsamości płci i jej znaczenia w życiu jednostki. Analizując różne przejawy nierówności płci, poznają, kluczowe dla współczesnych społeczeństw, zagadnienia równości oraz poszanowania i promowania różnorodności społecznej jako wartości. Poznają także zasady polityk równościowych oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Uczestnicy zajęć zdobędą również wiedzę na temat nowych ruchów społecznych jako zbiorowych podmiotów działających na rzecz społecznej zmiany, w tym: ruchu kobiet i ruchu feministycznego, społecznych ruchów na rzecz mężczyzn oraz na rzecz mniejszości seksualnych.

Siatka modułu
- Socjologia płci i rodzaju - Gender Studies


SPOŁECZNE PROBLEMY POLITYKI


Realizacja modułu pozwoli studentom w sposób usystematyzowany zapoznać się z podstawowymi mechanizmami życia politycznego oraz wzajemnymi relacjami między władzą polityczną a społeczeństwem. Pozwoli również na opanowanie praktycznego posługiwania się siatką pojęciową dotyczącą polityki, władzy, demokracji, systemów politycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Istotnym elementem programowym zawartym w module jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i narzędziami marketingu politycznego, szczególnie zaś narzędziami z zakresu reklamy politycznej i politycznego public relations, powszechnie wykorzystywanymi w kampaniach wyborczych.

Siatka modułu
społeczne problemy polityki


PRZESTRZEŃ, PARTYCYPACJA, OBYWATELSKOŚĆ


Podstawowym celem kształcenia w zakresie modułu „Przestrzeń, partycypacja, obywatelskość” jest z jednej strony, zaprezentowanie głównych problemów w zakresie podstawowego – w sferze jednostkowego doświadczania - środowiska lokalnego takich jak: problemy rewitalizacji, bezpieczeństwa czy zachowań dewiacyjnych, zaś z drugiej, metod diagnostycznych owych problemów. W rezultacie absolwent tego modułu będzie potrafił nazwać głównie problemy w przestrzeni lokalnej i nabędzie umiejętności związane z ich diagnozą i opisem.

Siatka modułu
Przestrzeń, partycypacja, obywatelskość


SZANSE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE DLA JEDNOSTEK I ZBIOROWOŚCI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE


Moduł jest realizowany przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi w perspektywie mikro- i makro społecznej, sposobami rozpoznawania i pomiaru zagrożeń (metod i wskaźników pomiaru) oraz metodami zapobiegania i ograniczania zagrożeń. Problem zagrożeń stał się szczególnie widoczny w ostatnich latach także w krajach wysoko rozwiniętych. Bezrobocie wśród ludzi młodych, zadłużenie gospodarstw domowych i państw, rosnące nierówności społeczne i dziedziczenie biedy stały się codziennością także w Europie. Oznacza to, że stosowany przez ostatnie trzydzieści lat model rozwoju, oparty na koncepcji neoliberalnej, oraz wynikający z niej sposób zarządzania problemami społecznymi, wymaga zasadniczej korekty. Sposoby radzenia sobie z zagrożeniami na poziomie gospodarstw domowych i państw narodowych warunkowane są czynnikami historycznymi, kulturowymi i politycznymi. Ich dotychczasowe rezultaty są niezadowalające i koszty kryzysu i cięć wydatków ponoszą grupy najsłabsze, w tym rodziny z dziećmi, co stanowić będzie przyczynę utrwalania się zagrożeń społecznych w kolejnych pokoleniach.

Siatka modułu
Szanse i zagrożenia społeczne dla jednostek i zbiorowości w zmieniającym się świecie


KULTURA, SZTUKA, KULTURA MEDIALNA


Moduł "Kultura, sztuka, kultura medialna", zaoferowany studentom socjologii III roku studiów I stopnia, jest prowadzony przez pracowników Katedry Socjologii Sztuki. Obejmuje trzy dziedziny studiów i działań artystycznych: kulturę, sztukę i media. Pozwala na poszerzenie wiedzy teoretycznej, kompetencji artystycznych oraz znajomość praktyki instytucji kultury i mediów. Ułatwia przygotowanie do pracy zawodowej w tym zakresie oraz kształci odbiorców sztuk różnych (literatury, teatru, filmu, fotografii, muzyki, plastyki, nowych mediów). Łączy piękne, przyjemne i pożyteczne.

Siatka modułu
Kultura, sztuka, kultura medialna


SKĄD SIĘ BIORĄ DEWIANCI? Zachowania dewiacyjne a poczucie bezpieczeństwa w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznej


Celem realizowanego modułu jest dobra znajomość wśród studentów zagadnień socjologii norm, dewiacji i kontroli społecznej i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa, a także nabycie przez uczestników modułu umiejętności metodologicznych, pozwalających na dokonywania diagnoz w zakresie zjawisk dewiacyjnych i poczucia bezpieczeństwa.
Efekty uczenia:

W zakresie wiedzy:
- Student w sposób satysfakcjonujący posługuje się pojęciami i koncepcjami teoretycznymi norm, dewiacji i kontroli społecznej.
- Posiada wiedzę o metodach i technikach stosowanych w badaniach w zakresie diagnozy poczucia bezpieczeństwa i zjawisk dewiacyjnych.
- Posiada wiedzę o statystycznych metodach analizy wyników ilościowych, gdy podejmuje badania oparte na znacznej liczbie badanych osób.

W zakresie umiejętności:
- Umie obserwować i interpretować zjawiska dewiacyjne.
- Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk dewiacyjnych.
- Rozumie i potrafi wskazać czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa.

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
- Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych nad zjawiskami dewiacyjnymi i poczuciem bezpieczeństwa.
- Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych, non profit nad zjawiskami dewiacyjnymi i poczuciem bezpieczeństwa.
- Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, także w trakcie prowadzenia badań.


Siatka modułu
Skąd się biorą dewianci? Zachowania dewiacyjne a poczucie bezpieczeństwa w perspektywie społeczno-kulturowej i metodologicznej


KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - TEORIA I BADANIA


Zestaw składa się z czterech modułów. Moduł wstępny obrazowo wprowadza w podstawowe zagadnienia na styku antropologii kultury i analizy komunikowania. Drugi moduł ma charakter teoretyczny i przedstawia wiodące współczesne koncepcje komunikowania społecznego. Moduł trzeci odnosi się do głównych wymiarów sfery publicznego komunikowania się i do problematyki opinii publicznej. Moduł czwarty skupia się na praktycznych aspektach komunikowania w obszarze współczesnego kapitalizmu, komunikacji międzykulturowej oraz patologii życia publicznego. W rezultacie uczestnictwa w kursach modułowych studenci znają i rozumieją podstawowe kategorie komunikacji społecznej, potrafią diagnozować i analizować zjawiska z tego zakresu oraz krytycznie się do nich odnosić.

Siatka modułu
Komunikacja społeczna - teoria i badania
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego