| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski

Prace dyplomowe na WE-S UŁ
Praca dyplomowa - wymogi formalne

Druki oświadczeń do pracy dyplomowej
Druk nr 1
Druk nr 2
Druk nr 3

Punkt Regulaminu studiów w UŁEuropeistyka
Europeistyka, wprowadzona w roku akademickim 2004/2005 jako odrębny kierunek studiów zawodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, zastępuje specjalność uruchomioną w roku akademickim 2003/2004 pod nazwą " Europeistyka - studia społeczno-kulturowe" w ramach studiów na kierunku Socjologia tego Wydziału. Zawodowe studia w zakresie Europeistyki umożliwiają zdobycie wiedzy o procesach społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych zachodzących w krajach jednoczącej się Europy. Celem kształcenia na tym kierunku jest dostarczenie studentom kompetencji niezbędnych do rozumienia i analizowania tych procesów w kontekście historii oraz dzisiejszych problemów europejskich społeczeństw i kultur, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w rozmaitych instytucjach zajmujących się zagadnieniami współpracy Polski z innymi krajami Europy w procesie wzajemnego dostosowania i integracji. Chodzi tu o odpowiednie agendy administracji państwowej i samorządowej, krajowe i międzynarodowe organizacje, przedsiębiorstwa, a także o instytucje badawcze, edukacyjne i kulturalne związane z tą współpracą.
Dyplom trzyletnich zawodowych studiów europeistycznych uprawnia do starań o podjęcie pogłębionych studiów w tym zakresie na poziomie magisterskim.

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Pytania na egzamin licencjacki na studiach stacjonarnych I stopnia


 1. Idea europejskiej wspólnoty kulturowej w ujęciu historycznym
 2. Proces powstania i rozszerzania Unii Europejskiej: fazy, bariery, perspektywy
 3. Instytucjonalna konstrukcja Unii Europejskiej: relacje między Komisją Europejską, Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej i Radą Europy
 4. Geneza, cele i założenia wspólnego rynku
 5. Cele, zasady oraz instrumenty wspólnej polityki regionalnej Unii Europejskiej
 6. Geneza i etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej
 7. Kryteria konwergencji z Maastricht: założenia i realizacja
 8. Zagrożenia i korzyści związane z przystąpieniem do Unii Monetarnej z punktu widzenia celów polityki monetarnej
 9. Cele i znaczenie Europejskiego Banku Centralnego
 10. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
 11. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej: cele, podstawy prawne, instrumenty
 12. Geneza i proces kształtowania się Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 13. Globalizacja i wielokulturowość we współczesnym świecie a problem europejskiej integracji
 14. Problemy ekonomiczne i społeczne wynikające z sytuacji demograficznej i migracji w krajach Unii Europejskiej
 15. Zagadnienie kolektywnej tożsamości europejskiej w świetle tradycji państwa narodowego i kultury narodowej

 16. LITERATURA

  Podstawowa:
  1. Bokajło, W., A. Pacześniak (red.), 2009, Podstawy europeistyki, Atla 2, Wrocław
  2. Morawski, W., 2011, Socjologia gospodarcza, PWN, Warszawa
  3. Nowak, A.Z., D. Mielczarek, 2006, Europeistyka w zarysie, PWE, Warszawa
  4. Ruszkowski, J., 2007, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa
  5. Wojtaszczyk, K.A., 2011, Integracja europejska, Wyd. "Poltext"

  Uzupełniająca:
  1. Beck, U., E. Grande, 2009, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
  2. Delanty, G., 1999, Odkrywanie Europy. Idee, tożsamość, rzeczywistość, PWN, Warszawa
  3. Molle, M., 1995, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ 'Solidarność', Gdańsk

  Uwaga: wykaz literatury może być uzupełniony przez promotora pracy licencjackiej

Pytania na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych II stopnia

  1. Idee europejskiej wspólnoty kulturowej w ujęciu historycznym
  2. Proces powstania i rozszerzania Unii Europejskiej: fazy, bariery, perspektywy
  3. Etapy ekonomicznej integracji Unii Europejskiej
  4. Cele, zasady oraz instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej. Integracyjne znaczenie euroregionów
  5. Europejski Obszar Gospodarczy i jego rola w integracji krajów Wspólnot Europejskich i EFTA
  6. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego
  7. Budżet państwa jako instrument polityki ekonomicznej
  8. Korzyści i koszty wprowadzenia euro z punktu widzenia nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
  9. Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju regionów
  10. Charakterystyka polskiego systemu wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  11. Elity polityczne a opinia publiczna: zagadnienie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w skali Unii Europejskiej
  12. Spór o rolę państwa i rynku w gospodarce
  13. Cele i instrumenty polityki fiskalnej
  14. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej: cele, podstawy prawne, instrumenty
  15. Europa wobec innych kręgów kulturowych: ekonomiczne, polityczne i kulturowe aspekty wzajemnych wpływów w kontekście historycznym i współczesnym
  16. Globalizacja i wielokulturowość a problem kulturowej integracji Europy
  17. Pogranicza kulturowe w Europie: problematyka mniejszości narodowych i grup etnicznych w Unii Europejskiej
  18. Zagadnienie kolektywnej tożsamości europejskiej w świetle tradycji państwa narodowego i kultury narodowej
  19. Polityka społeczna w Unii Europejskiej: kwestie nierówności społecznych, obszarów społecznego wykluczenia i sprawiedliwości społecznej
  20. Federalistyczny model integracji europejskiej a kwestia suwerenności
  21. Współczesny kryzys globalny. Kryzys interwencjonizmu państwowego czy rynku?
  22. iany strukturalne w gospodarce światowej. Nowi liderzy wzrostu gospodarczego i rozrost sektora finansowego
  23. Przyczyny kryzysu w strefie euro: kryzys wspólnej waluty czy kryzys zadłużenia?
  24. Integracja europejska we współczesnych debatach publicznych: charakterystyka oraz ocena argumentów pro- i antyintegracyjnych w kwestiach ekonomicznych, politycznych i kulturowych
  25. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

  LITERATURA

  Podstawowa:
  1. Bokajło, W., A. Pacześniak (red.), 2009, Podstawy europeistyki, Atla 2, Wrocław
  2. McCormick, J., 2010, Zrozumieć Unię Europejską, PWN, Warszawa
  3. Morawski, W., 2011, Socjologia gospodarcza, PWN, Warszawa
  4. Nowak, A.Z., D. Mielczarek, 2006, Europeistyka w zarysie, PWE, Warszawa
  5. Wojtaszczyk, K.A., 2011, Integracja europejska, Wyd. "Poltext"

  Uzupełniająca:
  1. Beck, U., E. Grande, 2009, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
  2. Giddens, A., 2009, Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa
  3. Opolski, K., D. Mycielska, J. Górski (red.), 2011, Strefa euro. Europejska integracja gospodarczo walutowa. E-book do studiów podyplomowych, http://piotr.wseip.edu.pl/pliki/ebook.pdf [dostęp: grudzień 2011]
  4. Roubini, N., S. Mihm, 2011, Kryzys ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa

  Uwaga: wykaz literatury może być uzupełniony przez promotora pracy magisterskiej
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego