Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Kolejność czynności w postępowaniu habilitacyjnym


 Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

1)      posiada stopień doktora oraz

2)     osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

 

Osiągnięcie może stanowić:

1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie (obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych);

2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Kryteria samooceny kandydata wszczynającego postępowanie habilitacyjne rekomendowane przez Komisję Nauki WES UŁ (załącznik 1)

Habilitant :

1)      składa do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

2)      do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy dołączyć:

a)      kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,

b)   autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w formie papierowej
i elektronicznej, w języku polskim i angielskim,

c)      wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji,
w formie papierowej i elektronicznej,

d)      informacje o:

- osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

- współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

- odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,

- działalności popularyzującej naukę lub sztukę,

- przebiegu procedury habilitacyjnej, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

- w przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie,

e)      kwestionariusz osobowy dla pracownika UŁ (załącznik 7) lub  kwestionariusz osobowy dla osoby spoza UŁ (załącznik 8)

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami składa się do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w 1 egzemplarzu - w formie papierowej i w 2 egzemplarzach - w formie elektronicznej. Wersja papierowa wniosku musi być tożsama
z wersją elektroniczną. Należy pamiętać, aby każdy dokument i załącznik był podpisany.

3)  we wniosku habilitant wskazuje  jednostkę, która ma przeprowadzić postępowanie habilitacyjne. W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna wyznaczona przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Wzory:

- wniosku habilitacyjnego (załącznik 2)

- oświadczeń (załącznik 3)

- autoreferatu (załącznik 4)

- wymogów co do formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (załącznik 5)

- wykazu dorobku habilitacyjnego (załącznik 6)

pochodzą ze strony internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:   http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w terminie  14 dni od otrzymania wniosku dokonuje oceny formalnej wniosku.
W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku.

Datą wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje radę wydziału uprawnionej jednostki  o wszczęciu procedury powołania komisji habilitacyjnej i wnosi o wyznaczenie przez radę trzech członków komisji.

Dziekan WES UŁ kieruje do Rady Wydziału sprawę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, o  podjęciu się którego rada decyduje w drodze uchwały. O wyniku głosowania Rady Wydziału, Dziekan WES UŁ informuje pisemnie Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

W razie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Wydziału wskazaną we wniosku przez kandydata, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wyznacza inną jednostkę organizacyjną, która przeprowadza postępowanie. 

Rada Wydziału wyznacza w drodze uchwały trzech członków komisji habilitacyjnej - sekretarza, jednego recenzenta oraz jednego członka komisji. Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wyznacza pozostałych czterech członków komisji  habilitacyjnej  (przewodniczącego, dwóch recenzentów, jednego członka) i powołuje pełny skład komisji - przekazując komisji habilitacyjnej uzyskane od habilitanta dokumenty za pośrednictwem Dziekana WES UŁ. W skład komisji habilitacyjnej nie może wejść osoba co do której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Dziekan WES UŁ zawiadamia wszystkich członków komisji habilitacyjnej o powołaniu w jej skład. Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ na polecenie Dziekana WES UŁ przesyła  członkom komisji habilitacyjnej dokumenty/materiały habilitacyjne, dostarczone przez habilitanta w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania habilitacyjnego. Wszyscy członkowie komisji otrzymują:

  1. egzemplarz osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę habilitacji wraz z ew. oświadczeniami współautorów,
  2. spis dorobku naukowego wraz z danymi bibliometrycznymi oprócz tego ksero wybranych, najważniejszych publikacji,
  3. autoreferat uwzględniający osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne habilitanta,
  4. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.

Członkowie komisji habilitacyjnej wykonują czynności związane ze sporządzeniem opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,  działając na postawie umów o dzieło zawartych z UŁ reprezentowanym przez Dziekana WES UŁ.  Wzór umowy o dzieło obowiązujący na Uniwersytecie Łódzkim określa załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 62 Rektora UŁ z dnia 14.02.2017r.  

Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż 6 osób oraz pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza.

Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta.

Recenzenci będący członkami komisji habilitacyjnej dokonują oceny dorobku i aktywności naukowej habilitanta, stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). Recenzenci zawierają umowę o dzieło zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Łódzkim określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 62 Rektora UŁ z dnia 14.02.2017r.

Recenzje powinny zostać sporządzone w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji. Recenzenci powinni w recenzji wskazać czy „osiągnięcie naukowe wykazuje znaczny wpływ autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej" oraz czy „habilitant wykazuje się istotną aktywnością naukową".

Wpływające do jednostki prowadzącej postępowanie recenzje, Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ przekazuje do wiadomości habilitanta, a także do sekretarza komisji habilitacyjnej. Sekretarz rozsyła 3 recenzje jednocześnie wszystkim członkom komisji.

Komisja habilitacyjna ma prawo zażądać, za pośrednictwem Dziekana WES UŁ, udostępnienia przez habilitanta rozprawy doktorskiej.

Posiedzenia komisji habilitacyjnej (w składzie min. 6-osobowym, w tym przewodniczący i sekretarz) zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. O liczbie odbytych posiedzeń komisji decyduje jej przewodniczący. Organizację posiedzeń komisji przewodniczący zleca sekretarzowi komisji (załącznik 9).

Wzory: protokołu komisji habilitacyjnej, uchwały oraz uzasadnień są dostępne w  Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ.

Po przedstawieniu wszystkich  recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem, członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, głosowanie przeprowadza się w trybie tajnym.

W szczególnych przypadkach komisja habilitacyjna może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych, gdy jej członkowie mają uzasadnione wątpliwości co do dokumentacji osiągnięć naukowych kandydata.

Przewodniczący komisji habilitacyjnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada Radzie Wydziału tekst uchwały komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem, recenzje, protokół z posiedzenia komisji oraz wyniki głosowania w celu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odmowie jego nadania. Dziekan WES UŁ, w terminie nie dłuższym niż miesiąc, wyznacza termin posiedzenia Rady Wydziału, na którym omawiane będzie nadanie stopnia doktora habilitowanego lub odmowa jego nadania.

Dziekan WES UŁ przedstawia członkom Rady Wydziału projekt uchwały oraz wyniki głosowania komisji habilitacyjnej.

Członkowie komisji habilitacyjnej są zapraszani przez Dziekana WES UŁ na posiedzenie Rady Wydziału, na której ma być podjęta uchwała o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Dziekan WES UŁ zarządza głosowanie członków Rady Wydziału nad uchwałą o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odmowie jego nadania. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Uchwała zapada bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są członkowie rady jednostki posiadający tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego.

Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w terminie 14 dni Dziekan WES UŁ przekazuje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

-  uchwałę Rady Wydziału w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego lub odmowy jego nadania,

-  kopię uchwały komisji habilitacyjnej w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego lub odmowy jego nadania,

-  recenzje złożone w postępowaniu habilitacyjnym.

Na stronie internetowej wydziału Centrum Nauki i Spraw Pracownika WES UŁ na polecenie Dziekana WES UŁ umieszcza informacje o przebiegu procesu habilitacyjnego, na które składają się:

  1. wniosek,
  2. autoreferat,
  3. skład komisji,
  4. harmonogram prac,
  5. uchwałę końcową wraz z uzasadnieniem.

Od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady WES UŁ  w terminie miesiąca od dnia doręczenia w/w uchwały wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli procedura habilitacyjna zakończy się niepowodzeniem, ponowny wniosek o habilitację można złożyć po 3 latach; okres ten można skrócić do 1 roku, pod warunkiem znacznego zwiększenia w tym czasie dorobku naukowego. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

dr Izabela Desperak

dr Anetta Kuna-Marszałek

dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

dr Łukasz Arendt

dr Cecylia Sadowska-Snarska

postępowanie odwoławcze-zakończone

dr Jakub Niedbalski

postępowanie zakończone

dr Aneta Krzewińska

postępowanie zakończone

Dr Urszula Motowidlak

postępowanie zakończone

Dr Monika Słupińska

postępowanie zakończone

Dr Justyna Wiktorowicz

postępowanie zakończone

Dr Anna Kacperczyk

postępowanie zakończone

Dr Grzegorz Bywalec

postępowanie zakończone

Dr Monika Mularska-Kucharek

postępowanie zakończone

Dr Magdalena Kalisiak-Mędelska

postępowanie zakończone

Dr Cezary Brzeziński

postępowanie zakończone

Dr Mariusz Sokołowicz

postępowanie zakończone

Dr Alicja Łaska-Formejster

postępowanie zakończone

Dr inż. Jacek Białek

postępowanie zakończone

Dr Dorota Pekasiewicz

postępowanie zakończone

Dr Rafał Wisła - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

postępowanie zakończone

Dr Jakub Kronenberg

postępowanie zakończone

Dr Leszek Kucharski

postępowanie zakończone

Dr Agnieszka Kurczewska

postępowanie zakończone

Dr Agnieszka Golczyńska-Grondas

postępowanie zakończone

Dr Piotr Chomczyński

postępowanie zakończone

Dr Paweł Baranowski

postępowanie zakończone

Dr Emilia Zimnica-Kuzioła

postępowanie zakończone

Dr Grzegorz Krzykowski - Uniwersytet Gdański

postępowanie zakończone

Dr Sebastian Sitarz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

postępowanie zakończone

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź