Czwartek, 19 kwietnia 2018, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty krajoweProjekty międzynarodowePOWER

MAESTRO 4

 • Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski (termin realizacji: 28.08.2013-27.08.2018) - prof. dr hab. czł. koresp. PAN Aleksander Welfe

OPUS 12

 • Polaryzacja polskiego rynku w kontekście zmiany technologicznej (termin realizacji: 11.07.2017-10.07.2019) - dr Łukasz Arendt
 • Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa (termin realizacji: 07.07.2017-06.07.2020) - dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

OPUS 11

 • Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych (termin realizacji: 16.01.2017-15.01.2019) - dr Sylwia Roszkowska
 • Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne (termin realizacji: 01.02.2017-31.01.2019)- prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

OPUS 10

 • Efekty komunikacji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z rynkami finansowymi. Wpływ informacji makroekonomicznych NBP na zachowanie inwestorów (termin realizacji: 15.09.2016-14.09.2019) - dr hab. Janusz Brzeszczyński
 • Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej (termin realizacji: 05.07.2016-04.07.2019) - dr Paweł Gajewski

OPUS 9

 • Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych (termin realizacji: 01.02.2016-31.01.2019) - dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ
 • Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą (termin realizacji: 26.02.2016-25.02.2019) - dr Patryk Gałuszka

OPUS 8

 • Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych (termin realizacji: 11.08.2015-10.08.2018) - dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska
 • Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją (termin realizacji: 23.07.2015-22.12.2018) - dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ
 • Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce (termin realizacji: 23.07.2015-22.07.2018) - dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

 OPUS 6

 • Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce (termin realizacji: 05.08.2014-04.08.2018) - dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ

OPUS 5

 • Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej (termin realizacji: 06.02.2014-05.02.2018) - dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

SONATA 13

 • Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno-fiskalnych w opraciu o teorię gier - analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej -  dr Joanna Maria Stawska
 • Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów - dr Mariusz Maksymilian Górajski


SONATA 10

 • Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne (termin realizacji: 14.06.2016-13.06.2018) - dr Wojciech Grabowski
 • Lokalne systemy innowacji społecznej na wsi (termin realizacji: 09.06.2016-08.06.2019) - dr Katarzyna Zajd

 

SONATA 9

 • Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości (termin realizacji: 25.01.2016-24.01.2019) - dr Jakub Niedbalski

SONATA BIS

 • Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich (termin realizacji: 02.06.2015-01.06.2018) - dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

PRELUDIUM 12

 • Zachowania konsumencko-przestrzenne studiów w rozwoju miast poprzemysłowych (termin realizacji: 11.07.2017-10.07.2019) - mgr Jakub Zasina
 • Wielokryterialna ocena efektywności funkcjonowania szpitali publicznych w Polsce oraz identyfikacja czynników powodujących ich zadłużanie się (termin realizacji: 31.10.2017-30.10.2019) - dr Katarzyna Miszczyńska

PRELUDIUM 8

 • Inflacja bazowa w polityce pieniężnej - analiza w świetle modelu DSGE (termin realizacji: 05.08.2015-04.02.2018) - mgr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

PRELUDIUM 6

 • Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego (termin realizacji: 10.07.2014-09.01.2018) - dr Marta Małecka

ETIUDA 4

 • Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce (termin realizacji: 09.09.2016-21.12.2017) - mgr Bartłomiej Krzeczewski

MOBILNOŚĆ PLUS 4

 • Metody sondażowe w praktyce badań marketingowych. Realizacja zaleceń metodologii surveyowej w komercyjnych projektach badawczych (termin realizacji: 01.10.2016 -30.09.2018) - dr Wojciech Jabłoński

OBSERWATORIUM KULTURY

 • Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży (termin realizacji: 01.10.2016 -31.12.2017) - dr Izabela Franckiewicz-Olczak

HORYZONT 2020

 • BiodivERsA: ENABLE. Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions - system solutions to wicked problems/Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych (termin realizacji: 1.01.2017 - 31.12.2019); lider projektu: Uniwersytet Sztokholmski; kierownik projektu: dr hab. Jakub Kronenberg prof. UŁ.
 • Polish ERA Mobility and Career Days (termin realizacji: 2017); kierownik projektu: mgr Michał Kaczmarek

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 • STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (termin realizacji: 2016-2019); lider projektu: Uniwersytet Łódzki; kierownik projektu: dr hab. Justyna Wiktorowicz
AktualnościO projekcieGaleriaKontakt

Ogłaszamy rekrutację na INTENSIVE PROGRAMME ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR TEACHING STAFF, organizowany w terminie od 26.03.2017 do 1.04.2017r, przez University of Nice Sophia Antipolis, w ramach międzynarodowego projektu „European Mobility Placements for Open Innovation „empl-oi”. Uczestnikami programu mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do przesłania CV i formularza aplikacyjnego, załączonego poniżej na adres: andabali@wp.pl w terminie do 15.01.2017 r .

Więcej informacji: ulotka, plakat

Uniwersytet Łódzki jest partnerem w międzynarodowym projekcie #EMPL-OI #European Mobility Placements for Open Innovation. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na uczelniach wyższych poprzez:

 • promocję rocznych staży zagranicznych dla studentów
 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy
 • podnoszenie świadomości nt. przedsiębiorczości wśród kadry akademickiej
 • zachęcanie przedsiębiorców do przyjmowania zagranicznych stażystów

Konsorcjum składa się z 11 Partnerów pochodzących z 7 krajów: European University Foundation – Campus Europe (Munsbach, Luxemburg), Universite de Nice Sophia Antipolis – (Nicea, Francja), Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska), Universita Degli Studi Di Napoli Federico II (Neapol, Włochy), Universidad de Alcala (Alcala de Henares / Madryt , Hiszpania), Vyautas Magnus University (Kowno, Litwa), Erasmus Student Network (Bruksela, Belgia), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska), Advantic Sistemas y Servicios Sl (Alcobendas, Hiszpania), UAB Festo (Kowno, Litwa), Lietuvos verslo konfederacija (Wilno, Litwa)

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, działanie KA2 Współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Realizacja projektu w okresie od września 2015 r. do września 2018 r.
Strona projektu: http://empl-oi.eu/
Liderem projektu jest Uniwersytet Nicejski Sophia Antipolis.
Koordynator projektu UŁ: dr Bogdan Buczkowski


E-mail: andabali@wp.pl

 • ASPIRE. Active ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe (termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019); kierownik: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ Projekt finansowany przez Komisje Europejską (DG Employment, Social Affairs and Inclusion), koordynatorem projektu jest University of Newcastle upon. Strona projektu: www.adapt.it/aspire.
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź