| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii OgólnejEwa Rokicka
pokój: A110

tel: +4842 635-53-12
e-mail: rokicka@uni.lodz.pl

Kariera naukowa


1997 - doktor habilitowany
2001 - profesor nadzwyczajny

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Podstawy socjologii, Socjologia
 • Zróżnicowanie społeczne, Socjologia
 • Socjologia, Ekonomia, Studia Doktoranckie
 • Seminarium magisterskie, Socjologia
 • Social Inequality, Erasmus Students

Współpraca w zakresie dydaktyki


  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny
 • 2008-2010 - kierownik projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej - Przeprowadzenie studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego" (nr U/55/ZP/2008)

  Program TEMPUS
 • 1992-1995 - JEP nr: 3163/92, Local Government and Environment, funkcja: koordynator
 • 1996-1999 - Public administration workers in the state welfare system, funkcja: koordynator
 • 1998-2001 - JEP nr: 13298-98, Modernisation of the Faculty Administration and Management of Students" Service System with the ECTS and the Quality Assurance System, funkcja: Managing director

  Program Socrates
 • 1999/2000, 2000/2001 - wykładowca, Social Inequality, Uniwersytet Łódzki
 • 2000 - koordynator, Intensive Programme "Democratisation in Europe: European Union and Enlargement"

Działalność badawcza


 • prof. dr hab. Ewa Rokicka - principal contreactor w projekcie LEARNing: "Learning in European Agricultural and Rural Networks: institutions, networks and governance". HPSE-CT-2002-60059. Koordynator INRA - Francja.

  Badania własne
 • 1999 - Metody pomiaru kompetencji jednostek uniwersyteckich, nr umowy 505/722
 • 2000 - Jakość kształcenia studentów w ramach programu Sokrates na Uniwersytecie Łódzkim, nr umowy 505/401 - projekt zespołowy

  Projekty sfinansowane przez KBN
 • 2005-2008 - wykonawca w projekcie: Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i transmisji biedy; kierownik projektu: dr hab. J.Grotowska-Leder
 • 1998-2000 - wykonawca w projekcie: Mobilność siły roboczej na regionalnych rynkach pracy. Analiza i metody stymulacji; kierownik projektu: E.Kryńska
 • 1994/1996 - kierownik projektu: Ekologiczna strategia rozwoju środowisk lokalnych jako alternatywa wobec strategii industrialnej

  Projekty sfinansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
 • 2007-2008 - z-ca kontraktora w grancie 6 Programu Ramowego "EuroPrevall - The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe"; University of East Anglia Norwich
 • 2004-2007 - z-ca koordynatora w grancie 6 Programu Ramowego PROFIT - "Policy Responses" Overcoming Factors in the Intergenerational Inheritance of Inequalities"; koordynator: W.Warzywoda-Kruszyńska; Instytut Socjologii UŁ we współpracy z 7 uniwersytetami
 • 2002-2005 - kierownik polskiej części projektu: LEARNing - Learning in European Agricultural and Rural Networks: institutions, network and governance; INRA Francja Bernard Huber

Publikacje


  Książki:
 1. Grotowska-Leder J., Rokicka E. (red.) (2014), Podziały społeczne, ich przeobrażenia, uwarunkowania i konsekwencje, "Przegląd Socjologiczny", LXIV/4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Grotowska-Leder J., Rokicka E. (red.) (2013), Nowy Ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Rokicka E., Starosta P. (2012) Subjective Welfare, Well-Being, and Self-Reported Food Hypersensitivity in Four European Countries: Implications for European Policy, "Social Indicators Research", Vol. 107, Issue 3
 4. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Rek M. (ed.) (2007) "On factoring financing social mobility of young adults from low status families in Tomaszów Mazowiecki", European Studies on Inequalities and Social Cohesion No 1,2
 5. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Rek M., Kustosz M., Drabowicz T. (2005) European Studies on Inequality and Social Cohesion; Research on intergenerational transmission of inequalities and Policy responses in Poland; (Warzywoda-Kruszyńska, W. red.), nr 1, ss. 51-95
 6. Rokicka E., Starosta P. (2004) Social Mobility and Exclusion, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 7. Rokicka E. (współ. Starosta P.) (2003) Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, Łódź: Instytut Socjologii
 8. Rokicka E. (red.) (2001) Vademecum pracownika dziekanatu. Łódź: Absolwent, Sp.z o.o.
 9. Eissel D., Leaman J., Rokicka E. (eds.) (1996) Towards Sustainability. Challenges to the Social Sciences and Local Democracy. Łódź: Instytut Socjologii
 10. Rokicka E. (1995) Wzory karier kierowniczych w gospodarce państwowej. Z badań nad ludnością dużego miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 11. Rokicka E. (1988) Studenci nie kończący studiów - aspiracje losy życiowe i zawodowe. (Na przykładzie kierunku Ekonomiki Przemysłu UŁ). Łódź: Folia Sociologica 18, Wydawnictwo UŁ

  Artykuły:
 1. Warzywoda-Kruszyńska W., Rek M., Rokicka E. (2010), "Poverty and Unemployment of Young Europeans from Intergenerational Perspective", in: Youth in Contemporary Europe, (Leaman J., Worsching M., eds.), Routledge: 35-59
 2. Rokicka E. (2008) "Ryzyko dziedziczenia nierówności społecznych wśród młodych mieszkańców europejskich miast średniej wielkości", Polityka Społeczna numer specjalny Dziedziczenie nierówności społecznych: 17-21
 3. Rokicka E., Warzywoda-Kruszyńska W. (2008) "Projekt PROFIT: Główne założenia i metodologia badania", Polityka Społeczna numer specjalny Dziedziczenie nierówności społecznych: 1-5
 4. Rokicka E., Warzywoda-Kruszyńska W. (2008) "PROFIT project: objective and methodology", Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 43-53
 5. Rokicka E. (2008) "Young adults at risk. Incidence of inheritance of low economic status and constrains of social mobility", Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 133-153
 6. Rokicka E. (2008) "Ryzyko dziedziczenia nierówności społecznych wśród młodych mieszkańców europejskich miast średniej wielkości", w: Co nas łączy, co nas dzieli? (Mucha J., Narkiewicz-Niedbalec E., Zielińska M., red.) Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 7. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Petelewicz M., Drabowicz T., Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2008) "Perception of intergenerational inheritance of inequalities in Poland", Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 189-197;
 8. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E. (2008) "Scientific description of PROFIT project objectives and methology", European Studies on Inequalities and Social Cohesion vol. 3-4: 10-39;
 9. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Petelewicz M., Rek-Woźniak M., Drabowicz T. (2008) "Scientific description of PROFIT project result in comparative perspective", European Studies on Inequalities and Social Cohesion vol. 3-4: 40-78;
 10. Rokicka E., Warzywoda-Kruszyńska W. (2006) "Social Justice and Social Inequalities - Analysis of the Public Discourse in Poland", w: Soziale Gerechtigkeit. Reformpolitik am Scheideweg, (Grasse A., Ludwig C., Dietz B., ed.), Wiesbaden: VSVerlag fuer Sozialwissenschaften, ss. 285-302
 11. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E. (2005) Child Poverty in Poland w: Generations, Kinship and Care. Gendered Provisions of Social Security in Central Eastern Europe, Bergen: Haukanes Haldis & Pine Frances, ss. 97-121
 12. Rokicka E., Kulpińska J. (2005) "Od Redakcji", w: Przegląd Socjologiczny Tom LIV/1-2, ss. 7-8
 13. Rokicka E. (2005) "Elementarne pojęcia socjologii", w: Przegląd Socjologiczny Tom LIV/1-2, ss. 27-36
 14. Rokicka E. Kawka Z. (2004) "Środowisko społeczne", w: Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa
 15. Rokicka E., Starosta P. (2004) "Patterns of Occupational Careers in the Regional Labour Market", w: Social Mobility and Exclusion (Rokicka E., Starosta P., ed.), Łódź: Wydawnictwo UŁ: 49-62
 16. Rokicka E. (2003) "Postawy ekologiczne a zróżnicowanie społeczne. Typologia postaw", w: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ
 17. Rokicka E. (2003) "Postawy wobec środowiska naturalnego - komponent behawioralny", w: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ
 18. Rokicka E. (współautor Starosta P.) (2003) "Postawy i zachowania proekologiczne w świetle badań. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań nad postawami mieszkańców gmin", w: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ
 19. Rokicka E., Kawka Z. (współautor Starosta P.), (2003) "Ekologiczna strategia rozwoju środowisk lokalnych jako alternatywa wobec strategii industrialnej", w: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ
 20. Rokicka E., Kawka Z. (2003) "Świadomość ekologiczna. Nurt ekologiczny w teoriach społecznych", w: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ
 21. Rokicka E., Kawka Z. (2003) "Globalny i lokalny wymiar ekologizmu. Specyfika lokalnej ekologii", w: Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, (Rokicka E., Starosta P., red.) Łódź : Instytut Socjologii UŁ
 22. Rokicka E. (2002) Attitudes Toward Natural Environment. A Study of Local Community Dewellers, International Jurnal of Sociology, v. 32 No 3
 23. Rokicka E., Krzyszkowski J. (2001) "Opinie studentów i pracowników administracyjnych o funkcjonowaniu dziekanatu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ", w: Uniwersytety w procesie zmian (Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., red.) Łódź: Instytut Socjologii
 24. Rokicka E. (2001) "Jakość kształcenia studentów ramach programu Sokrates na Uniwersytecie Łódzkim", w: Uniwersytety w procesie zmian (Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ
 25. Eokicka E., Starosta P. (2001) "Mobilność edukacyjna pracujących i bezrobotnych w makroregionie łódzkim", w: Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie?? (Warzywoda-Kruszyńska W., red.) Łódź: Instytut Socjologii UŁ, Fundacja Friedricha Eberta
 26. Rokicka E. (2000)"Postawy wobec środowiska naturalnego i ich korelaty. Z badań nad mieszkańcami gmin. Przegląd Socjologiczny XLIX/1, 121-145
 27. Rokicka E., Starosta P. (2000) "Environment and the guality of life in the Eastern European peripheries" Eastern Countryside, 6"2000, Toruń, Wyd. UMK: 41-54
 28. Rokicka E., Starosta P. (2000) "Mobilność zawodowa w Makroregionie Łódzkim" Studia Socjologiczne, 3 (158): 67 -91
 29. Rokicka E., Starosta P. (2000) "Mobilność zawodowa i edukacyjna" [w:] Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, red E. Kryńska, IPPiSS, Warszawa: 129-165
 30. Rokicka E., Kawka Z. (1998) "Społeczność lokalna wobec globalnych wyzwań ekologicznych" Przegląd Socjologiczny, T. XLVII/2: 205-235
 31. Rokicka E. (1998) "Jakość życia społecznego a środowisko", w: Socjologia i społeczeństwo polskie (Kaźmierska K., red.) Łódź, Instytut Socjologii UŁ
 32. Rokicka E. (1998) "Badania nad karierami kierowniczymi. Perspektywa mikro-, messo-, i makrostrukturalna" Master of Business Administration, nr 5
 33. Eissel D., Rokicka E. (1996) "Sustainable Development and Democracy" w: Towards Sustainability. Challenges to the Social Sciences and Local Democracy. (Eissel D., Leaman J., Rokicka E., eds.) Łódź: Instytut Sociologii UŁ
 34. Rokicka E., Starosta P. (1996) "The Competition for the Most Ecological Rural Municipalities (Gminas) in Poland - Typology of the Winning Gminas" w: Towards Sustainability. Challenges to the Social Sciences and Local Democracy. (Eissel D., Leaman J., Rokicka E., eds.) Łódź: Instytut Sociologii UŁ
 35. Rokicka E. (1995) Rec. Barbara Einhorn, Cinderella Goes to Market: Citizenship, Gender and Women"s Movements in East Central Europe, 1993, w: Jurnal of Area Studies, no 6
 36. Grotowska-Leder J., Kawka Z., Rokicka E. (1993) "Soziale Ungleichheiten in Polen" w: Giessener Diskurse, Band 8. Polen, der neue Nachbar, Verlag der Ferber"schen Universitatsbuchhandlung, Giessen
 37. Rokicka E. (1992) "Pojecie "kariery". Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna" Przegląd Socjologiczny T. XXXXI: 115 -127
 38. Kawka Z., Rokicka E. (1992) "Koncepcja wychowania w pracach Józefa Chałasińskiego" w: Bunty i służebność uczonego. Profesor Józef Chałasiński, Łódź, Zeszyty Naukowe UŁ
 39. Rokicka E. (1991) "Wyobrażenia dotyczące karier i awansu zawodowego" w: Młoda generacja w społeczeństwie polskim w momencie przełomu formacyjnego. (Warzywoda-Kruszyńska W., red.) Łódź: Ośrodek Badań Społecznych
 40. Rokicka E. (1991) "Wzory karier i ich statusowe determinanty" w: Młoda generacja w społeczeństwie polskim w momencie przełomu formacyjnego. (Warzywoda-Kruszyńska W., red.) Łódź: Ośrodek Badań Społecznych
 41. Kawka Z., Rokicka E. (1991) "Community Ties and Educational Function of School" Folia Sociologica 22
 42. Rokicka E. (1991) "Postawy polityczne młodzieży szkolnej i studenckiej" Folia Sociologica 21: 73 - 86
 43. Rokicka E. (1990) "Intergenerational Diffrentiation of Proffessional Careers and Opinions on Their Subjects" w: Social Problems of Young Generation in Poland in the 80"s. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych
 44. Rokicka E. (1988) "Uczestnictwo nauczycieli w kulturze" w: Nauczyciele w strukturze społecznej (Woskowski J., red.) Łódź: Folia Sociologica 19
 45. Rokicka E. (1988) "Wykształcenie nauczycieli" w: Nauczyciele w strukturze społecznej (Woskowski J., red.) Łódź: Folia Sociologica 19
 46. Lewandowski E., Rokicka E. (1988) "Rewolucja czy ewolucja seksualna wśród młodzieży" Pokolenia nr 2: 67 - 72
 47. Rokicka E. (1986) "Dyrektorzy o swojej szkole" w: Nauczyciel o swojej pracy. Raport z badań. Druk powielony, Łódź
 48. Lewandowski E., Rokicka E. (1986) "O postawach i wychowaniu młodzieży lat osiemdziesiatych" Pokolenia nr 1: 107 - 122
 49. Lewandowski E., Rokicka E. (1985) "Stosunek młodzieży do szkoły" Pokolenia nr 10: 41- 50
 50. Rokicka E. (1984) "Przebieg studiów a dalsze losy edukacyjne młodzieży usuniętej i rezygnującej ze studiów. (Na przykładzie kierunku Ekonomiki Przemysłu UŁ)" Przegląd Socjologiczny T. XXXIV/1: 135 -148
 51. Kawka Z., Lewandowski E., Rokicka E. (1982) "Nauczyciele w strukturze społeczno-zawodowej" Zeszyty Naukowe UŁ z. VI: 165 - 179
 52. Rokicka E. (1981) "Charakterystyka zjawiska odpadu i odsiewu na kierunku Ekonomiki Przemysłu UŁ w latach 1969/70 - 1975/76" Zeszyty Naukowe UŁ z. II: 77 - 93
 53. Rokicka E. (1978) "Kształtowanie własnej osobowości nauczycieli" Materiały pomocnicze do drugiej konferencji pedagogicznej w roku szkolnym 1977/78, Łódź: 21-26
 54. Rokicka E., (1977) "Problematyka badań nad młodzieżą nie kończącą studiów", Przegląd Socjologiczny T. XXIX: 241 - 248

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • Changing societies in the context of European Union Enlargement, The European Consortium for Sociological Research, 11-12 grudnia 2009, Paryż, Francja; referat: "Income inequalities as a social phenomenon and political topic in Poland" (wspólnie z mgr W. Woźniakiem)
 • International Conference: Health and Society The Cyprus Sociological Association and University of Nicosia, 3-5 of April 2009, Nicosia, Cyprus; referat: Rokicka E., Starosta P. "Types of food allergy households and their socioeconomic status in the Polish population"
 • 8th European Sociological Association conference in Glasgow, September 2007, session on Rethinking Inheritance of Inequalities organized by the Profit project. Convenor: W. Warzywoda-Kruszynska (Co-Convenor: E.Rokicka): Institute of Sociology, University of Lodz (Poland); referat: Warzywoda-Kruszynska W., Rokicka E., Grotowska-Leder J., "Perception of intergenerational inheritance of inequalities in 8 European countries"
 • Youth Culture/s in Europe, Loughborough University, 28-29 June 2007, UK Department of Politics, International Relations and European Studies; referat: Rokicka E., Warzywoda-Kruszyńska W., Rek M., "Poverty and unemployment of the Young Europeans in intergenerational perspective"
 • Workshop: Poverty and Social Policy in Central and Eastern Europe. Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Sodertorn University College, Stockholm, 27-28. 04. 2007; referat: Rokicka E., "Young European Adults At Risk. Constraints of Social Mobility"
 • Dissemination conference of the Profit project, 12-14.04.2007, Tomaszów Maz.; referat: Rokicka E., "Wyniki badań dotyczących dziedziczenia nierówności społecznych w Tomaszowie Mazowieckim"
 • Final Dissemination Conference of the Profit project, 12-14.04.2007, Spała; referat: Rokicka E., "Intergenerational inheritance of inequalities - comparative analysis of results for 8 European medium sized towns"
 • Poster presenting Profit project during the conference celebrating 400 anniversary of Justus-Liebig University Giessen in Giessen, 15-16.05.2007
 • XVI World Congress of International Sociological Association, Durban, South Africa, session: Intergenerational Transmission of Inequalities, Research Committee 19, Durban, 23 - 29.07.2006; referat: Warzywoda-Kruszynska W., Rokicka E., "Local Policy Targeted at Reducing Transmission of Inequalities"
 • XVI Conference of International Trade and Finance Association on Globalization and its Controversies, Lodz, 11-13.05.2006; referat: Rokicka E., "Local Policy Targeted at Reducing Inheritance of Inequalities in European Countries"
 • VII European Sociological Association Conference: Rethinking Inequalities, ad hoc session: Intergenerational Inheritance of Inequalites, Toruń, 9 - 12.08.2005; referat: Rokicka E., "Social mobility research as a source of knowledge about intergenerational transmission of inequalities"
 • Conference: Europa Tage, Giessen, 5-7.05.2005; referat: Rokicka E., "PROFIT - overview of the project"
 • Festival of Science Warzywoda-Kruszynska W., Rokicka E., Integenerational Inheritance of Inequalities, , Technology and Art - University of Lodz, Session on Social inequalities and policy to counteract them, 21st of April, 2005
 • Konferencja zorganizowana w ramach programu LEARNing w Brukseli, Belgia, 10-11.02.2005; referat: Rokicka E., "Towards Sustainable Rural/Suburban Community: From Planning Local Development to Action"
 • International seminar at the University of Bergen, Norway, 7-9.05.2004; referat: Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., "Child poverty in Poland"
 • Konferencja zorganizowana w ramach programu LEARNing, Door, Holandia, 28.06-1.07.2003; referat: Rokicka E., "Nadzieje i obawy mieszkańców wsi przed akcesją"
 • XV Światowy Kongres Socjologiczny, 7-12.07.2002, Brisbane, Australia
 • Democratisation in Europe: European Union and Enlargement, University of Linz, 01- 10. 06.2000, Linz: dwa referaty przygotowane wspólnie ze studentami "The Image of the Polish people in Western Europe versus the Question of the EU Enlargement" (Aleksandra Kucza) and "Images of the EU Nations in Poland and Polish Membership in the European Community"(Anna Rokicka)
 • Modernisation of the Faculty Administration and Management of Students" Service System with the ECTS and the Quality Assurance System, Universiiy of Lodz, 04-07. 01. 2001, Lodz: referat (współ. Krzyszowski J.): Opinie studentów i pracowników administracyjnych o funkcjonowaniu dziekanatu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
 • IV Congress of European Sociology, Amsterdam18-21.08.1999, referat: "Environment and the Quality of Life in the European Province"(współaut. Starosta P.)
 • Formation of the Middle Classes in Poland in the 90"s, IfiS PAN, 12-16.12.1997, referat: "Behavioral and Attitudial Aspects of the Middle Class in Poland"
 • Local Responses to Glaobal Integration, XVII Congress of European Society for Rural Sociology, Chania 25-29. 08.1997, referat: "The Quality of Social Life and Environment in Polish local Communities"
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego