Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Prezydent RP w dniu 09-05-2018r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
dr hab. Bogusławie Urbaniak.

Prezydent RP w dniu 02-04-2015r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
dr hab. Jerzemu Gajdce.

Prezydent RP w dniu 14-08-2014r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
dr hab. Monice Marcinkowskiej.

Prezydent RP w dniu 17-01-2013r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
dr hab. Krystynie Kietlińskiej.

Prezydent RP w dniu 03-07-2012r. nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych 
dr hab. Annie Matuchniak-Krasuskiej.

Prezydent RP w dniu 01-08-2011r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych 
dr hab. Janinie Godłów-Legiędź.

Prezydent RP w dniu 07-10-2010r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych 
dr hab. Stefanowi Krajewskiemu.

Prezydent RP w dniu 13-01-2009r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych 
dr hab. Walentynie Kwiatkowskiej.

Prezydent RP w dniu 13-01-2009r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych 
dr hab. Bożenie Mikołajczyk.

  1. Wniosek kierowany do Dziekana Wydziału z prośbą o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora z określeniem obszaru i dziedziny naukowej (w formie elektronicznej i w formie papierowej).
  2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanej na podstawie art. 21a ustawy (w formie elektronicznej i w formie papierowej).
  3. Autoreferat, w języku polskim i angelskim, przedstawiający:
  •  osiągnięcia naukowe,
  • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o 

       - zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,

      - otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora, 

      - sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich,  postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,

  • działalność popularyzującą naukę.

       4. Życiorys (CV).

       5. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem - 2 szt. (wzory dla pracowników UŁ i osób spoza UŁ dostępne poniżej).

       6. Ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru okreslonego w załączniku nr 2, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze - sześć egzemplarzy.

       7. Zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora (w przypadku osób spoza Wydziału).

       8. Wykaz złożonych dokumentów.

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisamymi na informatycznym nośniku danych.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź