| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Studia podyplomowe
Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej
Sekretariat studium


mgr Beata Gambrych-Naze

Katedra Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UŁ

ul. Rewolucji1905r 41/43 (p. A 114)
tel. 0-42 635 52 51
e-mail: ksoul@uni.lodz.pl
Uzasadnienie powołania Studium
Znowelizowana Ustawa o Pomocy Społecznej nakłada nowe wymagania na kadrę kierowniczą pomocy społecznej. Osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej powinny posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Potrzeba wiedzy i umiejętności na temat kierowania instytucjami pomocy społecznej zgłaszana przez kadrę tych placówek spowodowała konieczność powołania Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ. Program studium skierowany jest głównie do kadry kierowniczej pomocy społecznej, menadżerów pracujących tak w instytucjach pomocy środowiskowej (gminnych ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych itp.) jak i stacjonarnej (domy pomocy społecznej, domy dziecka itp.). Adresowany jest do szefów publicznej ( państwowej i samorządowej) pomocy społecznej jak i do liderów organizacji pozarządowych i prywatnych, których liczba i zakres działania rosną z każdym rokiem.

Ogólne założenia programowe

Program studium obejmuje trzy główne bloki tematyczne:
  1. blok przedmiotów z zakresu organizacji systemów pomocy społecznej - zawiera przedmioty zapoznające słuchaczy z funkcjonowaniem naturalnego, publicznego i niepublicznego ( pozarządowego i prywatnego) systemu pomocy społecznej;
  2. blok przedmiotów społeczno-prawnych - obejmuje zagadnienia prawa (socjalnego, samorządowego, pracy itp.) oraz min. problematykę nierówności społecznych i wybranych kwestii socjalnych (tj. pauperyzację, bezrobocie, bezdomność itp.);
  3. blok przedmiotów zawodowych prezentuje współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej z różnymi typami klientów, a także public relations w pomocy społecznej.

Kandydaci
Słuchaczami studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów.

Czas trwania
Studium obejmuje 300 godzin zajęć. Zajęcia, zależnie od potrzeb słuchaczy, mogą być prowadzone w dni weekendowe , co dwa tygodnie na przestrzeni dwóch semestrów jak i w formie jednotygodniowych zjazdów raz w miesiącu w okresie letnim ( letnia szkoła tj. zajęcia między czerwcem a pażdziernikiem).

Metody kształcenia
Zajęcia prowadzone są obok metod tradycyjnych (tj.wykładów) metodami aktywizującymi w formie studiów przypadków, wizyt w placówkach pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego.

Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego , Politechniki Łódzkiej, Policealnej Szkoły Służb Społecznych w Łodzi , a także praktycy tj. dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej , liderzy organizacji pozarządowych itp.

Ilość miejsc
60 osób

Świadectwo ukończenia
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia równoznaczne ze zdobyciem uprawnień do kierowania placówkami pomocy społecznej. Program studium został przedstawiony i uzyskał akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

KierownikRekrutacja:
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów osobiście lub pocztą pod adresem: Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, 90-255 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 (pok. A 114)

Wymagane dokumenty:
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego