Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PROCEDURA APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

WNIOSKI DO PORANIA

OPIS PROCEDURY APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE NA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

1. Pracownik składa Wniosek o wydanie zgody na wystąpienie o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem o zgodę” do Centrum Nauki i Spraw Pracownika - Zespół projektów. Wzory formularzy „wniosku o zgodę” znajdują się w Intranecie w zakładce Projekty.
2. Możliwe jest wcześniejsze skonsultowanie pomysłu na projekt z Prodziekanem ds. Projektów.
3. Centrum Nauki i Spraw Pracownika - Zespół projektów wraz z Prodziekanem ds. Projektów przedstawiają wniosek i opis projektu Dziekanowi.
4. Dziekan podejmuje decyzję o składaniu wniosku o projekt[1].

5. Pracownik składa „wniosek o zgodę” do Rektoratu w celu uzyskania podpisu Rektora/Prorektora/Kwestora, istnieje możliwość zlecenia procedowania takiego wniosku za pośrednictwem Zespołu Projektów.
6. Istnieje możliwość konsultacji Pracownika z Zespołem projektów celem złożenia projektu – sprawdzenie go pod kątem formalnym, finansowym oraz zgodności z kryteriami oceny przyjętymi w danym postępowaniu konkursowym.
7. W przypadku uzyskania finansowania zewnętrznego:

a) Kierownik Projektu przekazuje do Zespołu projektów informację o wniosku, który uzyskał finasowanie w postaci tak zwanej Informacji uzupełniającej projektu z generatora wniosków, np. OSF – w celach archiwizacyjnych.

b) Jeśli Pracownik jest zainteresowany skorzystaniem z pomocy Zespołu projektów w zakresie procedowania wygranego projektu w Rektoracie,  powinien dostarczyć do Zespołu projektów pełną wersję złożonego projektu oraz uzgodnić indywidualnie zakres oraz formę takiego wsparcia.

8. W przypadku nieuzyskania finansowania zewnętrznego:

a) Zespół projektów kontaktuje się z Pracownikiem w sprawie karty oceny/recenzji wniosku, który nie uzyskał finasowania w celu zaoferowania konsultacji możliwości ponowienia składania wniosku w innych postępowaniach konkursowych.

b) Karty oceny/recenzje wniosków mają charakter poufny i nie będą udostępniane nikomu spoza Zespołu Projektów, a informacje w nich zawarte mogę być przetwarzane jedynie za zgodą Pracownika w celu przygotowywania ilościowych statystyk z zastosowaniem polityki zachowania poufności w obszarze danych osobowych.

 [1]Decyzja o wydaniu zgody lub odmowie wystąpienia o dofinansowanie, będzie podejmowana w oparciu o precyzyjny i zwięzły opis zakresu działań w projekcie oraz wskazaniu korzyści dla Wydziału i jego Pracowników. Opis powinien znaleźć się we wspomnianym wniosku, odpowiednio w rubrykach: „zakres działań w projekcie” oraz „uzasadnienie celu realizacji projektu”.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź