Niedziela, 20 sierpnia 2017, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PRZEWODY DOKTORSKIE

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego kierowany do Dziekana Wydziału zawierający propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także w razie potrzeby propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora albo promotora pomocniczego. We wniosku należy podac propozycję tematu, określić obszar, dziedzinę i dyscyplinę naukową, oraz dyscyplinę dodatkową, w zakresie której ma być otwarty przewód.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub innego  równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant" wraz z opinią.
 3. Koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą:
  • Uzasadnienie wyboru tematu pracy,
  • Jednoznacznie sformułowany cel pracy,
  • Główne hipotezy badawcze,
  • Charakterystykę zastosowanych metod badawczych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania,
  • Sposób opracowania i wykorzystania wyników badań,
  • Plan pracy (tytuły rozdziałów i podrozdziałów).
 4. Opinia opiekuna naukowego popierająca starania doktoranta, która zawiera informację o dyskusji nad koncepcją pracy doktorskiej (jej podstawach teoretycznych, założeniach, hipotezach badawczych i metodzie badawczej) odbytej na zebraniu naukowym (np. seminarium instytutu, seminarium katedry, seminariun zakładu - na seminarium powinni być zapraszani członkowie odpowiedniej komisji doktorskiej) oraz w przypadku otwarcia przewodu zobowiązanie do objęcia funkcji promotora albo promotora i promotora pomocniczego.
 5. Życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy (wzory dla pracowników UŁ i osób spoza UŁ dostępne poniżej), fotografię w przypadku posiadania dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego bez zdjęcia.
 6. Wykaz prac naukowych (nazwisko i imię autora/autorów, data wydania, tytuł, wydawca lub nazwa czasopisma, tom, strony od-do, liczba punktów wg MNiSW) oraz ich dokumentacja w postaci kserokopii obejmujących pierwszą i drugą stronę okładki czasopisma/publikacji, w którym/ej zamieszczony jest artykuł, stronę zawierającą nazwisko recenzenta, spis treści oraz pierwszą stronę artykułu. W publikacjach współautorskich należy określić udział procentowy wszystkich autorów publikacji oraz załączyć oświadczenia współautorów.
  Do wszczęcia przewodu doktorskiego konieczne jest, aby doktorant posiadał w swoim dorobku przynajmniej 1 publikację naukową wydaną lub przyjętą do druku w formie książki lub samodzielnego rozdziału w monografii, lub też artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym za minimum 6 punktów (punktacja wg wykazu MNiSzW zgodnego z rokiem wydania publikacji) bądź też publikację w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
 7. Wykaz dotyczący udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych.
 8. Można złożyć certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r., poz. 1586).
 9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia doktora.
 10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
 11. W przypadku osób spoza Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, sposób pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
 12. Wykaz złożonych dokumentów.

 

Dokumenty należy składać w Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ w pok. D -102 do dnia:

29 września 2017,

3 listopada 2017,

24 listopada 2017,

29 grudnia 2017,

9 luty 2018,

16 marca 2018,

27 kwietnia 2018,

25 maja 2018,

31 sierpnia 2018

Kontakt:

Monika Kikosicka

42 635 53 55

monika.kikosicka@uni.lodz.pl

Rozprawy doktorskie wymienione w wykazie obron doktorskich zostały złożone do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Przed przyjęciem i dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony doktorant winien zdeponować elektroniczną wersję rozprawy w Repozytorium UŁ oraz dokonać jej właściwego opisu (Rozporządzenie Rektora UŁ nr 23 z dnia 16 grudnia 2014 roku).

Rozprawy doktorskie złożone zostały do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

mgr Łukasz Dopierała

Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 14.12.2015

Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • dr hab. Teresa Bednarczyk,prof. UMCS
 • dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

mgr Piotr Czembrowski

The development of hedonic pricing by integrating it  with non-monetary valuation methods (Rozwinięcie metody wyceny hedonicznej poprzez jej integrację z metodami wyceny niemonetarnej)

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 19.12.2016

Promotor dr hab. Jakub Kronenberg, prof.UŁ

Promotor pomocniczy dr Edyta Łaszkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

mgr Ewa Stawasz

Eurpejski Bank Centralny jako poożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 15.06.2015

Promotor prof. dr hab. Janusz Bilski

Promotor pomocniczy dr Ewa Feder-Stempach

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ewa Oziewicz, UG
 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński, SGH

mgr Justyna Wieloch

Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego – przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu

Termin obrony 19-06-2017 godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 30.06.2014

Promotor prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

mgr Milan Popović

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych

Termin obrony 28-04-2017, godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski wszczęty 20.06.2016

Promotor prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński

Promotor pomocniczy dr Łukasz Zakonnik

Recenzenci:

 • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE
 • dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE

mgr Dominika Brózda-Wilamek

Stopa procentowa jako kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1984-2015

Termin obrony 12-06-2017 (poniedziałek), godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewod doktorski wszczęty 12.05.2014

Promotor prof. zw. dr hab. Janusz Bilski

Recenzenci:

 • dr hab. Gostomski, prof.UG
 • prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski


mgr  Aneta Staszek

Sektor przemysłów kreatywnych w Polsce. Lokalizacja, koncentracja i determinanty rozwoju

Termin obrony 9 czerwca 2017 r.  (piątek) o godz. 11.00 w sali T-401

Przwód doktorski wszczęty 3.11.2014

Promotor prof. zw. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

 • dr hab. Janusz Korol,prof US
 • dr hab. Grażyna Dehnel,prof UEP

mgr Agnieszka Murawska

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Ivanowa - struktura i uwarunkowania

Termin obrony: 19.06.2017  (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali C-140

Przewód doktorski został wszczęty 04.11.2013 r.

Promotor: dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Monika Mularska-Kucharek

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Kryczka - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Wojciech Misztal, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Małgorzata Jabłońska

Finansowe determinanty przedsiębiorczości w regionach przygranicznych Polski Wschodniej w konfrontacji z regionem łódzkim

Termin obrony: 21-09-2016, godz. 9:30, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Promotor: dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Gabriela Łukasik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Ewelina Sudra

Przejawy i uwarunkowania postaw przedsiębiorczych młodzieży wiejskiej na przykładzie województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego

Termin obrony: 17-10-2016, godz. 13:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski został wszczęty 24.11.2014 r.

Promotor: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Recenzenci:

 • dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

mgr Paulina Malaczewska

Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki

Termin obrony: 28-11-2016, godz. 10:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-140.

Przewód doktorski został wszczęty 30.06.2014 r.

Promotor: prof. dr hab. Władysław Milo

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Maciejewski -Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Malaga, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

mgr Anna Misztal

Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów  zachodniego pogranicza Polski

Termin obrony: 24-10-2016, godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-140.

Przewód doktorski został wszczęty 30.06.2014 r.

Promotor: dr hab. Marianna Greta, prof. UŁ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Leszek Jasiński - Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Sławomir Juszczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

mgr Barbara Wodecka

Wybrane aspekty i zastosowania modeli zdarzeń ekstremalnych. Estymacja modeli na podstawie teorii wartości rekordowych

Termin obrony: 20-02-2017, godz. 13:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski został wszczęty 21.09.2015 r. 

Promotor: dr hab. Antoni Dawidowicz, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Michał Stachura

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Pajor, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Natalia Szubska-Włodarczyk

Perspektywy rynku biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Przykład województwa łódzkiego

Termin obrony: 24-10-2016, godz. 10:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-140.

Przewód doktorski został wszczęty 12.05.2014 r.

Promotor: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

Recenzenci:

 • dr hab. Barbara Kryk, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Andrzej Graczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Krzysztof Janas

Zastosowanie metod statystycznych w procesach wyceny przedsiębiorstw

Termin obrony: 08-11-2016, godz. 10:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-140.

Przewód doktorski został wszczęty 21.09.2015 r. 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Domański

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Uniwersytet Szczeciński

mgr Ewa Kraska

Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)

Termin obrony: 20-12-2016, godz. 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, aula T-401.

Przewód doktorski został wszczęty 17.02.2014 r.

Promotor: dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Korenik - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Florian Kuźnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

mgr Radosław Dziuba

Integracja wybranych regionów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską - wykorzystanie doświadczeń Polski na przykładzie regionu łódzkiego

Termin obrony: 19-09-2016, godz. 11:30, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala C-140.

Promotor: prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Beata Wentura-Dudek

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego 

Termin obrony: 25-04-2016, godz. 11:15, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, aula T-401.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

mgr Dominika Sznajder

Przesłanki i bariery wykorzystania potencjału kompetencyjnego pracowników niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach (na przykładzie firm województwa łódzkiego)

Termin obrony: 21-03-2016, godz. 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, aula T-401.

Promotor: dr hab. Piotr Bohdziewicz, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Anna Rogozińska-Pawełczyk

Recenzenci:

 • dr hab. Zbigniew Antczak, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonimiczny w Krakowie

mgr Krzysztof Kujawski

Fundusze private equity/venture capital jako źródło finansowania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego

Termin obrony: 03-11-2015, godz. 9:30, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, aula T-401.

Promotor: prof. dr hab. Witold Orłowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marzenna Weresa - Szkła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Emilia Gosińska

Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną

Termin obrony: 07-12-2015, godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, aula C-140.

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Welfe

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Magdalena Osińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Marek Gruszczyński - Szkła Główna Handlowa w Warszawie

Aby wprowadzić lub zaktualizować dane w bazie, zainstaluj program SYNABAi uzupełnij zawarty w nim formularz.

Formularze aktualizacyjne można znaleźć na stronie: http://nauka-polska.pl/#/update?_k=7rcjud. Jednocześnie informujemy, że w nowym portalu Nauki Polskiej program SYNABA dostępny jest do pobrania w "aktualizacji profilu" > "formularze aktualizacji" – "prace badawcze SYNABA". Program można pobrać także ze strony: http://dl.po.opi.org.pl/7586/6c9bb9/synaba_setup (1).exe 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź