| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
Publikacje 2012

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2012) Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Publikacja otrzymała Nagrodę Dziennikarzy
podczas XVII Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej
organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Książka ta wyrasta z wieloletnich zainteresowań naukowych pracowników Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Odkrycie "dzieci" jako szczególnej kategorii społecznej zostało dokonane przez nas przypadkiem. Punktem wyjścia badań realizowanych na początku lat 90. przez pracowników dzisiejszej KSSiPS były przemiany w strukturze społecznej po restytucji kapitalizmu w Polsce w roku 1989. Chcieliśmy ustalić i zrozumieć, co dzieje się z lawinowo zwiększającą się liczbą bezrobotnych, którzy z członków "przodującej klasy robotniczej" stawali się z dnia na dzień "ludźmi zbędnymi". Interesowali nas dorośli, którzy tracili dotychczasowy status społeczno-ekonomiczny, a nie ich dzieci, których nie uwzględnia się przecież w badaniach struktury społecznej. Dzieci, podobnie jak inni niepracujący członkowie rodziny, mają status społeczny zależny od głowy rodziny.

więcej na stronie
http://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Kaźmierska K. (red.) (2012) Metoda biograficzna w socjologii, antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo NOMOSWoźniak W. (2012) Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ScholarKutyło Ł. (2012) Teorie socjologiczne a religia. Między sekularyzacją a desekularyzacją, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie paradygmatów teoretycznych i podstawowych dyskusji właściwych dla socjologii, próbujących wyjaśnić miejsce religii w społeczeństwie, żywotność wiary oraz przemiany religijności zachodzące we współczesnym świecie. Należy tutaj wskazać na dwuznaczny charakter zainteresowania nauk społecznych tą problematyką. Z jednej strony, religia staje się przedmiotem refleksji niejako przy okazji, gdy dyskusja dotyczy innych zagadnień, w tym polityki, gospodarki, nauki. Z drugiej zaś, niektórzy czynią z niej centralny obiekt swych zainteresowań. Oczywistym jest, że za punkt wyjścia przyjąłem tę drugą perspektywę.

więcej na stronie
http://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Dopierała R., Kaźmierska K. (red.) (2012) Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków: Wydawnictwo NOMOS

Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu na 70-lecie urodzin

Szukalski P. (2012) Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka

Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi

V.Krawczyk-Wasilewska, Kucner M., Zimnica-Kuzioła E. (red.) (2012) Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Konecki K. (2012) Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin

Byczkowska D. (2012) Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna to jedna z pierwszych polskich publikacji z zakresu socjologii tańca, a także jedna z niewielu traktujących o socjologii ciała opartych na wynikach wieloletnich badań empirycznych. W książce znajdzie Czytelnik opis etnograficzny środowiska tańca towarzyskiego, gdzie podejmowana jest m.in. tematyka rozwoju kariery tanecznej, kształtowania tożsamości, budowania pozycji w hierarchii grupowej. Autorka proponuje także interesującą koncepcję społecznego konstruowania cielesności, czyli wpływu procesów społecznych na ciało jednostki. Przydatny badaczom cielesności z pewnością okaże się zaproponowany przegląd metod i technik badawczych wykorzystywanych w badaniach socjologicznych nad tańcem i ciałem, oraz opis paradygmatu teoretycznego i koncepcji wykorzystanych do wyjaśnienia zjawisk zaobserwowanych w środowisku społecznym tańca towarzyskiego. Książka skierowana jest głównie do socjologów zajmujących się cielesnością, badaniem karier, socjalizacją, ale także do badaczy innych dziedzin, takich jak psychologia, pedagogika, etnologia, ale także do praktyków - nauczycieli tańca i tancerzy różnych stylów.

więcej na stronie
http://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Boczkowski A. (2011) Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Wejbert-Wąsiewicz E. (2012) Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Publikacja dotyczy społecznego postrzegania aborcji w dyskursie publicznym i wpisuje się w krytyczną refleksję na ten temat. Autorka przedstawia różne krzyżujące się pola dyskursu publicznego, dotyczącego aborcji, w szczególności zaś pola dyskursu ideologicznego oraz dyskursu elit symbolicznych (kościelny, naukowy i nienaukowy, artystyczny). Publikacja pokazuje, że w polskim dyskursie o aborcji wciąż mamy do czynienia z fazą "rytualnego chaosu", opisywaną przez socjologów dwie dekady temu. W książce wykazano, że najbardziej wszechstronna i bezstronna w kwestii aborcji okazuje się sztuka. Autorka analizując różnorodne dyskursy opisuje wiele strategii i reguł jakimi rządzi się publiczny dyskurs o aborcji. Ukazuje kwestie ukrywane, przemilczane, kwestie tabu. Wreszcie pokazuje jak bardzo oficjalny dyskurs o przerwaniu ciąży zdominowany jest przez "męski punkt widzenia".

więcej na stronie
http://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Frysztacki K., Golinowska S., Kubiak H. (red.) Majchrowski J., Olejniczak W., Świątkowski A., Tarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Widacki J. (2012)

Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM

Spis treści

Konecki K.T., Chomczyński P. (red.) (2012) Słownik socjologii jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Difin


Majer A., Michalska-Żyła A. (2011) Folia Sociologica 36: Miasta, miejsca i ludzie. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ


Michalska-Żyła A., Starosta P. (red.) (2011), Folia Sociologica 37: Przestrzeń i instytucje w środowisku wiejskim. Pamięci Profesora Wacława Piotrowskiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ


Grotowska-Leder J. (red.) (2011), Folia Sociologica 38: Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązywanie, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka


Wojciechowska M. (2012), Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy), Kraków: Wydawnictwo NOMOS


Kaźmierska K. (2012), Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors, Boston: Published by Academic Studies Press in 2012

Szukalski P. (2012) Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Ferenc T. (2012), Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo PWSFTViT

Praca Tomasza Ferenca jest wielowątkowym i gruntownym socjologicznym studium artystów polskich na emigracji. Autor przeprowadził narracyjne wywiady biograficzne z polskimi artystami, którzy w różnych okresach historii powojennej Polski znaleźli się w Paryżu, Londynie, Berlinie i Nowym Jorku. Wybór tych czterech miejsc badania wydaje się bardzo trafny i dzięki niemu zebrany materiał empiryczny spełnia warunki porównywalności. Tomasz Ferenc śledzi procesy asymilacyjne i strategie artystyczne polskich twórców w wielkich metropoliach "świata zachodniego". Książka oparta na materiale terenowym, zebranym według wszelkich reguł badania biograficznego, będzie inspirującą lekturą dla badaczy społecznych różnych dyscyplin, przyda się także w dydaktyce.

więcej na stronie
http://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego