Niedziela, 20 sierpnia 2017, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY I OGŁOSZENIA

KonkursyWskazówki dla składających wnioski

Konkurs na projekty GOSPOSTRATEG

NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wnioski można składać w terminie od 14 sierpnia 2017r. do 12 września 2017r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 150 mln PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 mln PLN i nie wyższe niż 30 mln PLN. Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce lub tylko fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBiR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138 lub Centrum Nauki UŁ: Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl;  tel. 42/635 41 71, Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 68


 Nowe konkursy MNiSW dla nauk humanistycznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w ramach modułu NPRH „Uniwersalia” dwa konkursy dla nauk humanistycznych: 

Jesienią planowane jest uruchomienie kolejnych konkursów w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” w następujących tematach:

  1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym.
  2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku.
  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz do aplikowania w w/w konkursach. Osoby zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (C138) lub do Centrum Nauki w Rektoracie UŁ: Danuta Klimaszewska telefon: 635-41-65, e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl Ewa Łasica – Podsiedlik telefon: 635-41-59, e-mail:ewa.lasica@uni.lodz.pl


Ogłoszenia konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Chętnych do składania wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (C138)


Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-14-ogloszenie-konkursow


Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (C138).

konkursy _WES_czerwiec 2017


Konkurs w ramach działania 2.8. PO WER Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach lokalnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.8. PO WER na wypracowanie i przetestowanie rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym. Wnioski można składać w terminie od 30.06.2017 do 07.08.2017. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 182 700,00 PLN. Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017.

Więcej informacji na stronie EFS.


NPRH: nabór wniosków

Do 23 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;
2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Środki zaplanowane na finansowanie projektów w tym konkursie wynoszą 26 milionów.

Procedura drugiego konkursu w zmienionej formule została uzupełniona o rozmowy z kierownikami projektów w drugim etapie oceny i zmodyfikowane kryteria oceny.

W czerwcu zostaną ogłoszone konkursy w ramach modułu „Uniwersalia”.

 


MINIATURA 1 – zmiana terminu naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło informację o zmianie terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu Miniatura 1. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 do 31 grudnia 2017. Aktualny harmonogram konkursów NCN dostępny tutaj.


III edycja programu Interreg  Europa

Uruchomiono nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do działań w obszarach: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego oraz wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy między partnerami regionalnymi z krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.
Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 r.
Aby ułatwić nawiązywanie współpracy w ramach projektów udostępniono formularz umożliwiający poszukiwanie międzynarodowych partnerów. Więcej informacji o programie na stronie: Europejskiej Współpracy Terytorialnej


Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów:

Nabór wniosków rusza: 15 marca 2017 r. i kończy się 16 czerwca 2017 r.


Studenckie Granty Badawcze

Rusza 1. edycja Studenckich Grantów Badawczych pod patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Celem programu jest przekazanie młodym osobom zainteresowanym tematyką badań naukowych informacji dotyczących możliwości uzyskania finasowania na przeprowadzenie działań badawczych. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do napisania wniosku o dofinansowanie, a następnie będą mogli złożyć własny wniosek o dofinansowanie oraz zrealizować zaprojektowane badanie naukowe i opublikować wyniki swoich badań. Adresatami programu są studenci I i II stopnia studiów. Maksymalna kwota dofinansowania: 3500 PLN. Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków zostanie ogłoszona na stronie Uniwersytetu Łódzkiego po zrealizowaniu szkoleń. Zakończenie naboru wniosków planowane jest na koniec maja 2017 r. Więcej informacji oraz terminy szkoleń są dostępne na stronie: studenckiegranty.uni.lodz.


Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat
Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł
Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy. Więcej informacji


Strumienie finansowania dla doktorantów. Więcej informacji


Ruszają kolejne nabory do programów team-team -tech i team-tech-core-facility. Więcej informacji

Poniżej znajdują się następujące informacje:

  • Informacja o podpisach wymaganych w przypadku wniosków składanych do NCN
  • Wskazówki dla osób składających wnioski do NCN
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź