Środa, 15 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PRZEWODY DOKTORSKIE

Kolejność czynności w przewodzie doktorskim

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego

            Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego na WES UŁ  jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki (za co najmniej 8 punktów wg wykazu MNiSzW zgodnego z rokiem wydania publikacji) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. Komisja Nauki rekomenduje następujące warunki wszczęcia przewodu doktorskiego na rok akademicki 2017/2018 (załącznik A i załącznik B).

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora, określana dalej kandydatem aby wszcząć przewód doktorski powinna złożyć wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (załącznik 1 i załącznik 2).

Wniosek kierowany jest do Dziekana WES UŁ. Powinien on zawierać propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, koopromotora albo promotora pomocniczego.

We wniosku należy podać propozycję tematu rozprawy doktorskiej, określić obszar, dziedzinę i dyscyplinę naukową, w zakresie której ma być otwarty przewód oraz dyscyplinę dodatkową, z której będzie przeprowadzony egzamin doktorski.

W przypadku gdy rozprawa doktorska miałaby być w języku innym niż polski kandydat powinien we wniosku zawrzeć prośbę o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej a w razie potrzeby także o przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego należy dołączyć:

 • kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) ukończenia studiów jednolitych magisterskich, drugiego stopnia bądź innych równorzędnych lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant" wraz z opinią,
 • kserokopię (oryginał do wglądu) certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.eksoc.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/w-sprawie-szczegolowego-trybu-i-warunkow-przeprowadzania-czynnosci-w-przewodzie-doktorskim.pdf),
 • wykaz prac naukowych oraz ich dokumentacja w postaci kserokopii obejmujących pierwszą i drugą stronę okładki czasopisma/publikacji, w którym/ej zamieszczony jest artykuł, stronę zawierającą nazwisko recenzenta, spis treści oraz pierwszą stronę artykułu. W publikacjach współautorskich należy określić udział procentowy wszystkich autorów publikacji oraz załączyć oświadczenia współautorów,

 • koncepcję rozprawy doktorskiej zawierającą:
  • uzasadnienie wyboru tematu pracy,
  • jednoznacznie sformułowany cel pracy,
  • główne hipotezy badawcze,
  • charakterystykę zastosowanych metod badawczych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania,
  • sposób opracowania i wykorzystania wyników badań,
  • plan pracy (tytuły rozdziałów i podrozdziałów).

 

 • pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na objęcie funkcji promotora w przewodzie doktorskim (załącznik 3) oraz opinię o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej sporządzoną przez opiekuna naukowego wraz z informacją o przewidywanym terminie jej ukończenia. Opinia opiekuna naukowego popierająca starania doktoranta,  powinna ponad to zawierać informację o dyskusji nad koncepcją pracy doktorskiej (jej podstawach teoretycznych, założeniach, hipotezach badawczych i metodzie badawczej), która odbyła się na zebraniu naukowym (np. seminarium instytutu, seminarium katedry, seminarium zakładu - na seminarium powinni być zapraszani członkowie odpowiedniej komisji doktorskiej),
 • pisemną zgodę pracownika naukowego na objęcie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim (załącznik 4),
 • życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy dla pracownika UŁ (załącznik 5) lub  kwestionariusz osobowy dla osoby spoza UŁ (załącznik 6), fotografię w przypadku posiadania dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego bez zdjęcia,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów związanych z przewodem doktorskim, wymóg ten nie dotyczy doktorantów i pracowników WES UŁ ( załącznik 9),
 • wykaz dotyczący udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia doktora,
 • wykaz złożonych dokumentów.

 

Złożenie rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

 

Rozprawa doktorska jest składana w Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ w czterech egzemplarzach (oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF na płycie CD).

Dodatkowo wymagane są;

 • opinia promotora zawierająca pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej i jej krótką charakterystykę, promotor proponuje także trzech recenzentów oraz przedstawia ich dorobek naukowy w zakresie tematyki, w której powstała praca doktorska,w opinii powinna być zawarta informacja o egzaminach doktorskich oraz wskazanie właściwej do dalszego procedowania komisji doktorskiej

Komisja Nauki ostatecznie rekomenduje kandydatury recenzentów Radzie WES UŁ,

 • oświadczenie autora pracy doktorskiej o jej oryginalności, podpisane własnoręcznie we wszystkich egzemplarzach pracy (załącznik 7),
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy złożonej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego - 2 szt. (załącznik 8),
 • streszczenie w języku angielskim,  jeżeli rozprawa doktorska przygotowana jest w języku obcym wymagane jest również streszczenie w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.Streszczenie powinno być opatrzone datą i podpisem kandydata do stopnia doktora,
 •  uaktualniony wykaz publikacji.

 

Rada WES UŁ powołuje co najmniej dwóch recenzentów. Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ przesyła materiały recenzentom wraz z umowami, rachunkami oraz zasadami sporządzania recenzji.

Recenzje wykonywane są w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. Recenzje niezwłocznie po ich wpłynięciu są poddawane formalnej weryfikacji oraz zatwierdzane przez Prodziekana ds. Nauki WES UŁ i przekazywane do wiadomości kandydata oraz promotora.

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczane jest  na stronie internetowej WES UŁ. Pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

Rozprawy doktorskie wymienione w wykazie obron doktorskich zostały złożone do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Przed przyjęciem i dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony doktorant winien zdeponować elektroniczną wersję rozprawy w Repozytorium UŁ oraz dokonać jej właściwego opisu (Rozporządzenie Rektora UŁ nr 23 z dnia 16 grudnia 2014 roku).

Rozprawy doktorskie złożone zostały do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

mgr Anna Weszczak

Ekonomiczne i społeczne determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Analizy regionalne.

Termin obrony 6.07.2018 (piątek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.00

Przewód doktorski wszczęty 3.11.2014 r.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE


mgr Michał Lesiak

Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 16.05.2016 r.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Marciniak

Recenzenci:

prof.dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marek Gorzko, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Agata Antczak-Stępniak

Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej na polskim rynku mieszkaniowym

Termin obrony 12 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.30

Przewód doktorski wszczęty 29.06.2015 r.

Promotor: dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Trojanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Ewa Siemińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Emilia Klepczarek

Wpływ mechanizmów nadzoru korporacyjnego na stabilność finansową banków publicznych w Polsce

Termin obrony 8 maja 2018 r. (wtorek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 15.00

Przewód doktorski wszczęty 15.02.2016 r.

Promotor: dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański

mgr Milena Keskin

Rola franchisingu w rozwoju firmy na przykładzie Turcji

Termin obrony 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 14.00

Przewód doktorski wszczęty 06.06.2016 r.

Promotor:

prof. dr hab. Lucyna Lewandowska

Recenzenci:

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska

mgr Łukasz Błoch

Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad polskimi spółkami
publicznymi

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 16.05.2016 r.

Promotor dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy dr Monika Bolek

Recenzenci;

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański

dr hab. Agata Adamska, prof. SGH,Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Witold Olszewski

Jakość życia starszych mieszkańców województwa łódzkiego

Termin obrony 7 marca 2018 r. (środa) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00

Przewód doktorski wszczęty 20.06.2016 r.

Promotor: prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka

Promotor pomocniczy: dr Karolina Lewandowska-Gwarda

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Aneta Tomaszkiewicz

Adekwatność sum ubezpieczenia do wartości nieruchomości mieszkalnych w Łodzi

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 11.05.2015 r.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wieteska

Promotor pomocniczy: dr Anna Piechota

Recenzenci:

 • dr hab. Ilona Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Teresa Maria Łaguna, WSE Białystok


mgr Wojciech Starzyński

Leasing jako źródło finansowania sektora publicznego w świetle danych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w Polsce

Termin obrony

Przewód doktorski wszczety 16.01.2017 r.

Promotor: dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Szymański

Recenzenci:

 • prof.dr hab.Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jerzy Węclawski,

mgr Khaliunaa Erdenekhuu

,,Wpływ transformacji systemowej na rozwój spłeczno-gospodarczy Mongolii w latach 1990-2013"

Termin obrony 21.12.2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali C-140

Przewód doktorski wszczęty 15.06.2015 r.

Promotor: dr hab. Małgorzata Burchrd-Dziubińska,prof. UŁ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Gudowski, WSEiI w Lublinie
 • prof. dr hab. Stefan Krajewski, Politechnika Warszawska

mgr Hai Mai Van

Family Values of Vietnamese Living in Poland and in Vietnam” (Wartości rodzinne Wietnamczyków mieszkających w Polsce i w Wietnamie)

Termin obrony: 13.11.2017 r.

Przewód doktorski wszczęty 26.09.2016 r.

Promotor: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:dr Izabela Desperak

Recenzenci:

 • prof. dr  hab.Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Joanna Górniak

Dostępność transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej

Termin obrony 18-06-2018 r., godz. 14:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 29.06.2015 r.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Rosik,prof. IGiPZ PAN
 • dr hab. Aleksandra Koźlak,prof. UG


mgr Łukasz Dopierała

Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń

Termin obrony: 21.11.2017 r.  (wtorek) o godz. 12.00 w sali C-140

Przewód doktorski wszczęty 14.12.2015

Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • dr hab. Teresa Bednarczyk,prof. UMCS
 • dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

mgr Piotr Czembrowski

The development of hedonic pricing by integrating it  with non-monetary valuation methods (Rozwinięcie metody wyceny hedonicznej poprzez jej integrację z metodami wyceny niemonetarnej)

Termin obrony 16-10-2017, godz. 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 19.12.2016

Promotor dr hab. Jakub Kronenberg, prof.UŁ

Promotor pomocniczy dr Edyta Łaszkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

mgr Ewa Stawasz

Eurpejski Bank Centralny jako poożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro

Termin obrony 12-10-2017, godz. 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 15.06.2015

Promotor prof. dr hab. Janusz Bilski

Promotor pomocniczy dr Ewa Feder-Stempach

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ewa Oziewicz, UG
 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński, SGH

mgr Justyna Wieloch

Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego – przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu

Termin obrony 19-06-2017 godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 30.06.2014

Promotor prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

mgr Milan Popović

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych

Termin obrony 28-04-2017, godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski wszczęty 20.06.2016

Promotor prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński

Promotor pomocniczy dr Łukasz Zakonnik

Recenzenci:

 • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE
 • dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE

mgr Dominika Brózda-Wilamek

Stopa procentowa jako kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1984-2015

Termin obrony 12-06-2017 (poniedziałek), godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewod doktorski wszczęty 12.05.2014

Promotor prof. zw. dr hab. Janusz Bilski

Recenzenci:

 • dr hab. Gostomski, prof.UG
 • prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski


mgr  Aneta Staszek

Sektor przemysłów kreatywnych w Polsce. Lokalizacja, koncentracja i determinanty rozwoju

Termin obrony 9 czerwca 2017 r.  (piątek) o godz. 11.00 w sali T-401

Przwód doktorski wszczęty 3.11.2014

Promotor prof. zw. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

 • dr hab. Janusz Korol,prof US
 • dr hab. Grażyna Dehnel,prof UEP

mgr Agnieszka Murawska

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Ivanowa - struktura i uwarunkowania

Termin obrony: 19.06.2017  (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali C-140

Przewód doktorski został wszczęty 04.11.2013 r.

Promotor: dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Monika Mularska-Kucharek

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Kryczka - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Wojciech Misztal, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Barbara Wodecka

Wybrane aspekty i zastosowania modeli zdarzeń ekstremalnych. Estymacja modeli na podstawie teorii wartości rekordowych

Termin obrony: 20-02-2017, godz. 13:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski został wszczęty 21.09.2015 r. 

Promotor: dr hab. Antoni Dawidowicz, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Michał Stachura

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Pajor, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aby wprowadzić lub zaktualizować dane w bazie, zainstaluj program SYNABAi uzupełnij zawarty w nim formularz.

Formularze aktualizacyjne można znaleźć na stronie: http://nauka-polska.pl/#/update?_k=7rcjud. Jednocześnie informujemy, że w nowym portalu Nauki Polskiej program SYNABA dostępny jest do pobrania w "aktualizacji profilu" > "formularze aktualizacji" – "prace badawcze SYNABA". Program można pobrać także ze strony: http://dl.po.opi.org.pl/7586/6c9bb9/synaba_setup (1).exe 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź