Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr
KsiążkiArtykuły

Publikacja Zatrudnianie w podmiotach leczniczych dr hab. Doroty Karkowskiej i dr n. med. Tomasza Adama Karkowskiego porusza tematykę szczególnych uwarunkowań zatrudniania w podmiotach leczniczych. Jest ona spojrzeniem na podmioty lecznicze jako miejsca świadczenia pracy przez osoby wykonujące zarówno zawody medyczne, jak i niemedyczne.

W publikacji zawarto odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• jakie są możliwe formy zatrudniania pracowników podmiotów medycznych;

• jakie elementy powinna zawierać poprawnie przygotowana umowa z pracownikiem – z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu leczniczego;

• jakie przepisy prawa maja wpływ na konstrukcje zapisów umów z pracownikami
podmiotów leczniczych;

• jakie ryzyko jest związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych;

• jaki jest zakres ochrony socjalnej osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Książka przeznaczona jest dla menedżerów oraz pracowników działów kadr sektora ochrony zdrowia – zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Publikacja „Ekonomiczny wymiar nieruchomości” stanowi kompleksowe dzieło poświęcone tematyce nieruchomości ze szczególnym uwypukleniem wymiaru ekonomicznego.
W nocie wydawniczej rekomendowanego podręcznika pt. „Ekonomiczny wymiar nieruchomości” podkreślono, że książka prof. dr hab. Ewy Kucharskiej - Stasiak jest napisana głównie z myślą o studentach studiujących na specjalnościach i kierunkach związanych z tematyką nieruchomości jako pomoc dydaktyczna do wykładów i ćwiczeń m.in. z ekonomiki  nieruchomości, rynku nieruchomości, zarządzania inwestycjami i nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz inwestowania w nieruchomości. Autorska koncepcja książki pt. "Ekonomiczny wymiar nieruchomości" obejmuje piętnaście rozdziałów i dotyczy sześciu głównych, ściśle z sobą powiązanych wątków tematycznych, a mianowicie: nieruchomości; rynku nieruchomości; wartości nieruchomości; decyzji  finansowych, inwestycyjnych i rozwojowych; zarządzania nieruchomościami; źródeł i kierunków zmian, jakim podlega rynek nieruchomości.
Konstrukcja i układ treści książki odpowiadają hierarchii zagadnień wchodzących w skład podjętej tematyki i korespondują z programami nauczania wspomnianych wcześniej przedmiotów dotyczących nieruchomości i rynku nieruchomości prowadzonych na studiach. Monografia od momentu ukazania się jej na rynku wydawniczym weszła już do kanonu obowiązkowych lektur nie tylko studentów oraz kadry naukowej jako wartościowa pomoc dydaktyczna, ale także jako istotna pozycja dla wielu innych środowisk naukowych i zawodowych. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Ewy Siemińskiej

Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi pod red. Iwony Doroty Czechowskiej
Etyczny kontekst działania nabiera coraz większego znaczenia w teorii i praktyce finansów. W publikacji podjęto więc próbę przedstawienia niezwykle ważnych aspektów etycznego wymiaru funkcjonowania różnych podmiotów życia gospodarczego, będących w relacjach z gospodarstwami domowymi. Impulsem do przygotowania książki była też analiza literatury przedmiotu, w której wykazano, że o ile powstaje coraz więcej pojedynczych artykułów na temat etyki w finansach, o tyle stosunkowo nieliczne publikacje są w całości poświęcone tej problematyce. W rozdziałach niniejszej monografii, opisujących przestrzeń etyczną powiązaną z procesami finansowymi, przyjęto perspektywę poznawczą, wyprowadzoną z teorii etyki biznesu, relacji świadczeniodawca usługi finansowej - świadczeniobiorca (osoba indywidualna).
Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, m.in. do studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat etyki procesów finansowych, a także do członków gospodarstw domowych, którzy mając świadomość etycznych problemów w relacjach z instytucjami, będą mogli lepiej zarządzać finansami osobistymi. Link do książki

W 2016 roku ukazały się dwie książki napisane przez pracowników Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych w ramach realizacji projektu: Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia sfinansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni, numer projektu: FSS/2014/HEI/W/0115. Obie książki zostały opublikowane w wolnym dostępie:
Ewa Rokicka i Wojciech Woźniak, W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty
Marta Petelewicz i Tomasz Drabowicz, Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja

Krzysztof T. Konecki, Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychological Phenomenon, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.
This book interprets the social significance of yoga in a world that emphasizes corporeality and the body. Immersing himself in the social world of hatha yoga participants, from an urban studio to a mountain retreat, the author`s personal experience with positions and techniques, group meditation, and joint mantra is juxtaposed against interviews, photographs, video recordings on the social meaning of yoga, and philosophical analyses of where the physical and spiritual meet. This book`s use of empirical qualitative research and participant observation allows for close analysis, even outright experiencing of the participants` world. Contents

Krzysztof T. Konecki, Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Książka poświęcona jest analizie i badaniu emocji w życiu publicznym i polityce. Pokazano w niej, jak zachowania polityków oraz emocjonalne i wizualne czynniki obecne w relacjach medialnych na ich temat wpływają na sposób przedstawiania dyskursu politycznego. Publikacja skierowana jest zarówno do dziennikarzy, jak i do polityków, którym dostarczy wskazówek na temat kształtowania wizerunku i autoprezentacji. Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu będzie także cennym źródłem wiedzy dla wykładowców i studentów politologii, psychologii i socjologii oraz wszystkich uważnych obserwatorów polskiego życia politycznego. Więcej informacji.

Tomasz Adam Karkowski, Karol Korczak, Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
W publikacji omówiono problematykę zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT). Rozwiązania ICT są bardzo ważnym elementem współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, ułatwiają dostęp do informacji, pozwalają na sprawniejsze ich przetwarzanie, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji. Więcej informacji

Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Książka dostępna w następujących miejscach:

Więcej informacji

Folia Sociologica 50
Jolanta Grotowska-Leder (red.), Nowe niepokojące zjawiska społeczne, WUŁ 2014
wersja pierwotna: elektroniczna
Folia Sociologica 50 - pełne teksty w Repozytorium UŁ

Folia Sociologica 49
Agnieszka Golczyńska-Grondas, Marcjanna Nóżka (red.), Wykluczenie i marginalizacja dzieci i młodzieży - wyzwanie czy klęska społeczeństwa obywatelskiego, WUŁ 2014
wersja pierwotna: elektroniczna
Folia Sociologica 49 - pełne teksty w Repozytorium UŁ

Opracowanie skupia się na przebiegu późniejszej fazy życia - starości i okresu bezpośrednio starość poprzedzającego. Wszystkie zamieszczone w niniejszym tomie autorskie opracowania łączy chęć określenia tych elementów życia społecznego, które zagrażają jak najdłuższemu utrzymaniu aktywności przez osoby starsze lub znajdujące się na przedpolu starości. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne uwarunkowania polskiej starości i aktywności ludzi starych - prawne, instytucjonalne, społeczne. Opracowania te stanowią kontynuację prowadzonych przez Zespół do spraw Osób Starszych - powołaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich grupę ekspercką - badań, których wyniki zostały opublikowane w roku 2008. Konieczność stałego monitoringu zagrożeń, przed jakimi stoją osoby starsze, zachęciła Zespół do przy­gotowania rozszerzonej i zaktualizowanej analizy sytuacji osób starszych w Polsce, analizy uwzględniającej również i niebadane we wcześniejszej wersji raportu obszary życia indywi­dualnego i społecznego.

Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów Wzrastająca znajomość zachodzących, a zwłaszcza nadchodzących przemian ludnościowych przyczynia się do coraz częstszego pojawiania się w publicznych debatach wątków odnoszących się do reformowania systemu emerytalnego czy budowania systemu zachęt do jak najpóźniejszego wychodzenia z rynku pracy Przesłanki stojące za rozpoczęciem takiej debaty mają jednak przede wszystkim doraźny i czysto utylitarny charakter, mowa bowiem o ograniczaniu dzisiejszego defi­cytu budżetowego, zmniejszaniu dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecz­nych, próbie oddziaływania na poziom długu publicznego. Tymczasem na marginesie zostawia się kwestię kluczową z perspektywy długiego okresu - na ile utrzymanie obowiązujących w danej chwili zasad redystrybucji zasobów pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, w sytuacji zachodzących przemian ludnościowych, zakłóca sprawiedliwość międzypokoleniową.

Niniejszy tom zawiera trzynaście opracowań autorskich, w większości koncentrujących się na solidarności międzypokoleniowej w warunkach sta­rzenia się ludności, a tym samym na zasadach i działaniach, które umożliwiają bezpieczne trwanie naszej cywilizacji w długim okresie.

Prezentowane w niniejszym tomie opracowania łączy chęć podjęcia próby opisu tego, jak we współczesnej Polsce wyglądają w rodzinie relacje, więź, solidarność i umowy międzypokoleniowe. Jest to zatem jedna z pier­wszych prób naukowego spojrzenia na zagadnienia międzypokoleniowości w polskich rodzinach. Ewidentne zaś „skrzywienie gerontologiczne" tj. uwypuklenie relacji intergeneracyjnych prezentowanych z perspektywy starszego pokolenia, jest jedynie wynikiem świadomości znaczenia relacji międzypokoleniowych w rodzinie dla jakości życia seniorów w środo­wisku badaczy zajmujących się problemami osób starszych, starzenia się i starości.

Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. Spis treści

Recenzowaną monografię należy uznać za bardzo interesującą pozycję, która w istotny sposób wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Do jej zalet należy niewątpliwie zaliczyć: trafność, aktualność, wieloaspektowość oraz rangę podjętej problematyki, a także wynikające z niej wartości aplikacyjne dla praktyki samorządowej. Z pełnym przekonaniem monografię Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (…) można rekomendować nie tylko środowisku naukowemu specjalizującemu się w problematyce rozwoju regionalnego, ale także praktykom zajmującym się na co dzień zarządzaniem regionem, jak również studentom, którzy doskonalą swoją wiedzę w zakresie problematyki regionalnej.

Z recenzji wydawniczej Profesor Marzeny Piotrowskiej-Trybull

Tomasz Adam Karkowski, Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Celem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, minimalizację „błędów niemedycznych” i uzyskanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń zdrowotnych. Opracowanie ukazuje także problemy wynikające z implementacji przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych przez szpitale, oraz na praktykę funkcjonowania opieki zdrowotnej.
„Mocną stroną tej monografii jest prezentacja uwarunkowań prawnych, administracyjnych i technicznych funkcjonowania szpitali w obecnym systemie zdrowotnym w Polsce. Komunikatywny język opracowania oraz łatwa w odbiorze interpretacja wielu ustaw i rozporządzeń umożliwia czytelnikowi zrozumienie złożoności problemów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez szpitale.

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka (fragment recenzji)

Grotowska-Leder Jolanta, Rokicka Ewa (red.) (2015), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Walorem recenzowanej monografii jest aktualność podjętej problematyki (...) oraz wysoki poziom naukowy zaprezentowanych w książce analiz. Uznanie budzi logiczna sekwencja rozważań, wyraźny podział na części, interesująca treść poszczególnych tekstów. Atutem recenzowanej książki jest prezentacja szerokiego spektrum zróżnicowanych problemów społecznych występujących we współczesnej Polsce oraz przed­ stawienie przemian, jakie się dokonują w wielu dziedzinach życia zarówno tradycyjnie poddawanych eksploracji badawczej, np. bezrobocie czy ubóstwo, jak i relatywnie nowych obszarów życia społecznego, np. przekształcenia w sferze zachowań sportowych współczesnych Polaków.

 Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Zielińskiej
Uniwersytet  Zielonogórski

Marek Czyżewski, Karol Franczak, Magdalena Nowicka, Jerzy Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Wydawnictwo Sedno, Warszawa 2014

Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy zawiera czternaście rozpraw analizujących różne formy debaty publicznej inicjowane i prowadzone przez przedstawicieli elit symbolicznych, tj.  ekspertów, publicystów, dziennikarzy, redaktorów, pisarzy, autorów podręczników szkolnych, duchownych, naukowców, ludzie biznesu, intelektualistów oraz występujących w środkach masowego przekazu polityków. Autorów interesuje sposób ustalania porządku i hierarchii w obszarze znaczeń, symboli i wartości – badają tę kwestię posługując się instrumentarium interdyscyplinarnej analizy dyskursu. Analizując współczesny dyskurs publiczny, autorzy jednocześnie pytają o przeobrażenia i obecną rolę inteligencji jako warstwy społecznej tradycyjnie pełniącej ważną funkcję w procesie komunikacji społecznej. W przekonaniu autorów tej książki to instrumentarium jest szczególnie przydatne, gdy przedmiotem badawczego zainteresowania ma być kondycja współczesnego życia publicznego, ściśle związana ze swoistymi cechami komunikowania medialnego. Szczególną uwagę autorzy zwracają na ustalenia dotyczące reguł debat publicznych, zawartości przekazów medialnych, mechanizmów kształtowania dyskursu publicznego, społecznej konstrukcji rzeczywistości, sposobów przedstawiania w mediach wydarzeń i problemów społecznych czy wpływu dyskursu medialnego na opinię publiczną. Badania kondycji dyskursu elit symbolicznych przedstawione w tej publikacji stanowią ważny wkład w analizę i ocenę znacznie szerszych i powszechnie uznawanych za kluczowe pól problemowych, takich jak przestrzeń publiczna, demokracja, kultura, władza, prawda i wolność. Badając powyższe zjawiska autorzy unikają zarówno ich demonizacji, jak i afirmatywnego oklaskiwania. Choć kondycja dyskursu elit symbolicznych wyłaniająca się z tego zbioru nie napawa optymizmem, warto się o nią spierać i szukać środków naprawczych w samym obszarze komunikowania publicznego. Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy stanowi krok w tym kierunku.

Książka przeznaczona jest dla osób studiujących i badających komunikowanie społeczne i kondycję współczesnego społeczeństwa polskiego – zwłaszcza dla socjologów, lingwistów, politologów, antropologów.

W bieżącym roku ukazała się książka pt.: „Zrównoważony rozwój-naturalny wybór" autorstwa prof. dr hab. M. Burchard-Dziubińskiej, dr A. Rzeńcy  (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) oraz D. Drzazgi (Wydział Zarządzania UŁ).

Koncepcja zrównoważonego rozwoju od ponad ćwierćwiecza pojawia się w przestrzeni badawczej wielu dyscyplin naukowych. Jednocześnie staje się coraz bardziej znaczącym elementem polityki, a w konsekwencji również i stanowionego prawa, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i iędzynarodowym. Stanowiąc spójną, dynamicznie rozwijającą się koncepcję, staje się jednym z alternatywnych kierunków rozwoju systemu społeczno-gospodarczego. Wciąż jednak istnieje szereg jej elementów, które wymagają dalszych badań, weryfikacji wyznaczanych priorytetów i stawianych celów oraz kreowania nowych narzędzi wdrażania. Jednym z takich obszarów jest edukacja „o” i „dla” zrównoważonego rozwoju. Dotarcie do jak najliczniejszej grupy osób z przekazem dotyczącym stanu współczesnego świata, jego największych zagrożeń, możliwych scenariuszy rozwoju oraz oferty dla społeczeństwa, jaką jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, jest ważnym wyzwaniem środowisk akademickich. Książka „Zrównoważony rozwój – naturalny wybór” jest próbą podniesienia rzuconej rękawicy. Stanowi próbę wypełniania luki istniejącej w tym zakresie.

Autorzy książki dostrzegają wielowymiarowość i interdyscyplinarność przyjętej problematyki. W konsekwencji przyjmują na siebie niezwykle trudne zadanie, jakim jest ukazanie wszystkich kategorii ładu składających się na ład zintegrowany, a zatem ukazania koncepcji rozwoju zrównoważonego w perspektywach: przyrodniczej, przestrzennej, społecznej, gospodarczej i instytucjonalnej. Wymaga to niewątpliwie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i, z samego założenia, jest to zadanie skomplikowane i bardzo ambitne.

Sposób ukazania przedmiotowych zagadnień należy określić jako nowatorski, w istotny sposób poszerzający dorobek polskiego piśmiennictwa w przedmiotowym zakresie oraz ważny w perspektywie potrzeb edukacyjnych, w szczególności na poziomie akademickim.

Książka dedykowana jest studentom kierunków ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych, pracownikom naukowym oraz pasjonatom ochrony środowiska.

z recenzji prof. dr. hab. Arnolda Bernaciaka

Ukazała się książka autorstwa pracowników Katedry Socjologii Ogólnej: “Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie” pod red. prof. Ewy Rokickiej.

Uważam, że tom pt. „Jakość życia mieszkańców Łodzi...” jest starannie przygotowanym pod względem koncepcyjnym i metodologicznym opracowaniem. Jestem też zdania, że (...) publikacja jego będzie ważnym głosem łódzkich socjologów w odniesieniu do problemów swojego miasta i użytecznym dokumentem dla władz podejmujących decyzje dotyczące przeobrażeń miasta i w efekcie jakości życia jego mieszkańców.

Z recenzji naukowej prof. dr. hab. Krzysztofa Gorlacha
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

Publikacja internetowa autorstwa pracowników Katedry Socjologii Ogólnej podsumowująca realizowany w 2013 roku projekt badawczy “Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury”
E. Rokicka, P. Kruczkowska (red.) (2013) Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Publikacja internetowa autorstwa pracowników Katedry Socjologii Ogólnej podsumowująca realizowany w 2013 roku projekt badawczy “Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury”
E. Rokicka, P. Kruczkowska (red.) (2013) Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury, Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się nowa książka: Welfare State at Risk. Rising Inequality at Europe, której współautorami są pracownicy Katedry Socjologii Ogólnej. Prof. Ewa Rokicka, Kierownik Katedry, jest współredaktorką publikacji, wraz z Dieterem Eisselem z Justus Liebig University of Giessen z Niemiec oraz Jeremym Leamanem z Loughborough University z Wielkiej Brytanii.

Książka poświęcona jest problematyce nierówności społecznych w Unii Europejskiej, ich społecznych i gospodarczych skutków, jak również ocenie działań politycznych podejmowanych przez gremia unijne i rządy narodowe. Opracowania dotyczą nierówności w dostępie do edukacji, kultury, rynku pracy, nowych technologii w obrębie UE i poszczególnych państw członkowskich, a także ich konsekwencji dla rodzin, dzieci i młodzieży. Krytycznej analizie poddane sią także działania prawne, w zakresie polityki fiskalnej i finansowej oraz inne działania polityczne, przyczyniające się do reprodukcji nierówności, jak również istniejące badania naukowe dotyczące legitymizacji nierówności w perspektywie porównawczej oraz percepcji nierówności społecznych przez elity polityczne. Książka zawiera m.in. rozdziały autorstwa prof. Ewy Rokickiej, dr Tomasza Drabowicza, dr Wojciecha Woźniaka, mgr Patrycji Kruczkowskiej i mgr Bartłomieja Przybylskiego z Katedry Socjologii Ogólnej oraz dr Magdaleny Rek-Woźniak z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.

Ukazała się nowa książka prof. nadzw. dr hab. Jerzego Gajdki pt.: "Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje".

W pracy dokonano przeglądu uwarunkowań, które wpływają na zarządzanie finansami przedsiębiorstw w podstawowych grupach decyzji podejmowanych w spółce, począwszy od decyzji o budżetowaniu inwestycji, poprzez finansowanie i politykę dywidendy aż do zarządzania kapitałem obrotowym.

Ukazała się nowa książka pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder oraz prof. nadzw. dr hab. Ewy Rokickiej, pt.: "Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej".

Ukazała się książka dr Dagmary Marii Hajdys pt.: "Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego".

Praca dotyczy uwarunkowań partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Skupia się na ukazaniu wieloaspektowości, złożoności i uwarunkowań związanych z decyzjami dotyczącymi realizacji zadań inwestycyjnych w partnerstwie z podmiotami prywatnymi.

Ukazała się książka dr Grażyny Mikołajczyk-Lerman pt.: " Między wykluczeniem a integracją - realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna".

Podjęty w pracy problem stanowi diagnozę sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin głównie w kontekście funkcjonowania społecznego oraz możliwości realizacji uprawnień gwarantowanych w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez polski rząd.

Ukazała się książka dr Beaty Pawłowskiej pt.: " Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego".

Celem pracy jest opis emocji towarzyszących w codziennej pracy nauczycielom i przedstawicielom handlowym. Główny nacisk teoretyczny położony został na teorie wyrosłe na gruncie perspektywy interakcjonistycznej. Szczególna uwaga zwrócona została na sposoby kierowania emocjami oraz strategie stosowane podczas radzenia sobie z powstającymi emocjami w obu grupach zawodowych.

Ukazała się książka pod redakcją dr Anny Rogozińskiej-Pawełczyk oraz mgr Dominika Majewskiego  pt.: " Trendy na rynku pracy".

Opracowanie stawia sobie za cel nadrzędny prezentację zagadnień potrzebnych młodym ludziom, którzy debiutują na rynku pracy, ale i tym, którzy podejmują decyzje edukacyjne (wybór szkoły). Publikacja nie jest teoretyczną repetycją z powszechnie dostępnych książek na polskim rynku wydawniczym. Jej atuty to przede wszystkim analiza prezentowanych zagadnień z różnych perspektyw

Ukazała się książka dr Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej pt.: " Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami".

Ukazała się nowa książka prof. dr hab. Anny Buchner-Jeziorskiej pt.: "Socjologiczna historia polskiej transformacji. Wybór tekstów".

Ukazała się książka dr Jakuba Niedbalskiego pt.: " Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych".

Ukazała się książka dr Cecylii Żurak-Owczarek pt.: " E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny".

Przesłaniem książki jest przedstawienie e-biznesu i jego infrastruktury jako platformy komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie zagadnień związanych z metodami pomiaru nowoczesności i gotowości e-biznesowej gospodarki, a ponadto dokonanie analizy porównawczej rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwach wybranych krajów.

Ukazała się książka dr Izabeli Desperak pt.: " Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender".

Ukazała się książka dr Joanny Bogołębskiej pt.: "Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych".

Ukazała się nowa książka prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Nowakowskiej pt.: "Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka".

Ukazała się nowa książka prof. nadzw. dr hab. Marianny Grety pt.: "Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych".

Ukazało się anglojęzyczne wydawnictwo autorstwa prof. nadzw. dr hab. Piotra Urbanka pt.: "Corporate Governance in the Banking Sector".

W 2013 roku ukazała się nowa książka autorstwa pracowników Katedry Ekonometrii - dr Paweł Barabowski, dr Mariusz Górajski,  dr Maciej Malaczewski, dr Grzegorz Szafrański.

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów. 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź