Niedziela, 20 sierpnia 2017, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Kolejność czynności w postępowaniu habilitacyjnym

 Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

1)      posiada stopień doktora oraz

2)      osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną

 

Osiągnięcie może stanowić:

1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie (obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych)

2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

Kryteria samooceny Kandydata wszczynającego postępowanie habilitacyjne rekomendowane przez Komisję Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. (zał.1)

 

Habilitant :

1)      składa do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

2)       do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego:

 

a)       kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

b)       autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;

c)      wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej,

d)      informacje o:

l  osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

l  współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

l  odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

l  działalności popularyzującej naukę lub sztukę

l  o przebiegu procedury habilitacyjnej, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

l  w przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie

e)      kwestionariusz osobowy (zał. 7 i zał. 8)

 

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z podpisanymi przez habilitanta załącznikami zawiera: 1 egz. w formie papierowej wraz z kopiami w/w dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych. Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną.

3)  we wniosku habilitant wskazuje  jednostkę, która ma przeprowadzić postępowanie habilitacyjne. W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna wyznaczona przez Centralną Komisję.

Wzory:

l     wniosku habilitacyjnego (zał. 2)

l    oświadczeń (zał. 3)

l    autoreferatu (zał. 4)

l    wymogów co do formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (zał.5)

l    wykazu dorobku habilitacyjnego (zał. 6)

pochodzą ze strony internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:   http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html

 

Centralna Komisja w terminie  14 dni od otrzymania wniosku dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku

Datą wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.

Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

Centralna Komisja informuje RW wskazanej we wniosku habilitanta uprawnionej jednostki  o wszczęciu procedury powołania komisji habilitacyjnej i wnosi o wyznaczenie przez Radę trzech członków komisji.

Dziekan WES kieruje do RW sprawę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, o  podjęciu się którego Rada decyduje w drodze uchwały.

O wyniku głosowania RW, Dziekan WES informuje pisemnie Centralną Komisję.

W razie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez RW wskazanej we wniosku przez kandydata, Centralna Komisja wyznacza inną jednostkę organizacyjną, która przeprowadza postępowanie 

RW wyznacza w drodze uchwały trzech członków komisji habilitacyjnej - sekretarza, jednego recenzenta oraz jednego członka komisji. Centralna Komisja  wyznacza pozostałych czterech członków komisji  habilitacyjnej  (przewodniczącego, dwóch recenzentów, jednego członka) i powołuje pełny skład komisji - przekazując komisji habilitacyjnej uzyskane od habilitanta dokumenty za pośrednictwem Dziekana WES. W skład komisji habilitacyjnej nie może wejść osoba co do której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Dziekan WES zawiadamia wszystkich członków komisji habilitacyjnej o powołaniu w jej skład. Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES na polecenie Dziekana WES przesyła  członkom komisji habilitacyjnej dokumenty/materiały habilitacyjne, dostarczone przez habilitanta w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania habilitacyjnego. Wszyscy członkowie komisji otrzymują:

  1. kopię osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę habilitacji wraz ew. oświadczeniami współautorów;
  2. spis dorobku naukowego wraz danymi bibliometrycznymi oprócz tego xero 10 wybranych publikacji
  3. autoreferat uwzględniający osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne habilitanta;
  4. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora

wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisem habilitanta, muszą być sporządzone w formie papierowej i elektronicznej

Członkowie komisji habilitacyjnej wykonują czynności związane ze sporządzeniem opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,  działają na postawie umów o dzieło zawartych z UŁ reprezentowanym przez Dziekana WES.  Wzór umowy o dzieło obowiązujący na Uniwersytecie Łódzkim określa Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 62 Rektora UŁ z dnia 14.02.2017 r.  

Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż 6 osób oraz pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza

Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta.

Recenzenci będący członkami komisji habilitacyjnej dokonują oceny dorobku i aktywności naukowej habilitanta, stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). Recenzenci zawierają umowę o dzieło zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Łódzkim określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 62 Rektora UŁ z dnia 14.02.2017 r.

Recenzje powinni sporządzić w czasie nie dłuższym, niż 6 tygodni od dnia powołania Komisji. Recenzenci powinni w recenzji wskazać czy „osiągnięcie naukowe wykazuje znaczny wpływ autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej" oraz czy „habilitant wykazuje się istotną aktywnością naukową".

Wpływające do jednostki prowadzącej postępowanie recenzje, Centrum Nauki i Spraw Pracownika Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ przekazuje się do sekretarza Komisji, który rozsyła je ( 3 recenzje jednocześnie ) wszystkim członkom Komisji.

Komisja habilitacyjna ma prawo zażądać, za pośrednictwem Dziekana WES, udostępnienia komisji przez habilitanta rozprawy doktorskiej.

Posiedzenia komisji habilitacyjnej (w składzie min. 6-osobowym, w tym Przewodniczący i Sekretarz) zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. O liczbie odbytych posiedzeń komisji decyduje jej przewodniczący. Organizację posiedzeń komisji przewodniczący zleca sekretarzowi komisji (zał.9)

Wzory protokołów komisji habilitacyjnej, uchwały oraz uzasadnień są dostępne w  Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES.

Po przedstawieniu wszystkich  recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, głosowanie przeprowadza się w trybie tajnym.

W szczególnych przypadkach Komisja habilitacyjna może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych, gdy jej członkowie mają uzasadnione wątpliwości co do dokumentacji osiągnięć naukowych

Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada Radzie Wydziału tekst uchwały komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem, recenzje i protokół z posiedzenia komisji oraz wyniki głosowania przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza, Dziekanowi WES w celu podjęcia przez RW  uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odmowie jego nadania. Dziekan WES, w terminie nie dłuższym niż miesiąc, wyznacza termin posiedzenia RW, na którym omawiane będzie nadanie stopnia doktora habilitowanego lub odmowa jego nadania.

Dziekan WES przedstawia członkom RW projekt uchwały, jak i zapoznaje członków RW z wynikami głosowania komisji habilitacyjnej.

Członkowie komisji habilitacyjnej są zapraszani przez Dziekana WES na posiedzenie RW, na której ma być podjęta uchwała o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Nie mają oni prawa głosu.

Dziekan WES zarządza głosowanie członków RW nad uchwałą o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odmowie jego nadania.

Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Uchwała zapada bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są członkowie rady jednostki posiadający tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego

Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w terminie 14 dni Dziekan WES przekazuje Centralnej Komisji:

-  uchwałę RW w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego lub odmowy jego nadania ,

-  kopię uchwały komisji habilitacyjnej w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego lub odmowy jego nadania ,

-  recenzje złożone w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej

Na stronach internetowych jednostki Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES na polecenie Dziekana WES umieszcza się informacje o przebiegu procesu habilitacyjnego:

  1. wniosek,
  2. autoreferat,
  3. skład komisji,
  4. harmonogram prac
  5. uchwałę końcową wraz z uzasadnieniem.

Od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej jednostki prowadzącej postępowanie w terminie miesiąca od dnia doręczenia w/w uchwały wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli procedura habilitacyjna zakończy się niepowodzeniem, ponowny wniosek o habilitację będzie można złożyć po 3 latach; okres ten można skrócić do 1 roku, pod warunkiem znacznego zwiększenia w tym czasie dorobku naukowego. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Dr Monika Słupińska

Dr Justyna Wiktorowicz

Dr Anna Kacperczyk


Dr Grzegorz Bywalec

Dr Monika Mularska-Kucharek

Dr Magdalena Kalisiak-Mędelska

postępowanie zakończone

Dr Cezary Brzeziński

postępowanie zakończone

Dr Mariusz Sokołowicz

postępowanie zakończone

Dr Alicja Łaska-Formejster

postępowanie zakończone

Dr inż. Jacek Białek

postępowanie zakończone

Dr Dorota Pekasiewicz

postępowanie zakończone

Dr Rafał Wisła - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

postępowanie zakończone

Dr Jakub Kronenberg

postępowanie zakończone

Dr Leszek Kucharski

postępowanie zakończone

Dr Agnieszka Kurczewska

postępowanie zakończone

Dr Agnieszka Golczyńska-Grondas

postępowanie zakończone

Dr Piotr Chomczyński

postępowanie zakończone

Dr Paweł Baranowski

postępowanie zakończone

Dr Emilia Zimnica-Kuzioła

postępowanie zakończone

Dr Grzegorz Krzykowski - Uniwersytet Gdański

postępowanie zakończone

Dr Sebastian Sitarz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

postępowanie zakończone

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź