Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONSORCJA

Konsorcjum naukowe KADJ Konsorcjum Naukowe "Innowacje i inwestycje społeczne - Odpowiedzi na wyzwania i problemy społeczne"Konsorcjum Naukowe „Analiza Dyskursu”

Konsorcjum naukowe KADJ (Komputerowa analiza danych jakościowych) powstało z inicjatywy przedstawicieli trzech ośrodków akademickich: Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii UŁ a koordynatorem Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzkiego.

Konsorcjum naukowe KADJ (Komputerowa analiza danych jakościowych) powstało w celu zwiększenia integracji i wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego w zakresie prowadzenia i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu komputerowej analizy danych jakościowych, służących rozwojowi naukowemu, badawczemu i dydaktycznemu poszczególnych jego członków jak i wszystkich osób oraz instytucji zainteresowanych działalnością podejmowaną w ramach Konsorcjum.

Reprezentantami poszczególnych ośrodków wchodzących w skład Konsorcjum są:
ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego - dr Jakub Niedbalski 
ze strony Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego -  dr Grzegorz Bryda
ze strony Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego - dr Maciej Brosz

Więcej informacji na temat konsorcjum można uzyskać na stronie

Konsorcjum zostało powołane 01.02.2014 przez cztery jednostki organizacyjne: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Fundację Instytut Inicjatyw Społecznych w Łodzi. Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), a jego Koordynatorem – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Konsorcjum naukowe zostało powołane w celu zwiększenia integracji i wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego w zakresie wspólnych badań naukowych, służących wyzwaniom rozwoju społeczno-gospodarczych dziedzin życia w Polsce i na świecie.

Podstawowym zadaniem Konsorcjum jest współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych mających na celu rozpoznanie problemów społecznych i doskonalenia metod badań. W szczególności:

  1. Realizacja, promocja oraz koordynacja wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem doświadczenia Członków Konsorcjum;
  2. Występowanie z wnioskami o finansowanie/dofinansowanie na prowadzenie wspólnych projektów;
  3. Wzajemna wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum;
  4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych.

Członkowie Konsorcjum poprzez wspólną pracę przyczyniają się do wzmocnienia potencjału naukowego i badawczego reprezentowanych przez siebie ośrodków i jednostek organizacyjnych, ale również całego Konsorcjum jako lidera badań i analiz w zakresie identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania współczesnych problemów społecznych. Intensyfikacja wspólnie podejmowanych działań stanowi bowiem odpowiedź na wyzwania współczesności w obliczu zglobalizowanych przemian społeczno-ekonomicznych, demograficznych, technologicznych, politycznych, kulturowych, a przede wszystkim realizuje mandat społeczny do przyjęcia naukowej roli w wyjaśnianiu jak współczesne problemy społeczne powstają, jakie rodzą konsekwencje, ale również jak mogą być rozwiązywane, a ich skutki łagodzone.

Konsorcjum obejmuje 18 jednostek organizacyjnych jedenastu wiodących ośrodków akademickich w kraju: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Członkiem Konsorcjum jest także Wydawnictwo Akademickie Sedno w Warszawie. Niezbędne formalności dopełnione zostały w lutym 2012 roku i od tego momentu Konsorcjum może podejmować wspólne inicjatywy.

Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, a jego koordynatorem – Uniwersytet Łódzki. Na Uniwersytecie Łódzkim cele Konsorcjum realizują trzy jednostki: Instytut Socjologii (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Filologiczny) i Katedra Pedagogiki Społecznej (Wydział Nauk o Wychowaniu).

Celem Konsorcjum jest intensyfikacja współpracy między różnymi ośrodkami badawczymi w Polsce oraz między różnymi dyscyplinami, zajmującymi się dyskursem. Dyskurs jest kategorią, która w ostatnich latach zyskała wyraźnie na znaczeniu w naukach społecznych i humanistycznych, co wiąże się z następstwami zwrotu językowego w naukach społecznych, popularnością konstruktywizmu, a także przemianami społeczno-gospodarczymi, w tym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, wzrostem znaczenia sfery usług oraz rewolucją internetową i cyfrową. Język to także narzędzie władzy. Dyskurs publiczny służy reprodukowaniu społecznego porządku, ale może też prowadzić do zjawisk skrajnych, jak rasizm czy ludobójstwo. Wielowątkowa analiza uwzględniająca wszystkie wymiary dyskursu służy rozwojowi teorii i wspiera praktykę społeczną. Interdyscyplinarna – a w planach transdyscyplinarna – współpraca służy wypracowaniu wspólnych pojęć i definicji, zweryfikowaniu przydatności metod i technik badawczych oraz pogłębieniu diagnozy różnorodnych zjawisk społecznych. Konsorcjum ma wzmocnić potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny jednostek organizacyjnych w zakresie wspólnych badań naukowych i przedsięwzięć.

Podstawowe zadania konsorcjum to:

  1. Promocja i koordynacja wspólnych projektów badawczych;
  2. Występowanie z wnioskami o dotacje na prowadzenie wspólnych projektów;
  3. Wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum;
  4. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych.

Członkowie Konsorcjum współpracowali na długo przed powołaniem Konsorcjum, tworząc interdyscyplinarne środowisko naukowe. Od roku 2009 (dwa razy w roku) odbywają się ogólnopolskie Warsztaty Analizy Dyskursu, z których dwa zorganizował Zakład Badań Komunikacji Społecznej (ZBKS IS UŁ). Korzystając z inspiracji i życzliwego wsparcia władz dziekańskich Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Zakład Badań Komunikacji Społecznej był także inicjatorem powołania Konsorcjum.

Pracownicy i doktoranci IS UŁ zainteresowani zaangażowaniem się w prace Konsorcjum proszeni są o kontakt z prof. UŁ dr hab. Markiem Czyżewskim, przewodniczącym Rady Konsorcjum (marek_czyzewski@uni.lodz.pl)

Strona konsorcjum: www.analizadyskursu.pl

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź