Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr
KsiążkiArtykuły

Książka Ryzyko akcji notowanych na GPW autorstwa Prof. dr hab. Wiesława Dębskiego, dr Ewy Feder-Sempach i Szymona Wójcika porusza tematykę ryzyka inwestycyjnego oraz możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga poświęcona jest ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.

W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.

Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Publikacja Zatrudnianie w podmiotach leczniczych dr hab. Doroty Karkowskiej i dr n. med. Tomasza Adama Karkowskiego porusza tematykę szczególnych uwarunkowań zatrudniania w podmiotach leczniczych. Jest ona spojrzeniem na podmioty lecznicze jako miejsca świadczenia pracy przez osoby wykonujące zarówno zawody medyczne, jak i niemedyczne.

W publikacji zawarto odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- jakie są możliwe formy zatrudniania pracowników podmiotów medycznych;
- jakie elementy powinna zawierać poprawnie przygotowana umowa z pracownikiem – z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu leczniczego;
- jakie przepisy prawa maja wpływ na konstrukcje zapisów umów z pracownikami
podmiotów leczniczych;
- jakie ryzyko jest związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych;
- jaki jest zakres ochrony socjalnej osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Książka przeznaczona jest dla menedżerów oraz pracowników działów kadr sektora ochrony zdrowia – zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Publikacja „Ekonomiczny wymiar nieruchomości” stanowi kompleksowe dzieło poświęcone tematyce nieruchomości ze szczególnym uwypukleniem wymiaru ekonomicznego.
W nocie wydawniczej rekomendowanego podręcznika pt. „Ekonomiczny wymiar nieruchomości” podkreślono, że książka prof. dr hab. Ewy Kucharskiej - Stasiak jest napisana głównie z myślą o studentach studiujących na specjalnościach i kierunkach związanych z tematyką nieruchomości jako pomoc dydaktyczna do wykładów i ćwiczeń m.in. z ekonomiki  nieruchomości, rynku nieruchomości, zarządzania inwestycjami i nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestowania w nieruchomości. Autorska koncepcja książki pt. "Ekonomiczny wymiar nieruchomości" obejmuje piętnaście rozdziałów i dotyczy sześciu głównych, ściśle z sobą powiązanych wątków tematycznych, a mianowicie: nieruchomości; rynku nieruchomości; wartości nieruchomości; decyzji  finansowych, inwestycyjnych i rozwojowych; zarządzania nieruchomościami; źródeł i kierunków zmian, jakim podlega rynek nieruchomości.
Konstrukcja i układ treści książki odpowiadają hierarchii zagadnień wchodzących w skład podjętej tematyki i korespondują z programami nauczania wspomnianych wcześniej przedmiotów dotyczących nieruchomości i rynku nieruchomości prowadzonych na studiach. Monografia od momentu ukazania się jej na rynku wydawniczym weszła już do kanonu obowiązkowych lektur nie tylko studentów oraz kadry naukowej jako wartościowa pomoc dydaktyczna, ale także jako istotna pozycja dla wielu innych środowisk naukowych i zawodowych. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Ewy Siemińskiej

Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi pod red. Iwony Doroty Czechowskiej
Etyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej - świadczeniobiorca (osoba indywidualna).
Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi. Link do książki

W 2016 roku ukazały się dwie książki napisane przez pracowników Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych w ramach realizacji projektu: Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia sfinansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni, numer projektu: FSS/2014/HEI/W/0115. Obie książki zostały opublikowane w wolnym dostępie:
Ewa Rokicka i Wojciech Woźniak, W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty
Marta Petelewicz i Tomasz Drabowicz, Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja

Krzysztof T. Konecki, Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.
This book interprets the social significance of yoga in a world that emphasizes corporeality and the body. Immersing himself in the social world of hatha yoga participants, from an urban studio to a mountain retreat, the author`s personal experience with positions and techniques, group meditation, and joint mantra is juxtaposed against interviews, photographs, video recordings on the social meaning of yoga, and philosophical analyses of where the physical and spiritual meet. This book`s use of empirical qualitative research and participant observation allows for close analysis, even outright experiencing of the participants` world. Contents

Krzysztof T. Konecki, Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Książka poświęcona jest analizie i badaniu emocji w życiu publicznym i polityce. Pokazano w niej, jak zachowania polityków oraz emocjonalne i wizualne czynniki obecne w relacjach medialnych na ich temat wpływają na sposób przedstawiania dyskursu politycznego. Publikacja skierowana jest zarówno do dziennikarzy, jak i do polityków, którym dostarczy wskazówek na temat kształtowania wizerunku i autoprezentacji. Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu będzie także cennym źródłem wiedzy dla wykładowców i studentów politologii, psychologii i socjologii oraz wszystkich uważnych obserwatorów polskiego życia politycznego. Więcej informacji.

Tomasz Adam Karkowski, Karol Korczak, Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT). Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacji, pozwalają na sprawniejsze ich przetwarzanie, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji. Więcej informacji

Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Opracowanie skupia się na przebiegu późniejszej fazy życia - starości i okresu bezpośrednio starość poprzedzającego. Wszystkie zamieszczone w niniejszym tomie autorskie opracowania łączy chęć określenia tych elementów życia społecznego, które zagrażają jak najdłuższemu utrzymaniu aktywności przez osoby starsze lub znajdujące się na przedpolu starości. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne uwarunkowania polskiej starości i aktywności ludzi starych - prawne, instytucjonalne, społeczne. Opracowania te stanowią kontynuację prowadzonych przez Zespół do spraw Osób Starszych - powołaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich grupę ekspercką - badań, których wyniki zostały opublikowane w roku 2008. Konieczność stałego monitoringu zagrożeń, przed jakimi stoją osoby starsze, zachęciła Zespół do przy­gotowania rozszerzonej i zaktualizowanej analizy sytuacji osób starszych w Polsce, analizy uwzględniającej również i niebadane we wcześniejszej wersji raportu obszary życia indywi­dualnego i społecznego.

Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów Wzrastająca znajomość zachodzących, a zwłaszcza nadchodzących przemian ludnościowych przyczynia się do coraz częstszego pojawiania się w publicznych debatach wątków odnoszących się do reformowania systemu emerytalnego czy budowania systemu zachęt do jak najpóźniejszego wychodzenia z rynku pracy Przesłanki stojące za rozpoczęciem takiej debaty mają jednak przede wszystkim doraźny i czysto utylitarny charakter, mowa bowiem o ograniczaniu dzisiejszego defi­cytu budżetowego, zmniejszaniu dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecz­nych, próbie oddziaływania na poziom długu publicznego. Tymczasem na marginesie zostawia się kwestię kluczową z perspektywy długiego okresu - na ile utrzymanie obowiązujących w danej chwili zasad redystrybucji zasobów pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, w sytuacji zachodzących przemian ludnościowych, zakłóca sprawiedliwość międzypokoleniową.

Niniejszy tom zawiera trzynaście opracowań autorskich, w większości koncentrujących się na solidarności międzypokoleniowej w warunkach sta­rzenia się ludności, a tym samym na zasadach i działaniach, które umożliwiają bezpieczne trwanie naszej cywilizacji w długim okresie.

Prezentowane w niniejszym tomie opracowania łączy chęć podjęcia próby opisu tego, jak we współczesnej Polsce wyglądają w rodzinie relacje, więź, solidarność i umowy międzypokoleniowe. Jest to zatem jedna z pier­wszych prób naukowego spojrzenia na zagadnienia międzypokoleniowości w polskich rodzinach. Ewidentne zaś „skrzywienie gerontologiczne" tj. uwypuklenie relacji intergeneracyjnych prezentowanych z perspektywy starszego pokolenia, jest jedynie wynikiem świadomości znaczenia relacji międzypokoleniowych w rodzinie dla jakości życia seniorów w środo­wisku badaczy zajmujących się problemami osób starszych, starzenia się i starości.

Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. Spis treści

Recenzowaną monografię należy uznać za bardzo interesującą pozycję, która w istotny sposób wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Do jej zalet należy niewątpliwie zaliczyć: trafność, aktualność, wieloaspektowość oraz rangę podjętej problematyki, a także wynikające z niej wartości aplikacyjne dla praktyki samorządowej. Z pełnym przekonaniem monografię Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (…) można rekomendować nie tylko środowisku naukowemu specjalizującemu się w problematyce rozwoju regionalnego, ale także praktykom zajmującym się na co dzień zarządzaniem regionem, jak również studentom, którzy doskonalą swoją wiedzę w zakresie problematyki regionalnej.

Z recenzji wydawniczej Profesor Marzeny Piotrowskiej-Trybull

Tomasz Adam Karkowski, Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Celem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, minimalizację „błędów niemedycznych” i uzyskanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń zdrowotnych. Opracowanie ukazuje także problemy wynikające z implementacji przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych przez szpitale, oraz na praktykę funkcjonowania opieki zdrowotnej.
„Mocną stroną tej monografii jest prezentacja uwarunkowań prawnych, administracyjnych i technicznych funkcjonowania szpitali w obecnym systemie zdrowotnym w Polsce. Komunikatywny język opracowania oraz łatwa w odbiorze interpretacja wielu ustaw i rozporządzeń umożliwia czytelnikowi zrozumienie złożoności problemów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez szpitale.

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka (fragment recenzji)

Grotowska-Leder Jolanta, Rokicka Ewa (red.) (2015), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Walorem recenzowanej monografii jest aktualność podjętej problematyki (...) oraz wysoki poziom naukowy zaprezentowanych w książce analiz. Uznanie budzi logiczna sekwencja rozważań, wyraźny podział na części, interesująca treść poszczególnych tekstów. Atutem recenzowanej książki jest prezentacja szerokiego spektrum zróżnicowanych problemów społecznych występujących we współczesnej Polsce oraz przed­ stawienie przemian, jakie się dokonują w wielu dziedzinach życia zarówno tradycyjnie poddawanych eksploracji badawczej, np. bezrobocie czy ubóstwo, jak i relatywnie nowych obszarów życia społecznego, np. przekształcenia w sferze zachowań sportowych współczesnych Polaków.

 Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Zielińskiej
Uniwersytet  Zielonogórski

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów. 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź