Sobota, 29 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PROJEKTY KRAJOWE

MAESTRO 5

 • Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski (termin realizacji: 28.08.2013-27.08.2018) - prof. dr hab. czł. koresp. PAN Aleksander Welfe

HARMONIA 7

 • Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych (termin realizacji: 07.05.2015-06.05.2017) - dr Anna Staszewska-Bystrova (grant dotyczy współpracy międzynarodowej)

OPUS 11

 • Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych - dr Sylwia Roszkowska
 • Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne - prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

OPUS 10

 • Efekty komunikacji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z rynkami finansowymi. Wpływ informacji makroekonomicznych NBP na zachowanie inwestorów (termin realizacji: 15.09.2016-14.09.2019) - dr hab. Janusz Brzeszczyński
 • Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej (termin realizacji: 05.07.2016-04.07.2019) - dr Paweł Gajewski

OPUS 9

 • Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych (termin realizacji: 01.02.2016-31.01.2019) - dr hab. Agnieszka Rossa, prof. nadzw. UŁ
 • Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą (termin realizacji: 26.02.2016-25.02.2019) - dr Patryk Gałuszka

OPUS 8

 • Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych (termin realizacji: 11.08.2015-10.08.2018) - dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska
 • Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją (termin realizacji: 23.07.2015-22.07.2018) - dr hab. Piotr Krajewski, prof. nadzw. UŁ
 • Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce (termin realizacji: 23.07.2015-22.07.2018) - dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ

OPUS 7

 • System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościowych i ilościowych (termin realizacji: 18.02.2015-17.02.2017) - dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ

OPUS 6

 • Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, (termin realizacji: 06.08.2014-05.08.2017) - prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 • Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków prac (termin realizacji: 28.07.2014-27.05.2017) - dr Katarzyna Skorupińska
 • Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych i tożsamości w okresie transformacji w Polsce (termin realizacji: 05.08.2014-04.08.2017) - dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ

OPUS 5

 • Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej (termin realizacji: 06.02.2014-05.02.2018) - dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

SONATA 10

 • Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne (termin realizacji: 14.06.2016-13.06.2018) - dr Wojciech Grabowski
 • Lokalne systemy innowacji społecznej na wsi (termin realizacji: 09.06.2016-08.06.2019) - dr Katarzyna Zajda

SONATA 9

 • Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości (termin realizacji: 25.01.2016-24.01.2019) - dr Jakub Niedbalski

SONATA 3

 • Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem (termin realizacji: 04.02.2013-03.02.2017) - dr Piotr Kębłowski

SONATA BIS

 • Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich (termin realizacji: 02.06.2015-01.06.2018) - dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska

PRELUDIUM 9

 • Determinanty kształtowania się rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach tzw. strefy euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu programu bezwarunkowych transakcji monetarnych Europejskiego Banku Centralnego (termin realizacji: 03.03.2016-02.03.2017) - mgr Ewa Stawasz

PRELUDIUM 8

 • Inflacja bazowa w polityce pieniężnej - analiza w świetle modelu DSGE (termin realizacji: 05.08.2015-04.02.2018) - mgr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

PRELUDIUM 7

 • Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie (termin realizacji: 18.02.2015-17.04.2017) - mgr Tomasz Serwach

PRELUDIUM 6

 • Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego (termin realizacji: 10.07.2014-09.01.2018) - dr Marta Małecka

PRELUDIUM 5

 • Ekonometryczne modelowanie cen energii elektrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyfikacji modelu dla polskiego i holenderskiego rynku energii (termin realizacji: 01.04.2014-31.03.2017) – mgr Łukasz Gątarek
 • Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospodarki polskiej (termin realizacji: 29.08.2013-28.02.2017) - mgr Przemysław Włodarczyk

ETIUDA 4

 • Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce (termin realizacji: 09.09.2016-30.09.2017) - mgr Bartłomiej Krzeczewski

MOBILNOŚĆ PLUS 4

 • Metody sondażowe w praktyce badań marketingowych. Realizacja zaleceń metodologii surveyowej w komercyjnych projektach badawczych (termin realizacji: 01.10.2016 -30.09.2018) - dr Wojciech Jabłoński

OBSERWATORIUM KULTURY

 • Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży (termin realizacji: 01.10.2016 -31.12.2017) - dr Izabela Franckiewicz-Olczak
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź