Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

Ustawy:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z dnia 26.10.2016 r. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1842)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017r., poz. 1789).

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 882)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1586)

Rozporządzenie MNiSzW z 19.01.2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r. (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 48)

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego:

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 32 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim, na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2011 r.

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 37 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UŁ z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułów profesorskich na Uniwersytecie Łódzkim + Załącznik do zarządzenia nr 37 Rektora UŁ z dnia 4.12.2012

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 161 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UŁ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim, na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2011 r.Załącznik do Zarządzenia 161 Rektora UŁ z dnia 28.09.2012

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.02.2017 r.  w sprawie: zasad obowiązujących w Uniwersytecie Łódzkim przy zawieraniu umów cywilno-prawnych

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.12.2014 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim. + Załącznik 1 do zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.12.2014 + Załącznik 2 do zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.12.2014 

 


Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź