Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty krajoweProjekty międzynarodowePOWER

MAESTRO 4

 • Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski (termin realizacji: 28.08.2013-27.08.2018) - prof. dr hab. czł. koresp. PAN Aleksander Welfe

OPUS 12

 • Polaryzacja polskiego rynku w kontekście zmiany technologicznej (termin realizacji: 11.07.2017-10.07.2019) - dr Łukasz Arendt
 • Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa (termin realizacji: 07.07.2017-06.07.2020) - dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

OPUS 11

 • Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych (termin realizacji: 16.01.2017-15.01.2019) - dr Sylwia Roszkowska
 • Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne (termin realizacji: 01.02.2017-31.01.2019)- prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

OPUS 10

 • Efekty komunikacji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z rynkami finansowymi. Wpływ informacji makroekonomicznych NBP na zachowanie inwestorów (termin realizacji: 15.09.2016-14.09.2019) - dr hab. Janusz Brzeszczyński
 • Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej (termin realizacji: 05.07.2016-04.07.2019) - dr Paweł Gajewski

OPUS 9

 • Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych (termin realizacji: 01.02.2016-31.01.2019) - dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ
 • Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą (termin realizacji: 26.02.2016-25.02.2019) - dr Patryk Gałuszka

OPUS 8

 • Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych (termin realizacji: 11.08.2015-10.08.2018) - dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska
 • Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją (termin realizacji: 23.07.2015-22.12.2018) - dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ
 • Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce (termin realizacji: 23.07.2015-22.07.2018) - dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

 OPUS 6

 • Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce (termin realizacji: 05.08.2014-04.08.2018) - dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ

OPUS 5

 • Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej (termin realizacji: 06.02.2014-05.02.2018) - dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

SONATA 13

 • Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno-fiskalnych w opraciu o teorię gier - analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej -  dr Joanna Maria Stawska
 • Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów - dr Mariusz Maksymilian Górajski


SONATA 10

 • Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne (termin realizacji: 14.06.2016-13.06.2018) - dr Wojciech Grabowski
 • Lokalne systemy innowacji społecznej na wsi (termin realizacji: 09.06.2016-08.06.2019) - dr Katarzyna Zajd

 

SONATA 9

 • Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości (termin realizacji: 25.01.2016-24.01.2019) - dr Jakub Niedbalski

SONATA BIS

 • Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich (termin realizacji: 02.06.2015-01.06.2018) - dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

PRELUDIUM 12

 • Zachowania konsumencko-przestrzenne studiów w rozwoju miast poprzemysłowych (termin realizacji: 11.07.2017-10.07.2019) - mgr Jakub Zasina
 • Wielokryterialna ocena efektywności funkcjonowania szpitali publicznych w Polsce oraz identyfikacja czynników powodujących ich zadłużanie się (termin realizacji: 31.10.2017-30.10.2019) - dr Katarzyna Miszczyńska

PRELUDIUM 8

 • Inflacja bazowa w polityce pieniężnej - analiza w świetle modelu DSGE (termin realizacji: 05.08.2015-04.02.2018) - mgr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

PRELUDIUM 6

 • Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego (termin realizacji: 10.07.2014-09.01.2018) - dr Marta Małecka

ETIUDA 4

 • Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce (termin realizacji: 09.09.2016-21.12.2017) - mgr Bartłomiej Krzeczewski

MOBILNOŚĆ PLUS 4

 • Metody sondażowe w praktyce badań marketingowych. Realizacja zaleceń metodologii surveyowej w komercyjnych projektach badawczych (termin realizacji: 01.10.2016 -30.09.2018) - dr Wojciech Jabłoński

OBSERWATORIUM KULTURY

 • Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży (termin realizacji: 01.10.2016 -31.12.2017) - dr Izabela Franckiewicz-Olczak

HORYZONT 2020

 • BiodivERsA: ENABLE. Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions - system solutions to wicked problems/Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych (termin realizacji: 1.01.2017 - 31.12.2019); lider projektu: Uniwersytet Sztokholmski; kierownik projektu: dr hab. Jakub Kronenberg prof. UŁ.
 • Polish ERA Mobility and Career Days (termin realizacji: 2017); kierownik projektu: mgr Michał Kaczmarek

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 • STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (termin realizacji: 2016-2019); lider projektu: Uniwersytet Łódzki; kierownik projektu: dr hab. Justyna Wiktorowicz
AktualnościO projekcieGaleriaKontakt

Ogłaszamy rekrutację na INTENSIVE PROGRAMME ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FOR TEACHING STAFF, organizowany w terminie od 26.03.2017 do 1.04.2017r, przez University of Nice Sophia Antipolis, w ramach międzynarodowego projektu „European Mobility Placements for Open Innovation „empl-oi”. Uczestnikami programu mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do przesłania CV i formularza aplikacyjnego, załączonego poniżej na adres: andabali@wp.pl w terminie do 15.01.2017 r .

Więcej informacji: ulotka, plakat

Uniwersytet Łódzki jest partnerem w międzynarodowym projekcie #EMPL-OI #European Mobility Placements for Open Innovation. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na uczelniach wyższych poprzez:

 • promocję rocznych staży zagranicznych dla studentów
 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy
 • podnoszenie świadomości nt. przedsiębiorczości wśród kadry akademickiej
 • zachęcanie przedsiębiorców do przyjmowania zagranicznych stażystów

Konsorcjum składa się z 11 Partnerów pochodzących z 7 krajów: European University Foundation – Campus Europe (Munsbach, Luxemburg), Universite de Nice Sophia Antipolis – (Nicea, Francja), Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska), Universita Degli Studi Di Napoli Federico II (Neapol, Włochy), Universidad de Alcala (Alcala de Henares / Madryt , Hiszpania), Vyautas Magnus University (Kowno, Litwa), Erasmus Student Network (Bruksela, Belgia), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska), Advantic Sistemas y Servicios Sl (Alcobendas, Hiszpania), UAB Festo (Kowno, Litwa), Lietuvos verslo konfederacija (Wilno, Litwa)

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, działanie KA2 Współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Realizacja projektu w okresie od września 2015 r. do września 2018 r.
Strona projektu: http://empl-oi.eu/
Liderem projektu jest Uniwersytet Nicejski Sophia Antipolis.
Koordynator projektu UŁ: dr Bogdan Buczkowski


E-mail: andabali@wp.pl

 • ASPIRE. Active ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe (termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019); kierownik: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ Projekt finansowany przez Komisje Europejską (DG Employment, Social Affairs and Inclusion), koordynatorem projektu jest University of Newcastle upon. Strona projektu: www.adapt.it/aspire.
Cel projektuInformacje o projekcie Zespół UŁ realizujący projekt

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego na stronie www.prognozowaniezatrudnienia.pl narzędzia prognostycznego (np.prognozowaniezatrudnienia.pl) poprzez opracowanie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy, luki popytowo-podażowej oraz wyposażenie narzędzia w dodatkowe funkcjonalności (uwzględnienie szoków makroekonomicznych, przy zachowaniu ciągłej dostępności aktualnych prognoz i przygotowanie do integracji narzędzia z innymi narzędziami MRPIPS).

Efektem prac prowadzonych w ramach projektu będzie modernizacja obecnego narzędzia prognostycznego znajdującego się na stronie np.prognozowaniezatrudnienia.pl, rozbudowanego o nowe funkcjonalności. Narzędzie to będzie ogólnodostępne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umożliwi to korzystanie z niego nie tylko pracownikom instytucji rynku pracy, ale również pracodawcom, szkołom, ekspertom, itp. Pracownicy instytucji rynku pracy będą mogli korzystać z tego systemu podczas prowadzonych analiz rynku pracy. System ten powinien ułatwić m.in.: osiągnięcie w gospodarce pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich, zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ

dr hab. Barbara Dańska-Borsiak, prof. UŁ

dr Artur Gajdos (Kierownik projektu UŁ)

dr Elżbieta Antczak

dr Alicja Olejnik

dr Agata Żółtaszek

dr Karolina Lewandowska-Gwarda

 Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ

dr Emilia Fraszka-Sobczyk

dr Iwona Świeczewska

Katedra Makroekonomii

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ

prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska

Katedra Mikroekonomii

dr Tomasz Garbia

Katedra Logistyki

mgr Joanna Górniak

Katedra Ubezpieczeń

dr hab. Iwona Laskowska, prof. UŁ

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź