| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii OgólnejTomasz Drabowicz
pokój: A113

tel: +4842 635-54-50
e-mail: tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl

Kariera naukowa


2012 - Doctor of Political and Social Sciences (Ph.D., doktor nauk o polityce i nauk społecznych). Stopień uzyskany w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (Włochy). Tytuł pracy doktorskiej: "Digital Inequalities as Class Inequalities? A Comparison of Youth In Advanced Societies In- and Outside Europe" (Nierówności cyfrowe jako nierówności klasowe? Badania porównawcze nad młodzieżą w europejskich i pozaeuropejskich krajach rozwiniętych). Komisja egzaminacyjna: Prof. Fabrizio Bernardi (EIU) - przewodniczący; Prof. Jaap Dronkers (Uniwersytet Maastrichcki/ poprzednio EIU), promotor; Prof. Monique Volman (Uniwersytet Amsterdamski); Prof. Kim Weeden (Uniwersytet Cornella). Elektroniczna wersja pracy dostępna pod adresem: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/23751
2008 - Master of Research in Political and Social Sciences (EIU, Florencja)
2005 - magister socjologii (UŁ)

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych, Socjologia
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, Socjologia
 • Zróżnicowanie społeczne, Socjologia
 • Cyfrowa rzeczywistość - cyfrowy człowiek? Społeczne aspekty nowych technologii, Socjologia
 • Nierówności i polityka. Konteksty ekonomiczne i społeczne, Socjologia
 • Evolution and Society, Socjologia, Europeistyka, Praca socjalna, w roku akad. 2013/2014 wykład ogólnouczelniany
 • Intelligence and Success in Life, Socjologia, Europeistyka, Praca socjalna, Logistyka, Logistyka, specjalność Innowacyjne technologie materiałowe, MSG, Finanse międzynarodowe, Biznes międzynarodowy, Ekonomia, Ekonomia specjalność Ekobiznes, Ekonomia sektora publicznego, Rynek kapitałowy, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Regionalistyka
 • Sociology - International Encounters in Culture, WSMiP

Działalność badawcza


 • 2013 - Członek zespołu badawczego w projekcie badawczym "Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury", finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rokicka. Strona projektu: http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl
 • 2011-2012 - Członek zespołu badawczego w projekcie badawczym "Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie", finansowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rokicka
 • 2004-2007 - Asystent w międzynarodowym projekcie badawczym PROFIT (Policy Responses Overcoming Factors in the Integenerational Inheritance of Inequalities, nr projektu: CIT2-CT-2004-506245, www.profit.uni.lodz.pl). Członek zespołu koordynującego projekt. Koordynatorem projektu była prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Publikacje - osoby zainteresowane dostępem do niezalinkowanych publikacji proszę o kontakt mailowy


  Artykuły:
 1. Drabowicz T. (2014), "Gender and Digital Usage Inequality among Adolescents: A Comparative Study of 39 Countries", [w:] Computers & Education, Vol. 74, Issue 5 (May): 98-111. Impact Factor 2,775, 5-letni Impact Factor 3,305, 45 punktów na liscie MNiSW z 2013 roku. Dostępny online na: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.01.016
 2. Drabowicz T., Woźniak W. (2008), "Mezospołeczne determinanty dziedziczenia nierówności społecznych. Analiza porównawcza zasobów w badanych miastach", [w:] Polityka Społeczna. Numer Specjalny: Dziedziczenie Nierówności Społecznych: 12-16
 3. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Petelewicz M, Rek-Woźniak M., Drabowicz T. (2007) "PROFIT Project Findings in Comparative Perspective", [w:] European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1: 40-77. Dostępny online na:
  • http://www.profit.uni.lodz.pl/pub/dok/6ca34cbaf07ece58cbd1b4f24371c8c8/
  European_Studies_2007.pdf
 4. Drabowicz T., Kruszyński K., Piaszczyńska A. (2007), "Main Results Obtained in Poland" [w:] European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1: 79-85. Dostępny online na:
   http://www.profit.uni.lodz.pl/pub/dok/6ca34cbaf07ece58cbd1b4f24371c8c8/
  European_Studies_2007.pdf
 5. Drabowicz T., Petelewicz M., Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2007), "Policy Learning", [w:] European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1: 155-174. Dostępny online na:
  • http://www.profit.uni.lodz.pl/pub/dok/6ca34cbaf07ece58cbd1b4f24371c8c8/
  European_Studies_2007.pdf
 6. Drabowicz T. (2007), "Structural Determinants of Inequality Transmission - International Comparison at the Local Level", [w:] Przegląd Socjologiczny, nr 2: 97-116
 7. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Drabowicz T., Petelewicz M., Rek M., Woźniak W. (2007), "Perception of Intergenerational Inheritance of Inequalities in Poland", [w:] Przegląd Socjologiczny, nr 2: 189-196
 8. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Rek M., Drabowicz T., Woźniak W., Marcinkowska M., Rokicka A., (2006), "Report on Focus Group Interviews Results in Poland", [w:] European Studies on Inequalities and Social Cohesion, 3&4: 143-188. Dostępny online na:
  • http://www.profit.uni.lodz.pl/index.php?idk=261
 9. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Rek M., Drabowicz T., Kustosz M. (2005), "Research on intergenerational transmission of inequalities and policy responses in Poland" [w:] European Studies on Inequalities and Social Cohesion, vol. 1: 51-95. Dostępny online na:
  • http://www.profit.uni.lodz.pl/index.php?idk=198

  Rozdziały w książkach:
 1. Drabowicz, T. (2014), Digital Inequality in Physical and Skills Access Among European Adolescents, [w:] D.Eissel, E.Rokicka i J.Leaman (red.) Welfare State at Risk. Rising Inequality in Europe, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer. Link do wersji elektronicznej tekstu: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01481-4_10
 2. Drabowicz, T. (2014), Determinanty nierówności w kompetencjach cyfrowych dorosłych Polaków, [w:] B. Kłos i J. Szymańczak (red.) Nierówności społeczne w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 207-224.
  Link: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1412E4FC234B9679C1257DE0004904F8?OpenDocument
 3. Drabowicz, T. (2013), Czynniki wpływające na deklarowany poziom zadowolenia z życia: analiza dyskryminacyjna, [w:] E.Rokicka (red.) Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 155-175.
 4. Drabowicz T. (2013), Uwarunkowania poglądów pracowników powiatowych instytucji kultury na temat wykluczenia z instytucjonalnego uczestnictwa w kulturze, [w:] E. Rokicka i P. Kruczkowska (red.) Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej UŁ.
  Dostępny online na: http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/10/publikacja_internetowa.pdf
 5. Drabowicz T. (2013), Kim są pracownicy instytucji kultury w województwie łódzkim? Opis próby pod względem ilościowym, [w:] E. Rokicka i P. Kruczkowska (red.) Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej UŁ.
  Dostępny online na: http://www.obserwatorium.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2013/10/raport_koncowy.pdf
 6. Drabowicz T. (2008), Źródła i konsekwencje heteroseksizmu, [w:] I. Desperak (red.) Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw, Pabianice: Wydawnictwo Omega-Praksis.
 7. Drabowicz T. (2007), Nierówności cyfrowe - nowy wymiar zróżnicowania społecznego, [w:] J. Klebaniuk (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, Warszawa: Eneteia.
 8. Drabowicz T. (2006), Nierówności cyfrowe a starość. Przypadek Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, [w:] J.T. Kowaleski and P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Katedra Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Drabowicz T. (2006), E-inkluzja w społeczeństwie informacyjnym, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Drabowicz T. (2006), Kto ma szanse odnieść sukces w polskim społeczeństwie informacyjnym?, [w:] P. Szukalski (red.), Szansa na sukces: recepty współczesnych Polaków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Golczyńska-Grondas A., Błaszczyk M., Drabowicz T.(2003), Plan działań gminy Y na rzecz przeciwdziałania międzygeneracyjnej transmisji biedy, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Łódź: Biblioteka.
 12. Jeruzal A.M., Drabowicz T. (2003), Sytuacja dziecka w środowisku łódzkiej biedy, [w:] D.M. Piekut-Brodzka (red.), Dziecko w pomocy społecznej. Opinie teoretyków i praktyków, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 13. Chutnik M., Drabowicz T., Dutkiewicz M., Głowacki B., Gehrke L., Heidenreich L., Marcinkowska M., Rother S. (2002), European Identity, [w:] E. Dittrich (red.), Social Structure Compared. Poland and Germany in Europe. Identity-Migration-Agriculture, Magdeburg.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach


 • Multiple Correspondence Analysis of Digital Usage Inequality among Adolescents in Six Societies – referat wygłoszony na konferencji "Creating Connections, Building Bridges: Advancing the Digital Divide Research, Policy, and Practice Agenda" (Arizona State University, Scottsdale (Phoenix), Arizona, USA, 21-22.10.2015)
 • Dyskutant referatu: "The Empire Is Dead, Long Live the Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in the Bureaucracy" autorstwa Saschy Beckera (University of Warwick), Katrin Boeckh (OEI Regensburg i LMU Universität München), Christy Hainz (Ifo) i Ludgera Woessmanna (LMU Universität München) - na zorganizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Financial Institutions Center, Wharton School, University of Pennsylvania warsztatach "Institutions, Culture and Long Term Economic Effects" (Warszawa, 19-20.06.2014).
 • Introduction to Stata - referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej "Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne", Uniwersytet Łódzki, 9-10.06.2014.
 • Digital Inequality in Physical and Skills Access Among European Adolescents - referat wygłoszony podczas prekonferencji "Communication and 'The Good Life' Around the World After Two Decades of the Digital Divide" towarzyszącej 64th Annual Conference of the International Communication Association "Communication and 'The Good Life'" (Seattle, Waszyngton, USA, 22-26.05.2014).
 • Paradoksy jakości życia łodzian - referat przedstawiony na konferencji "Jakość życia łodzian i jej przestrzenne zróżnicowanie. Zapaść demograficzna Łodzi" zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (20.11.2012).
 • Gender and Digital Usage Inequality among Adolescents: A Comparative Study of 39 Countries - referat przedstawiony na Summer 2011 Meeting of the International Sociological Association Research Committee on Social Stratification (RC28) "Opportunity, Meritocracy, and Changing Patterns of Social Inequality", University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA, 09-12.08.2011.
 • Social Class and Digital Inequality in Skills Access to the Internet among the Adolescents: A Comparative Study of 21 Countries - referat wygłoszony na 11th Annual Conference of the Association of Internet Researchers zorganizowanej na Chalmers University of Technology w Göteborgu w Szwecji (20-23.10.2010).
 • Social Class and Digital Inequality in Usage Access to the Internet among Adolescents: A Comparative Study of 21 Countries - referat wygłoszony podczas 3rd International ICTs-and-Society Network Meeting zorganizowanego w Internet Interdisciplinary Institute (IN3) w Castelldefels (Barcelona) w Hiszpanii (29.06.-02.07. 2010).
 • Social Class and Digital Inequality in Material Access to the Internet among Adolescents: A Comparative Study of 21 Countries - referat wygłoszony na konferencji "E-youth: Balancing Between Opportunities and Risks?" zorganizowanej na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii (27-28.05.2010).
 • Klasy, nierówności społeczne i społeczeństwo sieciowe - referat wygłoszony na konferencji "Społeczne Aspekty Internetu 2006" zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (08-10.12.2006).
 • Against diversity, for discrimination: How diversity is being questioned in Polish media when it comes to LGBT rights - referat wygłoszony na konferencji "Qualitative diversity research: looking ahead" zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) (19-20.09.2006).
 • Digital inequalities - a case of Poland - referat wygłoszony podczas Equalsoc Summer School "Inequality and social cohesion" zorganizowanej przez Uniwersytet w Trento (Włochy) (04-09.09.2006).
 • Agents of Satan? Construction of 'Homosexuals' and 'Homosexuality' in the Heterosexist Discourse - referat wygłoszony na VII European Gender Research Conference "Gender and Citizenship in a Multicultural Context" zorganizowanej przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego (31.08.-03.09.2006).
 • Nierówności cyfrowe a starość. Przypadek Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej - referat wygłoszony na konferencji "Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich" zorganizowanej przez Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego (19-20.06.2006).
 • Nierówności cyfrowe - nowy wymiar zróżnicowania społecznego - referat wygłoszony na II Interdyscyplinarnej Konferencji "Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych - nierówności społeczne" zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (05-06.06.2006).
 • Digital inequalities. Some Empirical Results and Future Research Suggestions - referat wygłoszony na II Graduate Conference in the Sociology of Culture "Culture Matters. Or not?" zorganizowanej przez Department of Sociology and Social Research Uniwersytetu w Trento (Włochy) (03-04.03.2006).
 • Źródła i konsekwencje heteroseksizmu - referat wygłoszony na konferencji "Homofobia, mizoginia, ciemnogród - burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw" zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego (14-15.10.2005).
 • Nowe nierówności społeczne - dostęp do nowych technologii komunikacyjnych - referat wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zorganizowanym przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (11-12. 10.2005).
 • Access and Exclusion. Some reflections on inequalities in the network society - referat wygłoszony na VII Congress of the European Sociological Association "Rethinking Inequalities" w Toruniu (09-12.09.2005).
 • E-inkluzja w społeczeństwie informacyjnym - referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Społeczeństwo Informacyjne. Aspekty Funkcjonalne i Dysfunkcjonalne" zorganizowanej przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (23-24.06.2005).
 • Dostęp do Internetu - źródłem nowych nierówności społecznych - referat wygłoszony na seminarium "Nierówności społeczne w Polsce i sposoby im przeciwdziałania" zorganizowanym na Uniwersytecie Łódzkim podczas V Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki (21.04.2005).
 • Sytuacja dziecka w środowisku łódzkiej biedy (z Anną M. Jeruzal) - referat wygłoszony na konferencji "Dziecko w pomocy społecznej" zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (04.11.2003).
 • "Zboczeńcy" kontratakują - albo jak Zachód stał się i jak przestał być homofobiczny - referat wygłoszony na konferencji "Parametry pożądania: między sferą publiczną i sferą prywatną" zorganizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej (08-11.06.2003).
 • Czy rzeczywiście "nowi barbarzyńcy"? - kilka uwag o imigracji, liberalizmie i pluralizmie kulturowym - referat wygłoszony na III Ogólnopolskim Seminarium Studenckim i opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10-11.04.2003).

Wykłady gościnne:


 • O nierównościach cyfrowych - wykład wygłoszony 14.12.2006 na zaproszenie łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Pozostała aktywność zawodowa


 • Recenzent European Societies
 • Recenzent Computers & Education

Członkowstwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych


 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne - od 2005 roku
 • ASA (American Sociological Association) - od 2011 roku
 • ESA (European Sociological Association) - od 2011 roku
 • Research Committe 28 (International Sociological Association) - od 2011 roku
 • TASA (The Australian Sociological Association) - od 2011 roku
 • Association of Internet Researchers - w latach 2010-2011
 • International Communication Association - w latach 2013-2014

Uczestnictwo w debacie publicznej


 • Jak osiągnąć sukces w nauce (i nie stracić cnoty)? Uczestnik debaty zorganizowanej Oddział Łódzki PTS 21.02.2013. W debacie udział wzięli także prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (IS UŁ), dr hab. Izabela Wagner (IS UW) i dr Wojciech Woźniak (IS UŁ).
 • Lodzermensch był kapitalistą, a dziś siedzi za biurkiem na etacie. Z dr. Tomaszem Drabowiczem z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego rozmawia Marcin Darda, Polska Dziennik Łódzki, 23.11.2012.
 • Ratować centrum, ale nie kosztem Retkini. Marcin Markowski, Gazeta Łódzka, 21.11.2012.
 • Transformacja czy intensyfikacja kapitalizmu? Kilka uwag o wpływie nowych technologii informatycznych na funkcjonowanie społeczeństwa, 2005, w: Krytyka Polityczna nr 7-8, strony 152-172.
 • Przemoc, przestrzeń publiczna i demokracja, "Rzeczpospolita" nr 110 (6490). Artykuł opublikowany 13.05.2003.Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego