| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Sociology - Second Cycle Studies, M.A. level


Plan studiów stacjonarnych (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Programy kształcenia (sylabusy)

Plan studiów niestacjonarnych (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Programy kształcenia (sylabusy)

Zajęcia do wyboru - Programy kształcenia (sylabusy):

Moduły specjalizacyjne - studia stacjonarne I stopnia - oferta na rok akademicki 2012/2013


Codzienność w płynnej nowoczesności


Metafora Zygmunta Baumana opisująca współczesność stanowi motyw przewodni modułu. Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy dotyczącej różnych przejawów społecznej egzystencji ludzi w ich codziennym życiu. W pierwszym semestrze zaproponowano dwa wykłady wprowadzające studentów w teoretyczny kontekst poruszanych zagadnień. Pozostałe zajęcia odnoszą się do szerokiego spektrum zjawisk życia codziennego, takich jak: praca zawodowa, sport, styl życia, seksualność, media, popkultura, kuchnia, sytuacja jednostek w cyklu życia, konsumpcjonizm. Opis i interpretacja wybranych obszarów i kontekstów, w których toczy się życie codzienne pozwoli na poszukiwanie prawidłowości i reguł funkcjonowania człowieka i zbiorowości we współczesnym świecie. Zadaniem modułu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat aktualnej socjologicznej refleksji dotyczącej wyżej wymienionych zjawisk i metodologii ich badania. Słuchacze modułu zdobędą umiejętności analitycznego spojrzenia na zjawiska, z którymi stykają się na co dzień, opisania ich socjologicznym językiem i refleksyjnej interpretacji w kontekście szerszych procesów społecznych. Tego typu kompetencje są przydatne dla osób zaangażowanych w działalność społeczną oraz planujących karierę zawodową w dziennikarstwie, przemysłach kreatywnych, organizacjach pozarządowych, kulturze, badaniach społecznych, samorządzie lokalnym itp.

Siatka modułu
2012/2013 - Codzienność w płynnej nowoczesności
Programy kształcenia modułu
Sylabusy modułu

Komunikowanie, media i kultura współczesna


Przedmioty mieszczące się w module odnoszą się do zasadniczych problemów badawczych, składających się na obszar socjologii kultury. Dotyczą głównie prac empirycznych i analiz teoretycznych związanych z badaniami komunikowania i jego efektów. W module mieszczą się trzy grupy zajęć. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia związane z komunikowaniem masowym, instytucjonalnym oraz interpersonalnym. Druga dotyczy zagadnień metodologicznych, w szczególności technik zaawansowanego opracowywania danych uzyskiwanych drogą wywiadu narracyjnego oraz materiałów autobiograficznych i ikonograficznych. Natomiast trzecia związana jest z funkcjami komunikowania w powstawaniu i zmianach tożsamości i pamięci zbiorowej oraz kultury współczesnej. Konwersatoria składające się na moduł wprowadzają w problematykę teoretyczną, informują o miejscu procesów komunikowania w życiu współczesnych społeczeństw, dostarczają także wiedzy z zakresu technik badawczych przydatnych w analizach komunikowania oraz uczą możliwości ich wykorzystania.

Siatka modułu
2012/2013 - Komunikowanie, media i kultura współczesna
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Kultura, sztuka, kultura medialna


Moduł „Kultura, sztuka, kultura medialna”, zaoferowany studentom socjologii II roku studiów I stopnia, jest prowadzony przez pracowników Katedry Socjologii Sztuki. Obejmuje trzy dziedziny studiów i działań artystycznych: kulturę, sztukę i media. Pozwala na poszerzenie wiedzy teoretycznej, kompetencji artystycznych oraz znajomość praktyki instytucji kultury i mediów. Ułatwia przygotowanie do pracy zawodowej w tym zakresie oraz kształci odbiorców sztuk różnych (literatury, teatru, filmu, fotografii, muzyki, plastyki, nowych mediów). Łączy piękne, przyjemne i pożyteczne.

Siatka modułu
2012/2013 - Kultura, sztuka, kultura medialna
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania


Treści modułu są tak skonstruowane, aby dostarczyć studentom specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, ale także wypracować świadomość znaczenia liderów dla funkcjonowania różnych typów środowisk lokalnych. Wiedza zdobyta na zajęciach zostanie zintegrowania i odniesiona do praktycznego zastosowania. Dzięki znacznej obecności w programie studiów zajęć warsztatowych możliwe będzie rozwinięcie kompetencji interpersonalnych przydatnych w praktyce działań lokalnych. Absolwent modułu uzyska również wiedzę w zakresie funkcjonowania UE i jej podstawowych programów pomocowych, problemów funkcjonowania środowisk lokalnych w społeczeństwie obywatelskim, diagnozowania, rozwiązywania i przeciwdziałania problemom społecznym. Zdobędzie również umiejętności interpersonalne w zakresie budowania konsensusu społecznego i dialogu społecznego.

Siatka modułu
2012/2013 - Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Metodologiczno-badawczy


Celem zajęć modułowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w obszarze metodologii badań społecznych – zarówno akademickich, jak i marketingowych. Uczestnik zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry Metod i Technik Badań Społecznych otrzyma wiedzę w zakresie: stosowania różnych typów badań (np. case study, focus group interview, badania ewaluacyjne, międzynarodowe badania porównawcze), badania rozmaitych zjawisk społecznych (m.in. badania: stereotypów, reklamy, procesów zbiorowych, opinii publicznej i rynku, public relations), jak również organizacji i funkcjonowania komercyjnych instytucji badawczych. Ponadto nabędzie umiejętności samodzielnej analizy zebranych danych, w szczególności analizy statystycznej prowadzonej z wykorzystaniem profesjonalnego programu SPSS. Wybór modułu metodologiczno-badawczego warto polecić studentom zainteresowanym kwestiami metodologicznymi i metodycznymi w socjologii, zwłaszcza tym planującym związanie swojej zawodowej przyszłości z firmami badawczymi lub realizacji własnych badań. Zajęcia modułowe pomyślane są w taki sposób, aby dostarczyć słuchaczom solidnych podstaw teoretycznych, ale przede wszystkim, aby wyposażyć ich w umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego zaprojektowania, realizowania badań oraz analizowania ich wyników, jak również do krytycznego odbioru wyników innych badań.

Siatka modułu
2012/2013 - Metodologiczno-badawczy
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Polityka róności i zarządzanie różnorodnością w instytucjach i organizacjach


Celem modułu jest przygotowanie specjalistów do pracy w organizacjach i instytucjach wdrażających zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich tzn. potrafiących umiejętnie wykorzystywać dla osiągania celów organizacyjnych zróżnicowanie owych zasobów pod względem płci, wieku, wykształcenia, religii, etniczności, stanu zdrowia, pochodzenia społecznego itd. tworzących je osób. Interdyscyplinarny program (socjologia, politologia, prawo) obejmuje zajęcia, na których studenci zdobędą wiedzę na temat równości i sprawiedliwości społecznej jako wymogów demokratycznego społeczeństwa, wiedzę na temat zarządzania różnorodnością w organizacjach. Zdobędą także wiedzę o stereotypach i uprzedzeniach, społecznych nierównościach, dyskryminacji i społecznym wykluczeniu oraz o sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom. Ponadto nabędą umiejętności w zakresie wdrażania praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w organizacjach, komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, przygotowywania i realizacji projektów badawczych oraz procedur pozyskiwania środków na różnego rodzaju projekty (szkoleniowe, badawcze). W ramach modułu odbywają się także zajęcia praktyczne: warsztaty poświęcone analizie konkretnych rozwiązań z zakresu realizacji polityki równości i/lub zarządzania różnorodnością prowadzone z udziałem praktyków oraz wizyty studyjne w siedzibach wybranych organizacji). Sylwetka absolwenta: Celem modułu jest przygotowanie specjalistów do pracy w organizacjach i instytucjach wdrażających zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich tzn. potrafiących umiejętnie wykorzystywać dla osiągania celów organizacyjnych zróżnicowanie owych zasobów pod względem płci, wieku, wykształcenia, religii, etniczności, stanu zdrowia, pochodzenia społecznego itd. tworzących je osób. Główne standardy Unii Europejskiej to równość oraz poszanowanie i promowanie różnorodności społecznej jako wartości. Ich realizacja wymaga wprowadzenia odpowiedniego prawa, a ponadto - wiedzy, odpowiedniej świadomości społecznej oraz realizacji równościowych praktyk. Absolwenci tej specjalizacji będą posiadać następujące kwalifikacje: a) wiedzę na temat: - równości i sprawiedliwości społecznej jako wymogów demokratycznego społeczeństwa; - zarządzania różnorodnością w organizacjach; - społecznych nierówności na różnych poziomach życia społecznego i ze względu na różne kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem historycznie pierwszej i uniwersalnej nierówności płci; - powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, dyskryminacji i społecznego wykluczenia oraz sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom; - tworzenia równościowego i anty-dyskryminacyjnego prawa i jego funkcjonowania w UE i w Polsce; b) umiejętności w zakresie: - praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w organizacjach; - komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, - przygotowywania i realizacji projektów badawczych, - procedur pozyskiwania środków na różnego rodzaju projekty (szkoleniowe, badawcze). c) postawy: otwartość i wrażliwość na zjawisko i problem społecznego zróżnicowania, kreatywność i aktywność w dążeniu do realizacji celów organizacyjnych w warunkach i z wykorzystaniem społecznej różnorodności na różnych poziomach życia społecznego: od rodziny aż po państwo. Interdyscyplinarny program (socjologia, politologia, prawo) przewiduje ponadto zajęcia praktyczne: - uczestnictwo w warsztatach poświęconych analizie konkretnych rozwiązań z zakresu realizacji polityki równości i/lub zarządzania różnorodnością przez wybrane organizacje, z udziałem praktyków; - obserwacje uczestniczące podczas wizyt studyjnych w siedzibach takich organizacji jak: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Uniwersytet Trzeciego Wieku, HRP - Human Resources Project, Caritas.

Siatka modułu
2012/2013 - Polityka róności i zarządzanie różnorodnością w instytucjach i organizacjach
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Socjologia Organizacji i Zarządzania


Moduł realizowany jest przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania. Jego celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej problematyki zarządzania organizacjami. Przedmioty mieszczące się w module zostały tak pomyślane, aby student miał szanse poznać nie tylko zagadnienia teoretyczne (krytyczna socjologia organizacji, interpretatywna socjologia organizacji, funkcjonalna teoria organizacji, organizacja jako proces, symbolizm organizacyjny, itp.), ale w szczególności nauczył się praktycznie je wykorzystywać. Moduł ten ma przygotować studentów do wejścia na rynek pracy i pozwolić im sprawnie poruszać się w każdej organizacji. Student wyposażony zostanie w narzędzia i procedury umożliwiające badanie i tworzenie min. kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, tożsamości i wizerunku organizacji, procesów komunikowania i Public Relations, systemów motywacyjnych w tym systemów wynagrodzeń, systemów szkoleniowych oraz procesów PR. Moduł pozwala zapoznać się z umiejętnościami związanymi z zarządzaniem potencjałem społecznym w organizacjach. Dostarcza także wiedzy metodologicznej i umiejętności metodycznych odnośnie diagnozy procesów zarządzania i procesów pracy (etnografia organizacyjna, analiza wizualnych aspektów pracy i organizacji, badanie karier zawodowych i biografii pracowniczych, itp.).

Siatka modułu
2012/2013 - Socjologia Organizacji i Zarządzania
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Społeczny wymiar polityki


Realizacja modułu pozwoli studentom w sposób usystematyzowany zapoznać się z podstawowymi mechanizmami życia politycznego oraz wzajemnymi relacjami między władzą polityczną a społeczeństwem. Pozwoli również na opanowanie praktycznego posługiwania się siatką pojęciową dotyczącą polityki, władzy, demokracji, systemów politycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Istotnym elementem programowym zawartym w module jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i narzędziami marketingu politycznego, szczególnie zaś narzędziami z zakresu reklamy politycznej i politycznego public relations, powszechnie wykorzystywanymi w kampaniach wyborczych.

Siatka modułu
2012/2013 - Społeczny wymiar polityki
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

Szanse i zagrożenia społeczne dla jednostek i zbiorowości w zmieniającym się świecie


Moduł jest realizowany przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Jego celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami społecznymi i cywilizacyjnymi w pesrpektywie mikro- i makro społecznej, sposobami rozpoznawania i pomiaru zagrożeń (metod i wskaźników pomiaru) oraz metodami zapobiegania i ograniczania zagrożeń. Problem zagrożeń stał się szczególnie widoczny w ostatnich latach także w krajach wysoko rozwiniętych. Bezrobocie wśród ludzi młodych, zadłużenie gospodarstw domowych i państw, rosnące nierówności społeczne i dziedziczenie biedy stały się codziennością także w Europie. Oznacza to, że stosowany przez ostatnie trzydzieści lat model rozwoju, oparty na koncepcji neoliberalnej, oraz wynikający z niej sposób zarządzania problemami społecznymi, wymaga zasadniczej korekty. Sposoby radzenia sobie z zagrożeniami na poziomie gospodarstw domowych i państw narodowych warunkowane są czynnikami historycznymi, kulturowymi i politycznymi. Ich dotychczasowe rezultaty są niezadowalające i koszty kryzysu i cięć wydatków ponoszą grupy najsłabsze, w tym rodziny z dziećmi, co stanowić będzie przyczynę utrwalania się zagrożeń społecznych w kolejnych pokoleniach.

Siatka modułu
2012/2013 - Szanse i zagrożenia społeczne dla jednostek i zbiorowości w zmieniającym się świecie
Programy kształcenia
Sylabusy modułu

.
Institute of Sociology University of Łódź, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego